Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Mae'r Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yn rhoi cefnogaeth i aelwydydd cymwys dalu eu biliau tanwydd y gaeaf.

Beth sydd ar gael?

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o £200 tuag at dalu eu biliau tanwydd yn y gaeaf. Gall hyn gynnwys mesuryddion rhagdalu a systemau oddi ar y grid, fel gwres canolog olew a nwy propan (LPG).

Talebau Taliad y Swyddfa Bost

Mae ein cofnodion yn dangos bod 2,350 o bobl sy’n gymwys ar gyfer taliad o £200 gan Gynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf heb wneud cais eto.

I helpu i wneud yn siŵr fod cymaint o bobl â phosibl yn derbyn yr hyn sydd ar gael iddyn nhw, byddwn yn anfon talebau Taliad y Swyddfa Bost i’r rhai sy’n gymwys am daliad.

How to collect your payment

Os ydych yn derbyn taleb Taliad y Swyddfa Bost, bydd gennych fis o’r dyddiad sydd ar y llythyr i gasglu eich taliad o’r swyddfa bost. 

Bydd angen i chi fynd á’r llythyr gyda chi gan y bydd arno god bar unigryw a bydd angen i chi fynd ag un o’r canlynol hefyd:

 • unrhyw brawf adnabod gyda llun (fel pasbort neu drwydded yrru)
 • eich bil treth y Cyngor neu unrhyw fil cyfleustodau arall

Nid oes angen i chi roi unrhyw fanylion banc i dderbyn taliad trwy lythyr Taliad y Swyddfa Bost.

Pwy sy’n gymwys am y cynllun?

Mae’r cynllun ar gael i aelwyd lle:

 • mae’r sawl sydd wedi’i enwi ar y cyfrif treth y cyngor neu eu partner yn derbyn budd-dal cymwys ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023
 • nad yw’r sawl sydd wedi’i enwi ar y cyfrif treth y cyngor neu eu partner yn derbyn budd-dal cymwys, ond bod unigolyn sy’n gymwys yn byw gyda nhw
 • mae preswylydd yn byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth a’i fod yn gyfrifol am dalu ynni
Gweld y budd-daliadau cymwys

Y budd-daliadau cymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yw:

 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr (gan gynnwys y rhai sydd yn derbyn Lwfans Gofalwyr a phobl sydd wedi hawlio Lwfans Gofalwyr ond yn sgil y rheolau budd-daliadau sy’n gorgyffwrdd, nid ydynt yn ei dderbyn fel budd-dal arian, h.y. mae ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwyr)
 • Math newydd o Lwfans Cyfrannol / Lwfans Ceisio Gwaith
 • Math newydd o Lwfans Cyfrannol / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Taliad Annibynnol y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn y Rhyfel
Gweld y meini prawf ar gyfer unigolyn cymwys

Mae unigolyn yn bodloni’r diffiniad o berson cymwys os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • mae’n byw yng nghartref y preswylydd fel y prif gartref
 • mae’n blentyn neu’n oedolyn sy’n ddibynnol ar y preswylydd (neu eu partner)
 • mae’n derbyn un o'r budd-daliadau canlynol:
  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Annibynnol y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Gweini Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn y Rhyfel

Ni fyddai taliad yn cael ei wneud os yw:

 • yr eiddo’n wag neu’n ail gartref
 • yr eiddo’n cael ei ddefnyddio’n fasnachol e.e. llety gwyliau

Sut i wneud cais

Bydd angen i breswylwyr nad oes posib’ gwneud taliad awtomatig iddynt ymgeisio am daliad Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ar-lein.

Fe wnawn ni wneud taliad yn awtomatig ac ni fydd angen i chi ymgeisio os ydych chi’n bodloni’r ddau bwynt canlynol:

 • rydych mewn aelwyd sy’n derbyn cymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor
 • mae gennym ni fanylion eich cyfrif banc eisoes (un ai o dalu i’r Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol neu o gais a wnaed drwy’r Cynllun Cymorth Costau Byw)

Gallwch gofrestru i dalu treth y cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, a chyn belled bod y taliad debyd uniongyrchol cyntaf wedi’i wneud, mi fyddwch yn derbyn taliad awtomatig.

Bydd angen i chi ddarparu’ch Rhif Yswiriant Gwladol i wneud cais i’r cynllun hwn. Ni allwn ddweud wrthych beth yw’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Os na allwch ddod o hyd i’ch Rhif Yswiriant Gwladol, gallwch gysylltu â Refeniw a Thollau EM (RaThEM). Os byddwch yn eu ffonio, gall gymryd hyd at 15 diwrnod i gael llythyr yn cadarnhau’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ganfod Rhif Yswiriant Gwladol a gollwyd (gwefan allanol)

Gwneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ar-lein

Bydd y ffenest’ i wneud cais am y cynllun hwn yn cau am 5pm ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023.

Beth sy’n digwydd ar ôl gwneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen mwy o wybodaeth arnom am eich cais.

Os na fyddwch wedi derbyn taliad neu wedi clywed gennym ni ynghlwm â’ch cais o fewn 28 diwrnod, cysylltwch â ni.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, bydd £200 un ai’n cael ei anfon i’r cyfrif rydych chi wedi darparu manylion ar ei gyfer neu’n cael ei gredydu i’ch cyfrif treth y cyngor (bydd hyn yn dibynnu ar ba opsiwn rydych yn ei ddewis ar y ffurflen gais).

Ceisiadau aflwyddiannus

Bydd ceisiadau’n cael eu gwrthod os nad ydynt yn bodloni’r meini prawf i fod yn gymwys. Ni allwch apelio ond gallwch ymgeisio eto os yw eich amgylchiadau’n newid.

Rhagor o wybodaeth

Nid oes treth ar daliadau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ac ni fyddant yn effeithio ar unrhyw hawl i Fudd-daliadau Lles.

Gwrthod taliad awtomatig

Os hoffech chi wrthod taliad awtomatig, dychwelwch y taliad atom ni ac anfonwch e-bost at budd-daliadau@sirddinbych.gov.uk yn nodi rhif eich Cyfrif Treth y Cyngor ac nad ydych eisiau’r taliad.

Help arall sydd ar gael

Os ydych yn dioddef caledi ariannol, efallai y bydd gennych hawl i gael y cymorth canlynol:

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael a'r y tudalennau canlynol: