Grant Hyfforddiant Gweithwyr

Mae’r Grant Hyfforddiant Gweithwyr (Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc gynt) wedi’i sefydlu ar gyfer trigolion Sir Ddinbych sydd wedi’u cyflogi ac yn ennill dan £28,119 y flwyddyn, i gael cyllid i dalu am hyfforddiant er mwyn iddyn nhw dderbyn cyflogau gwell.

Beth sydd ar gael?

Mae’r Grant Hyfforddiant Gweithwyr yn darparu rhwng £250 a £2,000 i unigolion er mwyn talu am hyfforddiant neu fentora fel:

 • Cyrsiau Addysg Bellach
 • Sgiliau proffesiynol a hyfforddiant e.e. AAT, NVQ, City and Guilds
 • Hyfforddiant Gyrrwr Cerbydau Masnachol

Gallwch gysylltu â ni i wirio a ydych chi’n gymwys i dderbyn cyllid ar gyfer cwrs penodol.

Cymhwyster

Gallwch wneud cais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc os ydych chi’n:

 • Byw yn Sir Ddinbych
 • Ennill llai na £28,199 y flwyddyn
 • Wedi’ch cyflogi (o leiaf 16 awr)

Pobl nad ydynt yn gymwys

Nid ydych chi’n gymwys os ydych chi eisoes wedi derbyn cyllid drwy'r Grant Cyflogaeth Person Ifanc (Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc) neu os ydych chi'n:

 • Hunangyflogedig
 • Mewn addysg llawn amser
 • Gweithiwr Sector Cyhoeddus

Sut i wneud cais

Daeth y cais am y grant hwn i ben am 5pm ddydd Llun 28 Chwefror 2022.

Ar ôl gwneud cais

Bydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac efallai y bydd angen rhagor o dystiolaeth i ddilysu eich cais e.e.

 • Cadarnhad o gyfeiriad eich cartref e.e. bil cyfleustodau
 • 3 slip talu neu gyfriflen yn dangos eich cyflog presennol (os yw’n bosib)
 • Hyd at 3 esiampl o gyfleoedd swyddi yn y dyfodol neu swyddi presennol o fewn Sir Ddinbych
 • Manylion hyfforddiant / cyrsiau
 • Cadarnhad o’r cymwysterau sydd eu hangen

Yna caiff eich cais ei asesu ar y cyd ag adborth gan yr ymgynghorydd gyrfaoedd a chewch wybod beth fydd y penderfyniad.

Mwy o Wybodaeth

Caiff y grant ei gweinyddu gan Dîm Datblygiad Economaidd a Busnes Cyngor Sir Ddinbych ac mae’n cefnogi blaenoriaeth gorfforaethol newydd y cyngor o sicrhau bod y sir yn lle mae pobl iau am fyw a gweithio ynddo a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny.

Dysgwch fwy am y flaenoriaeth gorfforaethol pobl ifanc.