Cystadleuaeth Ysgolion: Cardiau Post o’r Dyfodol

Mae plant sy’n mynychu un o ysgolion Cyngor Sir Ddinbych yn gallu cymryd rhan yn ein cystadleuaeth Cardiau Post o’r Dyfodol i ennill:

 • y cyfle i ddarllen eu cerdyn post i Aelodau Etholedig o Gyngor Sir Ddinbych
 • sgwrs gan ein Tîm Bioamrywiaeth yn eich ysgol
 • casgliad o blanhigion i greu neu wella ardal blodau gwyllt yn eich ysgol
 • casgliad o lyfrau amgylcheddol ar gyfer eich ysgol

Sut i gymryd rhan

Dychmygwch y gallwch anfon neges yn ôl drwy amser i greu dyfodol gwell…

Mae’n 2050 ac rydych yn anfon cerdyn post yn ôl i 2022. Rydym eisiau i chi ddychmygu beth fyddech yn ei ddweud wrth eich hun yn iau neu wrth berthynas iddynt gymryd camau nawr a newid eu hymddygiad er budd ein hamgylchedd.

Ysgrifennwch eich neges cerdyn post a tynnwch lun o 2050 wrth i chi ei ddychmygu. Gallwch wneud hyn ar gyfrifiadur neu â llaw a defnyddio ein templed os byddwch angen. Anfonwch atom ni drwy:

Templedi

Cyngor

Wrth ysgrifennu eich neges a thynnu llun ar gyfer y gystadleuaeth hon, meddyliwch am:

 • beth sydd wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd hyd at 2050 i helpu’r amgylchedd a lleihau newid hinsawdd?
 • sut mae technoleg newydd wedi gwneud bywyd yn haws i bobl sy’n byw yn 2050 ac yn dal yn gyfeillgar i’r amgylchedd?
 • pa anifeiliaid sydd wedi goroesi a sut maent yn byw?
 • sut mae’r tywydd yn 2050? 

Rheolaus

Y rheolau ar gyfer y gystadleuaeth hon yw:

 • mae’n rhaid i gystadleuwyr fod yn blant 5 i 16 oed sy’n mynychu un o ysgolion Cyngor Sir Ddinbych.
 • mae 4 categori ar gyfer y gystadleuaeth, sef CA1 (Blwyddyn 1 a 2), CA2 (Blynyddoedd 3 - 6), CA3 (Blynyddoedd 7 - 9) a CA4 (Blwyddyn 10 ac 11)
 • dyddiad cau’r gystadleuaeth fydd dydd Gwener, 11 Tachwedd 2022.
 • gall ymgeiswyr ysgrifennu eu cerdyn post drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cardiau post drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.
 • dim ond unwaith yn unig y caiff pawb gystadlu (naill ai’n unigol neu o fewn grŵp).
 • bydd y rhestr fer yn cael ei llunio gan banel o arbenigwyr a’r enillwyr yn cael eu dewis gan Dîm Di-garbon prydain a Chanolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth.
 • bydd y disgyblion buddugol yn cael eu hysbysu drwy’r ysgol ar neu cyn dydd Llun, 12 Rhagfyr.
 • bydd y cardiau post buddugol yn cael eu darllen o flaen cyfarfod llawn o’r Cyngor Sir gan yr aelod arweiniol neu’r cynghorydd sy’n cynrychioli eu ward.
 • bydd ysgol yr enillydd yn derbyn sgwrs gan dîm bioamrywiaeth y cyngor ynghyd â phlanhigion plwg i helpu i greu neu wella ardal o flodau gwyllt.
 • bydd ysgol yr enillydd yn derbyn detholiad o lyfrau amgylcheddol.
 • am resymau ymarferol, dylid nodi na ellir dychwelyd gwaith unwaith y byddant wedi cael eu cyflwyno.
 • rhaid nodi’r ffurflen yn glir gyda eich enw, oedran, dosbarth ac ysgol. Ni allwn gynnwys eich cardiau post heb y wybodaeth hon.