Coronafeirws: Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru o ganlyniad i’r Coronafeirws (COVID-19).

Mae'r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer y Grant Dewisol bellach wedi gordanysgrifio yn Sir Ddinbych. Efallai na fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir yn nawr yn cael eu prosesu. Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 30 diwrnod i gadarnhau a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus. Diolch.

Bydd gwneud cais am y grant hwn yn cau ar dydd Llun 30 Tachwedd neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Diben y grant

Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar unwaith i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda chostau cadw staff lle bo hynny'n briodol. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra i fusnesau newydd, microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi'u teilwra, gan gynnwys mynediad at adnoddau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi i lunio cynllun gweithredu a diagnostig i'ch busnes, gall ein cynghorwyr roi cyngor ariannol wedi’i dargedu a chael mynediad at gymorth arall a allai fod o fudd i chi hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru (gwefan allanol)

Pwy all wneud cais?

Gall busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol fod yn gymwys i gael y grantiau:

 • Roedd y busnes yn masnachu cyn 1 Medi 2020
 • Rhaid bod y busnes yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau fod ag o leiaf un o’r canlynol
  • Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr (UTR) gan CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu Dystysgrif Eithrio o TAW
  • Rhif Cofrestru Cwmni
 • Wedi cael ei orfodi i gau neu wedi gweld gostyngiad o 80% o leiaf mewn trosiant o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud cenedlaethol yng Nghymru
 • Cyflogi 49 neu lai o weithwyr
 • Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm (mwy na 50%)
 • Rhaid i fusnesau sy’n derbyn cymorth ceisio cynnal cyflogaeth am 12 mis
 • Dim ond un cais fesul busnes
 • Bydd angen i fusnesau ddangos tystiolaeth o fasnachu gweithredol hyd at ddyddiad y cyfnod atal byr cenedlaethol
 • Nid yw busnesau sy’n gymwys i dderbyn y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud yn gymwys i dderbyn y grant dewisol hwn.

Faint allwch chi wneud cais amdano?

Swm Grant 1 

mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau (gwefan allanol)) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • Neu yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

Swm Grant 2 

mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau (gwefan allanol)) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • Neu yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw
 • Ac maent wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy hyd at 23 Hydref ac wedi gweld gostyngiad o 50% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw.

Mae angen i fusnesau gadarnhau y byddai hyfywedd y fenter o dan fygythiad heb y cymorth grant, ac amlinellu pam.

Bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail unigol ac mae talu'r grant yn ôl disgresiwn llwyr yr Awdurdod Lleol o fewn y meini prawf a nodir yn y canllaw hwn.

Ni allwch wneud cais am Grant 1 a Grant 2

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am y grant hwn ar-lein.

Gwnewch gais ar-lein am y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Canllawiau ar gwblhau’r ffurflen

Adran 1: Eich manylion personol

Mae’r adran hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi, yr ymgeisydd / perchennog y busnes.

Adran 2: Gwybodaeth am eich busnes

TMae’r adran hon yn gofyn am wybodaeth am eich busnes. Gwnewch yn siŵr bod y manylion yn yr adran hon yn gywir ac yn gyflawn. Ni fydd ffurflenni sy’n cynnwys data anghyflawn neu anghywir yn cael eu prosesu.

Ni fydd busnesau’n gymwys i dderbyn y grant os ydynt yn perthyn i un o’r categorïau canlynol:

 • Gorfodwyd i gau ar ôl torri rheolau cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, os oes gwelliannau wedi'u gwneud a bod y busnes wedi cael ei ailagor yna mae'n bosibl y gall fod yn gymwys i gael y grant (yn amodol ar fodloni'r meini prawf cymhwysedd)
 • Busnesau a ddewisodd gau ond nad yw’n ofynnol iddynt wneud hynny
 • Yn cael eu diddymu neu wedi'u diddymu neu yn y broses o gael eu dileu
 • Wedi croesi’r terfyn Cymorth Gwladwriaethol
 • Busnesau â 50 neu fwy o weithwyr
 • Os nad y busnes hwn yr ydych yn gwneud cais ar ei ran yw eich prif ffynhonnell incwm
Adran 3: Effaith y cyfyngiadau symud ar eich busnes

Cadarnhewch neu fel arall os yw'r datganiadau ar y ffurflen gais yn berthnasol i'ch busnes a rhowch fanylion sut y mae'r cyfyngiadau lleol a'r cyfnod atal byr cenedlaethol wedi effeithio ar eich busnes / sut y bydd yn effeithio arno.

Adran 4: Manylion Banc

Rhowch fanylion eich cyfrif banc busnes gan y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wneud y taliad grant i chi – gwnewch yn siŵr bod y manylion hyn yn gywir.

