Coronafeirws: Newidiadau i'n gwasanaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gael gwybodaeth a chanllawiau am Coronavirus (COVID-19). 

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Ein gwasanaethau

Mae unrhyw newid i wasanaeth yn cael ei restru yma.


Addysg ac ysgolion

Rhaid i chi ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith wrth ollwng neu gasglu eich plentyn

Rhaid i unrhyw ddisgyblion gafodd gais gan eu hysgol neu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu wneud hynny.

Dylai'r rhai a gynghorwyd i hunan-ynysu drefnu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu arlein (gwefan allanol).

Ymddygiad

Mae gwasanaethau Estyn Allan wedi cael eu gohirio. Bydd athrawon Estyn Allan ar gael dros y ffôn ac e-bost.

Mae Hyfforddiant a Byw gyda Phobl Ifanc wedi cael ei ohirio. Mae addysg yn y cartref wedi cael ei dynnu. Hyfforddiant ar-lein yn parhau.

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela (DIYPCS) ar hyn o bryd yn darparu cwnsela wyneb yn wyneb mewn ysgolion yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch ac yn parhau i gynnig gwasanaeth ar-lein. Croesewir atgyfeiriadau newydd.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn parhau i gynnig gwasanaeth i ysgolion drwy gydol y cyfnod cloi hwn. Bydd y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn parhau i gynnig ymgynghoriadau arfaethedig i ysgolion o bell, a bydd ar gael dros y ffôn ac e-bost am gyngor a chymorth yn ystod y cyfnod hwn.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae pob gweithgaredd ‘oddi ar y safle’, nad yw ar safle ysgol unigol wedi cael ei ganslo. Mae pob hyfforddiant ‘oddi ar y safle’ a chefnogaeth grŵp HMS wedi cael ei ganslo nes y clywir yn wahanol.

Cynllun Ysgolion Iach

Rydym yn parhau i weithio gydag ysgolion drwy gynnig cyfarfodydd a hyfforddiant ar-lein. Gall asesiadau barhau ar-lein.

TRAC

Bydd TRAC yn parhau i gyflawni i bobl ifanc a dysgwyr sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod hwn felly ni fydd y gwasanaeth yn cael ei effeithio.

Yn ôl i'r brig


Biniau ac ailgylchu

Ymweld â'n parciau gwastraff ac ailgylchu

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Archebu bin newydd neu fag

Cyn gwneud eich ymholiad darllenwch y wybodaeth ganlynol:

Ar draws y DU mae prinder o yrwyr sy’n effeithio ar nifer o ddiwydiannau. Mae'r ôl-groniad o asesiadau gyrru sy'n deillio o'r cyfnodau clo y llynedd, yn ogystal â chyfyngiadau gyrwyr tramor sy'n gweithio yn y DU, bellach yn effeithio ar y diwydiant gwastraff hefyd, wrth i'r gystadleuaeth am yrwyr rhwng y diwydiannau gynyddu.

Mae'r Cyngor hefyd angen rheoli'r nifer cynyddol o staff sy'n gorfod hunan ynysu, ac mae argaeledd gweithwyr o asiantaethau hefyd wedi lleihau yn sylweddol.

Golyga hyn bod angen i ni flaenoriaethu'r gwasanaethau mwyaf pwysig. Ar hyn o bryd, dim ond ar amserlen gweithredu llai y gallwn ddarparu cynwysyddion gwastraff. Yn anffodus, gall hyn olygu y byddwch yn profi oedi o hyd at 6 wythnos cyn derbyn eich cynwysyddion os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau o aelwydydd adeiladau newydd nad oes ganddynt unrhyw gynwysyddion ar hyn o bryd.

