Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022

Gall busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cyllid ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, a’u cadwyni cyflenwi, yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i lefel rhybudd 2.

Beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys?

Mae gwahanol symiau o gyllid ar gael yn dibynnu a yw busnes ynatebol am gyfer ardrethi annomestig ai peidio. Dewiswch un o’r categorïau isod i weld beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys:

Busnesau sy’n atebol am Ardrethi Annomestig

Y grantiau sydd ar gael ar gyfer busnesau sy’n atebol am Ardrethi Annomestig yw:

 • Grant A - Taliad grant ariannol o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden neu fusnesau cadwyn gyflenwi sy'n cyflenwi'r sector hwn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod cyllido, gyda hereditamentau cymwys Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR) sydd â gwerth ardrethol o dan £12,000. Dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant.
 • Grant B - Taliad grant ariannol o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden neu fusnesau cadwyn gyflenwi sy'n cyflenwi'r sector hwn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod cyllido, sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.
 • Grant C - Taliad grant ariannol o £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden neu fusnesau cadwyn gyflenwi sy'n cyflenwi'r sector hwn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod cyllido, sy'n meddiannu hereditamentau gyda gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000.

Cymhwysedd ar gyfer y grant

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i’ch busnes fod yn un o’r canlynol:

 • yn gweithredu yn un o’r sectorau canlynol:
  • lletygarwch
  • twristiaeth
  • manwerthu
  • hamdden
 • cadwyn gyflenwi ar gyfer y sector lletygarwch, twristiaeth, manwerthu neu hamdden yn talu ardrethi busnes, sydd wedi wynebu dros 40% o ostyngiad mewn trosiant o ganlyniad i’r cyfyngiadau ychwanegol.

Os yw busnes yn atebol am dalu ardrethi busnes, mae’n rhaid i’r eiddo fod ar y rhestr ardrethi annomestig ar 1 Medi 2021 ac mae angen i’r sawl sy’n gyfrifol am dalu ardrethi’r eiddo fod yn defnyddio’r eiddo ar 30 Tachwedd 2021.

Busnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y grant hwn

Nid yw’r mathau Busnes canlynol yn gymwys am gymorth gyda’r cynllun grant hwn:

 • Gwasanaethau ariannol (e.e. banciau, cymdeithasau adeiladu, peiriannau codi arian, ATM, bureaux de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlwyr)
 • Llety hunan-arlwyo, lle mae nifer y gwestai yn llai na 30 o bobl ar unrhyw adeg, ac eithrio canolfannau addysg awyr agored
 • Busnesau y mae eu Gwerth Trethiannol yn fwy na £500,000
 • Busnesau sydd wedi cael mwy na £335,000 mewn cyllid y Llywodraeth dros y tair blynedd diwethaf.
 • Lle mae cyfanswm y Cyllid Grant a ddyrannir yn y 12 mis diwethaf (Rhagfyr 2020 - Rhagfyr 2021) yn fwy na throsiant blynyddol y 12 mis blaenorol (Rhagfyr 2019 i Ragfyr 2020)
 • Gwasanaethau meddygol (e.e. milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathiaid, ceiropractyddion),
 • Gwasanaethau proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantaethau yswiriant, ymgynghorwyr ariannol, tiwtoriaid),
 • Swyddfeydd dosbarthu’r Swyddfa Bost
 • Meithrinfeydd dydd
 • Llety i gŵn a chathod
 • Casino a chlybiau hapchwarae
 • Cartrefi arddangos a marchnata

Nid yw busnesau nad oeddent wrthi'n masnachu ac yn cynhyrchu refeniw gwerthiant hyd at 13 Rhagfyr 2021 yn gymwys i gael y grant hwn.

Busnesau nad ydynt yn atebol am Ardrethi Annomestig

Y grantiau sydd ar gael ar gyfer busnesau nad ydynt yn atebol am Ardrethi Annomestig yw:

 • Grant A - Taliad grant arian parod o £1,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu, hamdden a’r gadwyn gyflenwi gysylltiedig nad ydynt yn cyflogi unrhyw un ar wahân i'r perchennog, ac nad oes ganddynt eiddo.
 • Grant B - Taliad grant arian parod o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu, hamdden a’r gadwyn gyflenwi gysylltiedig sy'n cyflogi staff trwy PAYE (yn ogystal â'r perchennog).

