Coronafeirws: Cludiant i'r ysgol a'r coleg

Oherwydd nifer yr achosion o coronafeirws, efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg.

Gofynnwn i rieni/gofalwyr drafod opsiynau gyda'u plentyn/plant os na fydd bysiau/tacsis yr ysgol yn cyrraedd mannau casglu/arosfannau bysiau.

Senarios a chamau gweithredu posibl

Dewiswch y math o gerbyd rydych chi neu'ch plentyn yn ei ddefnyddio i deithio i'r ysgol neu'r coleg i weld senarios a gweithredoedd posibl.

Cerbydau o dan 16 sedd sy'n teithio'n uniongyrchol i leoliad addysg

Lleoliadau addysg

  • Ysgolion ADY
  • Colegau
  • Ysgolion cynradd
  • Ysgolion uwchradd

Senario 1

Mae gyrrwr tacsi/bws mini yn dal covid-19 ac nid yw'n gallu cynnal cludiant y bore (heb fod gyrrwr arall ar gael).

Gweithred

Gweithredwr i hysbysu rhieni (gall hyn fod gyda'r nos), cynorthwyydd teithwyr a chludiant ysgol cyn gynted â phosibl. Dim cludiant nes bydd rhybudd pellach.

Senario 2

Mae gyrrwr tacsi/bws mini yn dal covid-19 ac nid yw'n gallu cynnal cludiant y prynhawn (heb fod gyrrwr arall ar gael)

Gweithred

Gweithredwr i hysbysu cludiant ysgol a chynorthwyydd teithwyr cyn gynted â phosibl. Cludiant ysgol i ddarparu gyrrwr wrth gefn ar gyfer siwrnai prynhawn neu gerbyd i redeg ddwywaith i gasglu dysgwyr. Os nad oes gyrrwr wrth gefn ar gael, dylid cysylltu â rhieni/gofalwyr i gasglu o'r lleoliad addysg. Dim cludiant nes bydd rhybudd pellach, rhieni i gael gwybod.

Bysiau mwy yn teithio'n uniongyrchol i leoliad addysg

Lleoliadau addysg

  • Colegau
  • Ysgolion uwchradd (gan gynnwys Santes Ffraid)

Senario 1

Mae gyrrwr bws yn dal covid-19 ac nid yw'n gallu cynnal cludiant y bore (heb fod gyrrwr arall ar gael)

Gweithred

Gweithredwr i hysbysu cludiant ysgol cyn gynted â phosibl. Fel y dywed y protocol cludiant ysgol, dylai rhieni/gofalwyr gynllunio ar gyfer hyn a rhoi cynlluniau wrth gefn pe bai'r bws yn methu â chodi eu plentyn/plant. Cludiant ysgol i anfon cerbyd arall lle bo hynny'n bosibl. Bydd hyn yn achosi i ddysgwyr gyrraedd yr ysgol yn hwyr. Bydd cludiant ysgol yn ceisio darparu cludiant am ddiwrnodau yn olynol ond byddwch yn ymwybodol y gallai fod angen gwneud newidiadau i amseroedd bore a phrynhawn lle mae bysiau'n rhedeg ddwywaith.

Senario 2

Mae gyrrwr bws yn dal Covid-19 ac nid yw'n gallu cynnal cludiant y prynhawn (heb fod gyrrwr arall ar gael)

Gweithred

Gweithredwr i hysbysu cludiant ysgol cyn gynted â phosibl. Efallai y bydd angen i gludiant ysgol ofyn i gerbyd arall redeg i’r ysgol ddwywaith i fynd â dysgwyr adref. Bydd hyn yn golygu y bydd dysgwyr yn hwyr gartref. Bydd cludiant i'r ysgol yn ceisio darparu cludiant am ddiwrnodau yn olynol ond byddwch yn ymwybodol y gallai fod angen gwneud newidiadau i amseroedd bore a phrynhawn lle mae bysiau'n rhedeg ddwywaith.

Tacsis bwydo

Mae tacsis bwydo yn casglu eich plentyn o'ch cartref i gwrdd â bws mewn man codi ac yn y prynhawn mae'n casglu o'r man codi i ddod â nhw adref.

Lleoliadau addysg

  • Colegau
  • Ysgolion uwchradd (gan gynnwys Santes Ffraid)

Senario

Nid yw’r bws arferol yn cyrraedd yr ysgol yn y prynhawn ac felly mae bws arall yn cyrraedd lawer yn ddiweddarach. Ni fyddai tacsi/bws mini yn y man codi i gwrdd â dysgwyr. Mae hyn yn achosi risg diogelwch a gofynnwn i'r dysgwyr hyn aros yn yr ysgol ac i beidio â theithio ar y bws arall hwn.

Gweithred

Bydd cludiant ysgol yn ceisio darparu cerbyd arall yn uniongyrchol gartref neu fel arall, efallai y gofynnir i rieni/gofalwyr gasglu eu plentyn/plant o'r ysgol.

Bysiau gwasanaeth
  • Colegau
  • Ysgolion uwchradd (gan gynnwys Santes Ffraid)

Senario

Mae gyrwyr bysiau gwasanaeth lleol sy'n gwasanaethu ysgolion yn dal covid-19 - Gan fod bysiau gwasanaeth yn rhedeg i amserlen benodol, os nad yw gyrrwr yn gallu gweithio, efallai y bydd oedi sylweddol yn aros am y bws nesaf sydd ar gael.

Gweithred

Ein dealltwriaeth ni yw y dylai bysiau Arriva allu darparu gyrrwr wrth gefn eu hunain o dan yr amgylchiadau hyn. Ar gyfer gweithredwyr llai, bydd cludiant ysgol yn rhedeg cerbydau ysgol eraill ddwywaith i gwmpasu'r llwybrau hyn lle bo hynny'n bosibl. Unwaith eto, bydd hyn yn achosi i ddysgwyr fod yn hwyr yn y bore a'r prynhawn.