Gallai'r awdurdod lleol ofyn am eich cyfriflenni banc diweddaraf a gwybodaeth bellach i ddangos tystiolaeth o’r gweithgarwch masnachu.

Adran 5: Datganiad am Gymorth Gwladwriaethol a dderbyniwyd

Rhaid i chi ddatgan a ydych wedi derbyn unrhyw Gymorth Gwladwriaethol yn ystod y tair blynedd ariannol flaenorol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol) ynghyd â’r swm a dderbyniwyd a manylion y corff dyfarnu.

Dylech gynnwys unrhyw gymorth ariannol cysylltiedig â COVID-19 a dderbyniwyd gennych ers mis Mawrth 2020.

Gallai enghreifftiau gynnwys y Gronfa Cadernid Economaidd, y Grant Cychwyn Busnes, y Grant Ardrethi Annomestig (cylch 1)

Beth yw Cymorth De Minimis?

Er mwyn ystumio cystadleuaeth cyn lleied ag y bo modd, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn pennu terfyn ar faint o gymorth y gellir ei roi i sefydliadau sy’n gweithredu mewn marchnad gystadleuol. Dan reoliad 1407/2013 yr UE (Rheoliad Cymorth de minimis) fel y’i cyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd 24 Rhagfyr 2013 mae’r cymorth a ddarperir yn gymorth de minimis.

Mae terfyn o €200,000 (€100,000 ar gyfer mentrau yn y sector cludo nwyddau ar y ffordd) ar gyfer unrhyw gymorth de minimis a ddarperir i un sefydliad dros gyfnod o dair blynedd ariannol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol). Bydd unrhyw gymorth de minimis a roddir i chi o dan y gwasanaeth hwn yn berthnasol.

Rhowch wybod i ni am unrhyw gymorth de minimis arall a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol, gan y bydd angen i ni sicrhau na fydd ein cymorth ni, ar ôl ei ychwanegu at yr hyn a gafwyd eisoes, yn fwy na’r trothwy o €200,000 (€100,000 ar gyfer mentrau yn y sector cludo nwyddau ar y ffordd) dros y tair blynedd ariannol ddiwethaf. Nid grantiau'n unig y mae cymorth yn ei gynnwys ond hefyd cymorth megis gwasanaethau cynghori, cyngor marchnata am ddim neu â chymhorthdal ac ati. Os oes gennych unrhyw amheuaeth o ran a yw’r cymorth a dderbyniwyd eisoes yn cyfrif fel cymorth de minimis dylech ei gynnwys.

Adran 6: Datganiadau

Darllenwch y datganiadau a thiciwch y blychau i gadarnhau eich bod yn eu deall ac yn eu derbyn.

Contract Economaidd - Galwadau i Weithredu

Dylai'r prosiect gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion UN neu fwy o "Alwadau i Weithredu" y cynlluniau Gweithredu Economaidd sef:

 1. Datgarboneiddio - rydym am alluogi mwy o'n sylfaen fusnes i ddod yn garbon ysgafn neu'n ddi-garbon. (Er enghraifft, gweithredu prosesau a / neu gynhyrchion arbed ynni).
 2. Arloesi, Entrepreneuriaeth a Phencadlys - rydym am gefnogi busnesau i arloesi, cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd a llwyddo.
 3. Allforion a Masnach - rydym am gefnogi masnach yn rhagweithiol gyda'r DU a gweddill y byd.
 4. Cyflogaeth o Ansawdd Uchel, Datblygu Sgiliau a Gwaith – rydym am wella ein sylfaen sgiliau a sicrhau bod gwaith yn cael ei wobrwyo'n deg.
 5. Awtomeiddio a Digideiddio – rydym am helpu ein busnesau i ddatblygu a chyflwyno cynhyrchion newydd, awtomeiddio a digideiddio er mwyn parhau i fod yn gystadleuol yn y bedwaredd oes ddiwydiannol.

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cais gael ei dderbyn?

 • Bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Gall hyn olygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi'u cyflwyno yn cael eu gwerthuso os yw’r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.
 • Mae gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn llwyr i bennu hyd a thelerau’r gronfa.
 • Cydnabyddir bod eich cais wedi cael ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwiriadau gwybodaeth a gynhelir ar ffynonellau data busnes eraill. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw’r dystiolaeth a roddir yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu’r cais a chaiff ei wrthod.
 • Ein nod yw prosesu ceisiadau grant terfynol o fewn 30 diwrnod i’w derbyn.
 • Bydd grantiau'n cael eu talu ar y sail y bydd 100% o’r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.
 • Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rheswm/rhesymau dros wrthod eich cais. Nid oes proses apelio.

Ad-dalu’r grant

Dylai ymgeiswyr nodi ei bod yn bosibl y bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn i’r grant gael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol os yw tystiolaeth yn dod i’r amlwg i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud.