Y Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer Tenantiaid y Sector Rhentu Preifat

Rydym ni wrthi'n datblygu proses ymgeisio ar-lein ar gyfer y grant hwn. Ond fe allwch chi lwytho eich dogfennau a'u cyflwyno i ni ar lein o hyd.

Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn grant sy'n darparu cymorth ariannol i bobl mewn llety rhent preifat sy'n cael trafferth talu eu rhent o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Beth sydd ar gael?

Mae cyfanswm o £9.8 miliwn ar gael i helpu pobl mewn llety rhent preifat ledled Cymru.

Pwy sy'n gymwys am y grant hwn?

I wneud cais am y Grant Caledi i Denantiaid, rhaid i chi fod wedi profi caledi ariannol o ganlyniad i bandemig Covid-19, sydd wedi golygu nad ydych chi wedi gallu talu eich rhent.

I fod yn gymwys am y grant:

 • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu eich ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i Covid-19
 • byddwch yn byw mewn, ac yn dal tenantiaeth ar gyfer, eiddo yn y sector preifat yng Nghymru
 • ni fyddwch wedi bod yn cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol pan oedd eich ôl-ddyledion rhent yn cronni
 • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan aethoch chi i ôl-ddyledion oherwydd Covid-19

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn?

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych chi wedi profi caledi ariannol yn ystod Covid-19, ac wedi peidio talu rhent i'ch landlord neu'ch asiant yn fwriadol.

Sut i wneud cais

 • Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais am y Grant Caledi i Denantiaid
 • Llwythwch y dogfennau canlynol i gyd:
  • Eich ffurflen gais am Grant Caledi i Denantiaid wedi’i llenwi
  • prawf o bwy ydych chi (llun o’ch trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni)
  • dau wahanol fil cartref i ddilysu eich cyfeiriad (gan gynnwys bil(iau) Treth y Cyngor dros gyfnod yr ôl-ddyledion rhent)
  • copi o’ch cyfriflenni banc dros y ddau fis diwethaf o leiaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych chi)
  • copi o’ch cytundeb tenantiaeth

Y Grant Caledi i Denantiaid: Ffurflen Gais (MS Word, 40KB)

Y Grant Caledi i Denantiaid: Llwytho dogfennau

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais?

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch cais.

Gallwn gysylltu â chi hefyd os bydd angen i chi roi mwy o wybodaeth.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich grant yn cael ei dalu i'r landlord ar eich rhan.

Ni fydd angen i chi dalu'r grant hwn yn ôl.

Os caiff eich cais ei wrthod

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych chi'n bodloni'r meini prawf cymhwyso neu os nad ydych chi wedi cyflwyno'r dystiolaeth sydd ei hangen i fynd â'ch cais ymlaen.

Fe allech chi hefyd gael cymorth a chyngor gan Shelter Cymru (gwefan allanol) neu Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol).

Rhagor o wybodaeth

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth am y Grant Caledi i Denantiaid, gallwch anfon neges e-bost atom ni i benefits@denbighshire.gov.uk.