Grant gwisg ysgol ac offer (Grant Datblygu Disgyblion)

Os yw eich plentyn yn y dderbynfa, blwyddyn 1, 3, 5, 8, 9, 10 neu 11 a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai y bydd gennych hawl i grant o £125.00 tuag at gost ei wisg ysgol, ei becyn chwaraeon a'i offer fel gliniaduron neu dabledi.

Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7 a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai y bydd gennych hawl i grant o £200.00 tuag at gost ei wisg ysgol, pecyn chwaraeon ac offer fel gliniaduron neu dabledi.

Gellir hefyd darparu grant i blentyn sy'n derbyn gofal yn unrhyw flwyddyn ysgol os nad ydi’r rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr yn cael budd-dal cymhwyso.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn y grant gwisg ysgol ac offer?

Fe allwch chi hawlio’r grant gwisg ysgol ac offer os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

Ni ellir derbyn y grant gwisg ysgol os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

Sut i wneud cais am grant gwisg ysgol ac offer

Gallwch ond gwneud cais am grant gwisg ysgol ac offer gan yr awdurdod lleol lle mae’ch plentyn yn mynd i’r ysgol.  

Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol yn Sir Ddinbych, gallwch wneud cais ar lein am grant gwisg ysgol ac offer.

Pryd i wneud cais

Blwyddyn Ysgol 2020/2021

Mae'r grant hwn bellach ar gael i ddisgyblion sydd yn y dderbynfa, blwyddyn 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 neu 11 yn ystod blwyddyn ysgol 2020/2021.

Y dyddiad cau i wneud cais am grant gwisg ysgol ac offer ar gyfer blwyddyn ysgol 2020/2021 yw 30 Mehefin 2021.

Blwyddyn Ysgol 2021/2022

Blwyddyn Ysgol 2021/2022 Mae gwneud cais am grant i ddisgybl sy'n mynd i'r dderbynfa, blwyddyn 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 neu 11 yn ystod blwyddyn ysgol 2021/2022 yn agor o 15 Gorffennaf 2021.

Bydd ceisiadau ar gyfer blwyddyn ysgol 2021/2022 a wnaed cyn 15 Gorffennaf 2021 yn cael eu diystyru heb unrhyw hysbysiad.

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais am Grant Gwisg Ysgol ac offer (i blentyn sy’n mynd i ysgol yn Sir Ddinbych)

Plant sy'n Derbyn Gofal

Gwneud cais ar-lein am grant gwisg ysgol ac offer ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal

Gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol eraill

Mwy o wybodaeth

Mae gan rai ysgolion gael polisi i ddarparu cymorth tuag at gostau gwisg ysgol ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 8 ac uwch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael gwybod os gallant helpu.