Coronafeirws (COVID-19): Cau llwybrau troed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, sy’n gofyn i awdurdodau lleol gau llwybrau troed a hawliau tramwy eraill pan fo perygl mawr o ledaenu’r coronafeirws.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Os oes unrhyw un yn anwybyddu’r rheoliadau ac yn mynd ar hyd llwybr neu i leoliad sydd ar gau, byddwn yn gofyn iddyn nhw neu yn eu gorfodi i adael ar unwaith ac fe allent wynebu Rhybudd Cosb Benodedig o £60 – bydd y ddirwy honno’n dyblu os ydynt yn troseddu eto.

Dyma restr o’r llwybrau a’r safleoedd cyhoeddus sydd ar gau yn Sir Ddinbych:

Nid oes unrhyw lwybrau ar gau yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd o dan rymoedd a ddarparwyd gan Reoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn adolygu hyn yn rheolaidd ac fe allem newid pethau os ydym yn gweld bod grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu mesurau'r Llywodraeth.

Gofynnwn i holl aelodau’r cyhoedd gadw at y mesurau sef dim mwy na dau aelod o’r teulu allan am dro ar unwaith, cadw pellter o ddau fetr rhyngoch chi a phobl eraill a defnyddio llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac, mewn rhai achosion, yn agos at dai preifat. Cofiwch aros ar y llwybrau, cadw bellter oddi wrth berchnogion a daliwch ati i gadw at y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.