Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Mae'r Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yn rhoi cefnogaeth i aelwydydd cymwys dalu eu biliau tanwydd y gaeaf.

Beth sydd ar gael?

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £100 tuag at dalu eu biliau tanwydd y gaeaf ar y grid. Gall hyn gynnwys mesuryddion rhagdaledig.

Pwy all wneud cais?

Mae'r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn un o'r buddion canlynol (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

  • Credyd Cynhwysol
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Gwaith

Byddwn yn cysylltu ag aelwydydd cymwys hysbys i argymell gwneud cais trwy ein ffurflen ar-lein.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ar-lein

Bydd angen i chi ddarparu’ch Rhif Yswiriant Gwladol i wneud cais i’r cynllun hwn.

Ni allwn ddweud wrthych beth yw’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Os na allwch ddod o hyd i’ch Rhif Yswiriant Gwladol, gallwch gysylltu â Refeniw a Thollau EM (RaThEM). Os byddwch yn eu ffonio, gall gymryd hyd at 15 diwrnod i gael llythyr yn cadarnhau’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ganfod Rhif Yswiriant Gwladol a gollwyd (gwefan allanol)

Gwneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ar-lein

Beth sy’n digwydd ar ôl gwneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen mwy o wybodaeth arnom am eich cais.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Bydd taliadau yn cael eu gwneud i ymgeiswyr llwyddiannus o fis Ionawr 2022.

Os na fyddwch wedi derbyn taliad neu wedi clywed gennym ynglŷn â’ch cais, rydym yn eich argymell i gysylltu â ni ar ôl 31 Ionawr 2022.

Ceisiadau aflwyddiannus

Caiff ceisiadau eu gwrthod os nad ydynt yn ateb y meini prawf cymhwyso. Ni allwch apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.

Help arall sydd ar gael

Os ydych yn dioddef caledi ariannol, efallai y bydd gennych hawl i gael y cymorth canlynol:

Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr help sydd ar gael ar ein tudalen we budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian.