Y Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer Tenantiaid y Sector Rhentu Preifat

Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn grant sy'n darparu cymorth ariannol i bobl mewn llety rhent preifat sy'n cael trafferth talu eu rhent o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Beth sydd ar gael?

Mae cyfanswm o £9.8 miliwn ar gael i helpu pobl mewn llety rhent preifat ledled Cymru.

Pwy sy'n gymwys am y grant hwn?

I wneud cais am y Grant Caledi i Denantiaid, rhaid i chi fod wedi profi caledi ariannol o ganlyniad i bandemig Covid-19, sydd wedi golygu nad ydych chi wedi gallu talu eich rhent.

I fod yn gymwys am y grant:

 • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu eich ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i Covid-19
 • byddwch yn byw mewn, ac yn dal tenantiaeth ar gyfer, eiddo yn y sector preifat yng Nghymru
 • ni fyddwch wedi bod yn cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol pan oedd eich ôl-ddyledion rhent yn cronni
 • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan aethoch chi i ôl-ddyledion oherwydd Covid-19

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn?

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych chi wedi profi caledi ariannol yn ystod Covid-19, ac wedi peidio talu rhent i'ch landlord neu'ch asiant yn fwriadol.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein am Grant Caledi i Denantiaid.

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr bod y dogfennau hyn yn barod i'w huwchlwytho:

 • Prawf o'ch hunaniaeth (llun o’ch trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni)
 • Dau fil cartref ar wahân i ddilysu eich cyfeiriad yn cynnwys bil(iau) Treth y Cyngor am gyfnod yr ôl-ddyledion rhent
 • Copi o'ch datganiadau banc am y ddau fis diwethaf o leiaf (yn cynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
 • Copi o'ch cytundeb tenantiaeth

Gwnewch yn siŵr y gellir darllen y ffeiliau rydych yn eu huwchlwytho yn glir. Os na allwn ddarllen eich dogfennau, bydd yn cymryd mwy o amser i brosesu eich cais.

Dylech gael y wybodaeth ganlynol yn barod hefyd:

 • Manylion eich Landlord (neu asiant) yn cynnwys enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn
 • Swm eich taliad rhent wythnosol/misol
 • Ar gyfer pob mis roedd gennych ôl-ddyledion rhent (am y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Mehefin 2021):
  • Cyfanswm eich ôl-ddyledion rhent
  • Cyfanswm eich incwm (e.e. cyflog, budd-daliadau)
  • Cyfanswm eich alldaliadau (e.e. dŵr, rhent, biliau ynni)
 • Manylion eich gwaith chi a'ch partner, yn cynnwys enw cyflogwr, incwm net misol cyfartalog cyn ac yn ystod COVID-19, cyfartaledd yr oriau a weithiwyd cyn ac yn ystod COVID-19
 • Manylion unrhyw gynilion sydd gennych ar hyn o bryd

Grant Caledi i Denantiaid: Ffurflen gais

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais?

Byddwn yn gwirio eich manylion ac yn cysylltu â chi am eich cais. Byddwn yn gofyn am fwy o fanylion am:

 • Eich incwm
 • Eich alldaliadau

Gwybodaeth ychwanegol sydd ei hangen i brosesu eich cais.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich grant yn cael ei dalu i'r landlord ar eich rhan.

Ni fydd angen i chi dalu'r grant hwn yn ôl.

Os caiff eich cais ei wrthod

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych chi'n bodloni'r meini prawf cymhwyso neu os nad ydych chi wedi cyflwyno'r dystiolaeth sydd ei hangen i fynd â'ch cais ymlaen.

Fe allech chi hefyd gael cymorth a chyngor gan Shelter Cymru (gwefan allanol) neu Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol).

Rhagor o wybodaeth

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth am y Grant Caledi i Denantiaid, gallwch anfon neges e-bost atom ni i benefits@denbighshire.gov.uk.