Cymhwysedd ar gyfer y grant

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i’ch busnes fod yn un o’r canlynol:

 • yn gweithredu yn un o’r sectorau canlynol:
  • lletygarwch
  • twristiaeth
  • manwerthu
  • hamdden
 • cadwyn gyflenwi (gan gynnwys gyrwyr tacsis) ar gyfer y sector lletygarwch, twristiaeth, manwerthu neu hamdden nad ydynt yn talu ardrethi busnes ac:
  • yn cynhyrchu 60% neu fwy o’i refeniw gwerthiant o fusnesau yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt oherwydd y cyfyngiadau
  • nad oedd yn gorfod cau oherwydd y cyfyngiadau a ddaeth i rym ym mis Rhagfyr 2021  
  • y mae eu trosiant wedi’i effeithio oherwydd y cyfyngiadau a ddaeth i rym ym mis Rhagfyr 2021

Gweithwyr Llawrydd

Gall gweithwyr llawrydd ymgeisio am y grant hwn.

Beth a olygwn gan ‘weithiwr llawrydd’?

Weithiau gelwir gweithwyr llawrydd yn gontractwyr, gallant redeg eu busnesau eu hunain ac yn aml yn cael eu diffinio fel hunangyflogedig er eu bod ychydig yn wahanol i rai hunangyflogedig. Gall gweithwyr llawrydd wneud amrywiol swyddi ar ran gwahanol gwmnïau, ac yn aml yn tueddu i weithio ar ben eu hunain. Mae gweithiwr llawrydd yn tueddu i weithio ar nifer o gontractau byrdymor, yn cynnig gwasanaethau ac amser i amrywiol sefydliadau am ffi gytunedig.

Busnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y grant hwn

Ni fydd busnesau’n gymwys i dderbyn y grant os yw un o’r categorïau canlynol yn berthnasol:

 • Gorfodwyd i gau ar ôl torri rheolau cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, os cyflwynwyd gwelliannau a bod y busnes wedi ailagor yna mae'n bosibl y gall fod yn gymwys i gael y grant (yn amodol ar fodloni'r meini prawf cymhwysedd)
 • Naill ai wedi'i ddiddymu neu yn y broses o gael ei ddileu
 • Wedi croesi'r trothwy cymhorthdal
 • Os nad y busnes rydych chi'n gwneud cais ar ei ran yw eich prif ffynhonnell incwm
 • Mae'r busnes yn fusnes hunanarlwyo i lai na 30 o bobl
 • Mae eich busnes yn talu ardrethi busnes (mae hyn yn cynnwys os ydych yn derbyn rhyddhad ardrethi)
 • Os ydych wedi derbyn cyllid yn ystod y 12 mis diwethaf sy'n fwy na 100% o'ch trosiant ym mlwyddyn ariannol 2019, ni ddylech wneud cais am y gronfa hon.

Cadarnhau os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio

Gallwch ganfod os ydych yn gymwys ar gyfer y Gronfa Fusnes Argyfwng- Ionawr 2022 trwy ateb y cwestiynau canlynol ac os ydych yn gymwys, gallwch wneud cais ar-lein.

Nid yw’r gronfa ddewisol, sydd ar gyfer busnesau nad ydynt yn atebol am Ardrethi Annomestig, ar gael tan ddydd Llun 17 Ionawr 2022.


 • A yw eich busnes yn talu Ardrethi Annomestig (cyfraddau busnes) (mewn rhai amgylchiadau gallech fod yn atebol i dalu Ardrethi Busnes ond gallwch dderbyn 100% o Ryddhad Ardrethi Busnes Bach, felly heb unrhyw beth i’w dalu)?

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ein bod wedi cael eich cais. 

Bydd ceisiadau yn cael eu trin ar sail cyntaf i’r felin. Gallai hyn arwain at rai ceisiadau yn bod yn aflwyddiannus os nad oes unrhyw gyllid ar ôl.

Byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch llwyddiant eich cais yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych yn ogystal â gwiriadau gan ffynonellau busnes eraill. Os yw’r wybodaeth neu’r dystiolaeth a ddarperir yn anghywir, yn anghyflawn neu'n annigonol, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Anelwn i wneud penderfyniad ynghylch ceisiadau o fewn 30 diwrnod gwaith. 

Sicrhewch eich bod yn edrych yn rheolaidd ar eich ffolder mewnflwch, sbam a sothach ar gyfer e-bost gennym, yn ogystal â’ch cyfrif banc am daliad.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.