Os ydych angen sachau untro neu fagiau cadi, sylwch fod y rhai ar gael yn Siopau Un Alwad a Llyfrgelloedd y Cyngor. Anogwn i chi ddefnyddio’r dull hwn er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar y timoedd cyflenwi. Gallwch hefyd glymu sach (neu dag melyn os oes un ar ddiwedd eich rholyn olaf) i’ch cadi gwastraff bwyd i roi gwybod i’r tîm casglu gwastraff eich bod wedi rhedeg allan a byddent yn gadael rholyn i chi.

Os ydych yn gwneud cais am fin glas mwy neu ychwanegol, ac os caiff eich cais ei gymeradwyo, rhowch eich gwastraff y gellir eu hailgylchu allan mewn bocs cardbord ger eich bin glas, gan sicrhau fod y gwastraff yn ddiogel ac na fydd yn chwythu allan yn y gwynt.

I wneud y defnydd gorau o’ch biniau ailgylchu presennol rydym yn argymell:

 • gwneud pob bocs cardfwrdd yn fflat a'u rhoi lawr ochrau mewnol y bin glas
 • gwasgwch bob potel blastig a chaniau (rhowch y caeadau ar ôl eu gwasgu os oes angen)
 • lledaenwch ddeunyddiau ychwanegol i'w hailgylchu dros fwy nag un casgliad e.e. ar ôl cael parsel neu barti pen-blwydd

Os oes gennych ddeunydd ychwanegol i’w ailgylchu ar ôl gwneud yr holl ddeunydd yn fflat y gorau gallwch, dylid ei roi mewn bocs cardfwrdd i'w gasglu wrth ymyl eich bin glas.

Archebu bin newydd neu fag

Casgliadau gwastraff gardd

Bydd casgliadau gwastraff gardd dal i bobl sydd â thanysgrifiad casgliadau gwastraff gardd.

Casgliadau tecstilau ar garreg drws (Co-options)

Mae'r broses o gasglu bagiau tecstilau ar ochr y ffordd bob pythefnos gan elusennau lleol Co-options wedi'i hatal nes ceir rhybudd pellach.

Ceisiwch gadw dillad o ansawdd da i un ochr fel y gellir ei gasglu unwaith y caiff y cyfyngiadau eu codi.

Mae'r gwasanaeth hwn fel arfer yn gweithredu yng ngogledd a chanol Sir Ddinbych.

Yn ôl i'r brig


Gofal plant a rhianta

Gofal plant brys

Syniadau am weithgareddau ar gyfer plant cyn oed ysgol

Mae ein gweithwyr dechrau'n deg, addysg gynnar, teuluoedd cyswllt teulu a'r timau anghenion dysgu ychwanegol cyn-ysgol wedi cynhyrchu rhai syniadau gweithgaredd i gadw eich plant cyn-ysgol yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob pythefnos ar ein tudalen Facebook blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych (gwefan allanol). Rydym yma i helpu. 

Yn ôl i'r brig


Treth y cyngor

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19.Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â ni ar-lein. Ar hyn o bryd rydym yn derbyn niferoedd galwadau uchel ac yn argymell defnyddio ein ceisiadau ar-lein lle bo hynny'n bosibl.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor.

Yn ôl i'r brig


Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd

Croeso nôl i’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol

Gallwch nawr alw heibio i'ch llyfrgell leol i ddewis, casglu a dychwelyd llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, yn ystod yr oriau agor cyfredol.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i ddefnyddio’r Gofod Digidol Unigol neu astudio, a chael mynediad at wasanaethau’r Siop Un Alwad fel y gallwn sicrhau bod digon o le i gadw pawb yn ddiogel. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Os ydych angen cymorth y Siop Un Alwad gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, ffoniwch y llyfrgell gan sicrhau fod gennych yr holl fanylion, er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad a threfnu apwyntiad os byddwch angen galw mewn.

Mae llyfrgelloedd yn llefydd diogel i ymweld gyda digon o le ar gyfer ymbellhau cymdeithasol, niferoedd cyfyngedig o bobl ar y tro, a glanweithydd dwylo ac offer ar gael.

