Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc

Mae’r fwrsariaeth hon wedi’i sefydlu i helpu pobl rhwng 18 a 35 oed sydd mewn gwaith yn Sir Ddinbych ond sy’n ennill llai na chyflog canolrifol y sir. 

Prif bwrpas y cynllun yw helpu pobl ifanc i sicrhau gwell cyflog trwy fuddsoddi yn eu sgiliau trwy gynnig hyfforddiant / datblygiad neu fynediad i fentora iddynt a fydd yn caniatáu iddynt ddatblygu yn eu gweithlu presennol neu gyda chyflogwr newydd.

Gellir dyfarnu cyllid o rhwng £250 a £2,000 y person.

Gallwch ffonio 01824 706759 am mwy o wybodaeth am y Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc.

Pwy all wneud cais?

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, rhaid i chi:

 • Fod rhwng 18 a 35 oed (pan fyddwch yn gwneud cais a phan roddir cymeradwyaeth); A
 • Bod yn byw yn Sir Ddinbych; A
 • Bod yn ennill llai na chyflog canolrifol y Sir (£24,944); A
 • Bod mewn gwaith ar hyn o bryd (o leiaf 16 awr).

Gwaharddiadau

 • Ymgeiswyr llwyddiannus blaenorol
 • Pobl Hunangyflogedig
 • Rhai sydd mewn addysg llawn amser
 • Gweithwyr y Sector Cyhoeddus

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc ar lein.

Gwnewch gais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc ar lein

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc i’w llenwi.

Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc cais (MS Word, 132 KB)

Dyma restr o’r dogfennau sydd arnom eu hangen:

 • Tystiolaeth o’ch cyfeiriad e.e. bil gwasanaeth neu gyfriflen banc
 • Cadarnhad o’ch oed e.e. pasbort neu drwydded yrru
 • Cadarnhad o’ch cyflog presennol – 3 slip talu neu gyfriflenni banc yn dangos eich cyflog yn mynd i mewn
 • Tystiolaeth o swyddi yn Sir Ddinbych y gallwch chi wneud cais amdanynt ar ôl cymhwyso (3 swydd os yn bosibl) neu lythyr gan eich cyflogwr yn nodi'r codiad cyflog y cewch chi ar ôl i chi gymhwyso
 • Dyfynbrisiau cyrsiau (3 os yn bosibl) er mwyn i ni gymharu prisiau. Byddwn yn talu cost y dyfynbris isaf OND mae rhwydd hynt i chi ddewis unrhyw ddarparwr (bydd yn rhaid i chi dalu'r gwahaniaeth)

Ar ôl gwneud cais

Pan ddaw eich cais i law, bydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac efallai y bydd angen rhagor o dystiolaeth i ddilysu eich cais e.e.

 • Cadarnhad o gyfeiriad eich cartref e.e. bil cyfleustodau
 • Tystiolaeth o oedran e.e. pasbort, trwydded gyrru neu dystysgrif geni.
 • 3 slip talu neu gyfriflen yn dangos eich cyflog presennol (os yw’n bosib)
 • Hyd at 3 esiampl o gyfleoedd swyddi yn y dyfodol neu swyddi presennol o fewn Sir Ddinbych
 • Manylion hyfforddiant / cyrsiau
 • Cadarnhad o’r cymwysterau sydd eu hangen

Yna caiff eich cais ei asesu ar y cyd ag adborth gan yr ymgynghorydd gyrfaoedd a chewch wybod beth fydd y penderfyniad.

Beth all y Fwrsariaeth dalu amdano?

Mae rhestr isod o enghreifftiau o’r hyn y gall, ac na all y fwrsariaeth helpu i dalu amdano. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr. 

Cymwys

 • Cyrsiau Addysg Bellach
 • Sgiliau proffesiynol a hyfforddiant, e.e. AAT, NVQ, City & Guilds
 • Hyfforddiant Gyrrwr Cerbydau Masnachol

Anghymwys

 • Adnewyddu Ffioedd Proffesiynol/ cymwysterau presennol
 • Cyrsiau Addysg Uwch
 • Sgiliau Safonol / Statudol sy’n ofynnol i gyflawni rôl bresennol
 • Costau teithio cysylltiedig neu lety dros nos
 • Gwersi Gyrru (Cat A/B/B1)

Cysylltwch â ni os hoffech chi wirio a yw cwrs/cymhwyster penodol yn gymwys ai peidio.

Mwy o Wybodaeth

Caiff y fwrsariaeth ei gweinyddu gan Dîm Datblygiad Economaidd a Busnes Cyngor Sir Ddinbych ac mae’n cefnogi blaenoriaeth gorfforaethol newydd y cyngor o sicrhau bod y sir yn lle mae pobl iau am fyw a gweithio ynddo a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny.

Dysgwch fwy am y flaenoriaeth gorfforaethol pobl ifanc.