Bydd ein gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd yn parhau os ydi hi’n well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu cael eu danfon atoch. Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau at unrhyw un sy’n methu dod i’w llyfrgell leol – cysylltwch i wybod mwy am y gwasanaeth hwn.

Dychwelwch eich llyfrau llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo – ond fe hoffem eu cael yn ôl er mwyn ail-lenwi ein silffoedd! Gallwch eu dychwelyd i’r llyfrgell.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.agddc.cymru (gwefan allanol)

Yn ôl i'r brig


Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill

Seremonïau:

 • Ar gyfer seremonïau Swyddfa Gofrestru, dim ond eich 2 dyst fydd yn gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
 • Gall seremonïau a gynhelir mewn ystafell drwyddedig Sir Ddinbych fynd ymlaen gyda niferoedd cyfyngedig
  • Ystafell Glan Y Môr: Uchafswm pobl yn yr ystafell 14
  • Ystafell Bro Famau: Uchafswm pobl yn yr ystafell 19
 • Sylwch y gallai ein holl gyngor newid heb rybudd.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Cofrestru genedigaethau

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Copïau o dystysgrifau

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Cofrestru marwolaeth

Dim ond dros y ffôn y cwblheir apwyntiadau cofrestru marwolaeth. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Yn ôl i'r brig


Cefn Gwlad a Threftadaeth

Gwasanaeth Cefn Gwlad

Coronafeirws (COVID-19): Darllenwch y canllawiau cyfredol

Darllenwch y canllawiau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Gwaith wedi'i wneud i sicrhau diogelwch wrth i'r canllawiau aros yn lleol gael eu codi

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi rhoi cynlluniau yn eu lle er mwyn sicrhau bod safleoedd cefn gwlad yn parhau i fod yn ddiogel wrth i'r cyfyngiadau teithio gael eu llacio.

Mae hyn yn cynnwys gwelliannau i’r meysydd parcio ym Moel Famau, gwella’r llwybrau yn Loggerheads a gwaith ger Rhaeadr y Bedol i wella mynediad.

Mae'n bwysig fod ymwelwyr yn gwybod pa gyfyngiadau a chanllawiau sydd yn eu lle cyn teithio ac er mwyn cadw eu hunain a phobl eraill yn ddiogel, dylen nhw osgoi adegau prysur, gwirio o flaen llaw i weld a yw'r cyfleusterau ar agor a, lle bo hynny’n bosibl, ymweld â safleoedd tawelach a mynd am dro mewn llefydd tawelach yn ystod y cyfnod ailagor cynnar hwn. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyfnodau prysur a phroblemau parcio.

Amgueddfeydd a thai hanesyddol

Am fwy o wybodaeth, gweler:

Yn ôl i'r brig


Tai, digartrefedd a landlordiaid

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros dai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu llythyr at yr holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws.

Gweld y llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar coronafeirws (gwefan allanol)

Gwaith cynnal a chadw ar eiddo tai'r Cyngor

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel. Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Yn ôl i'r brig


Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol

Mae Cefndy Enterprises yn dal i fod ar agor i gynhyrchu cymhorthion meddygol.

Mae Cyfleoedd Dydd a Gwaith wedi cau yn ystod y cyfnod clo presennol a byddant yn aros ar gau nes gellir cynnal adolygiad pan gaiff cyfyngiadau eu codi.

Mae Gofal Dydd Dolwen yn dal i fod ar gau.

Gofalwyr

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol Sir Ddinbych:

Ar hyn o bryd rydym yn parhau i weithio ar gyflwyno ein dysgu mewn ffordd gyfunol drwy sesiynau rhithwir ac e-ddysgu a rhai cyrsiau hanfodol wyneb yn wyneb. Os hoffech chi unrhyw wybodaeth am ein cyrsiau, neu dderbyn copi o newyddlen ein gweithlu, anfonwch neges e-bost i scwdp@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01824 706610. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gofal Cymdeithasol Cymru: Gwybodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19 (gwefan allanol)

Pobl bregus

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at bobl agored i niwed ledled y DU i'w hysbysu am y rhagofalon y dylent eu cymryd ac i gysylltu â'u hawdurdod lleol os ydynt yn poeni neu os oes ganddynt anghenion cymorth.

Mae'r Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i ymdrin â'r galwadau hyn.  Os bydd pobl yn penderfynu ffonio canolfan gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor, caiff manylion eu cymryd a'u trosglwyddo i dîm a fydd yn eu ffonio'n ôl i drafod eu hanghenion.

Pan fo angen cymorth gan y gymuned, bydd y tîm yn gallu rhannu manylion am yr hyn a gynigir yn yr ardal leol a helpu pobl i wneud trefniadau os bydd angen.

Lle nad oes cymorth ar gael, bydd y manylion yn cael eu rhannu â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) a fydd yn ceisio defnyddio gwirfoddolwyr i helpu i ddiwallu anghenion yn y gymuned.

Coronavirus (COVID-19): Pobl bregus

Yn ôl i'r brig


Cymunedau a byw

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau a gwybodaeth ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych.

Coronafeirws: Adnoddau Cymunedol

Toiledau cyhoeddus

Gweler toiledau cyhoeddus.

Yn ôl i'r brig


Hamdden a thwristiaeth

Clybiau a chanolfannau ieuenctid

Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid y sir wedi eu cau i'r cyhoedd a staff. Bydd y gwasanaeth yn parhau i gynnig cefnogaeth a chyfleoedd ymgysylltu rhithwir i bobl ifanc er mwyn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cynnig cyngor, gweithgaredd, arweiniad a rhyngweithio – drwy waith ieuenctid rhithwir a fformatau cyfryngau cymdeithasol.

Unwaith y bydd y canllawiau'n newid i alluogi grwpiau i gwrdd â chanolfannau, bydd clybiau ac ymweliadau addysgol yn ailddechrau.

Sut i gysylltu â'r gwasanaethau ieuenctid

Parciau a meysydd chwarae

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi ail-agor barciau a mannau chwarae i blant. Mae'r safleoedd yn cynnwys y Gerddi Botanegol a chaeau Coronation Gardens yn y Rhyl, Parc Glanyrafon yn Llangollen, Cae Ddol, Rhuthun, a mannau chwarae awyr agored ar draws y sir.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar safleoedd i atgoffa pobl i barhau i ymbellhau'n gymdeithasol wrth ddefnyddio cyfleusterau.

Yn ôl i'r brig


Iechyd amgylcheddol

Diogelwch bwyd

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych.

Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 neu food.safety@sirddinbych.gov.uk

Yn ôl i'r brig


Swyddfeydd y Cyngor

Mae Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Croeso nôl i Siop Un Alwad Rhuthun

Rydym ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm.

Gallwn helpu gyda phethau fel:

 • sganio dogfennau
 • trwyddedi parcio
 • archebu sachau gwastraff masnachol
 • gwneud cais am Fathodyn Glas

Os oes angen i chi wneud taliad neu os oes gennych gwestiwn am un o wasanaethau’r Cyngor, ffoniwch 01824 706000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm) er mwyn i ni sicrhau bod yr holl fanylion gennym i'ch helpu ac i drefnu apwyntiad i'n gweld ni os oes angen.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Yn ôl i'r brig


Parcio, ffyrdd a theithio

Bathodynnau Glas

Os ydych angen cymorth dros y ffôn i gwblhau cais arlein, cysylltwch gyda’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol.

Trwyddedau parcio arhosiad hir a'r traeth

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais wyneb yn wyneb mewn Siop Un Alwad, trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded.

Cludiant cyhoeddus

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu yn Sir Ddinbych ar gyfer teithio hanfodol yn unig. Atgoffir teithwyr yn garedig i barhau i wisgo masgiau wyneb os oes angen iddynt deithio.

Gweler ein tudalen we ar gyfer amserlenni bws argyfwng.

Glanhau stryd

Bydd gwaith ysgubo strydoedd yn dod i ben, a rhoddir blaenoriaeth i lanhau ardaloedd canol y dref a phrif lwybrau. Bydd angen asesu ceisiadau casglu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn unigol a bydd gwaith yn cael ei gynnal os yw’r adnoddau ar gael ac fe’i ystyrir yn angenrheidiol yn unig.

Glanhau gyli

Mae gwaith yn cael ei ohirio ac yn symud yn ôl i waith mewn argyfwng yn unig. Mae hyn yn cael ei wneud er mwyn rhyddhau staff i weithio yn yr adrannau Priffyrdd a Mynwentydd.

Torri glaswellt

Gwaith torri glaswellt i ddod i ben cyn gynted â phosib.  Bydd y gweithlu presennol yn cael eu hadleoli, gan ganolbwyntio ar waith ymatebol ar y Priffyrdd a Glanhau Strydoedd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi yn gyntaf i weithredwyr GM i helpu gyda swyddogaethau’r Priffyrdd, lle mae’r galw mwyaf ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r brig


Taliadau

Mae nifer o breswylwyr wedi bod mewn cysylltiad, yn gofyn sut y dylent wneud unrhyw daliadau i'r Cyngor. Gellir gwneud taliadau ar-lein neu drwy'r llinell ffôn awtomataidd: 0300 456 2499 am:

 • dreth y cyngor
 • trethi busnes
 • rhent tai
 • gordaliad budd-dal tai
 • dirwyon parcio
 • anfonebau cyffredinol

Os oes gan gwsmeriaid gerdyn talu rhent tai neu dreth gyngor, neu fil gyda chod bar (gyda cherdyn, arian parod neu siec) mewn Swyddfa Bost, Paypoint neu'n uniongyrchol ym manc Natwest. Gofynnir i gwsmeriaid gael y cyfeirnodau cywir ar gyfer eu taliad wrth ddefnyddio'r opsiynau talu hyn.

Yn ôl i'r brig


Cynllunio

Covid-19 a'r broses ceisiadau cynllunio

Yn ôl i'r brig


Canolfan Fflyd

Mae’n canolfan fflyd ym Modelwyddan nawr ar gau i gwsmeriaid a cherbydau.

Yn ôl i'r brig


Cau llwybrau troed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, sy’n gofyn i awdurdodau lleol gau llwybrau troed a hawliau tramwy eraill pan fo perygl mawr o ledaenu’r coronafeirws.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Os oes unrhyw un yn anwybyddu’r rheoliadau ac yn mynd ar hyd llwybr neu i leoliad sydd ar gau, byddwn yn gofyn iddyn nhw neu yn eu gorfodi i adael ar unwaith ac fe allent wynebu Rhybudd Cosb Benodedig o £60 – bydd y ddirwy honno’n dyblu os ydynt yn troseddu eto.

Dyma restr o’r llwybrau a’r safleoedd cyhoeddus sydd ar gau yn Sir Ddinbych:

Nid oes unrhyw lwybrau ar gau yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd o dan rymoedd a ddarparwyd gan Reoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn adolygu hyn yn rheolaidd ac fe allem newid pethau os ydym yn gweld bod grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu mesurau'r Llywodraeth.

Gofynnwn i holl aelodau’r cyhoedd gadw at y mesurau sef dim mwy na dau aelod o’r teulu allan am dro ar unwaith, cadw pellter o ddau fetr rhyngoch chi a phobl eraill a defnyddio llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac, mewn rhai achosion, yn agos at dai preifat. Cofiwch aros ar y llwybrau, cadw bellter oddi wrth berchnogion a daliwch ati i gadw at y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Yn ôl i'r brig