Coronafeirws: Newidiadau i'n gwasanaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gael gwybodaeth a chanllawiau am Coronavirus (COVID-19). 

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Ein gwasanaethau

Mae unrhyw newid i wasanaeth yn cael ei restru yma.


Addysg ac ysgolion

Rhaid i chi ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith wrth ollwng neu gasglu eich plentyn

Rhaid i unrhyw ddisgyblion gafodd gais gan eu hysgol neu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu wneud hynny.

Dylai'r rhai a gynghorwyd i hunan-ynysu drefnu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu arlein (gwefan allanol).

Ymddygiad

Mae gwasanaethau Estyn Allan wedi cael eu gohirio. Bydd athrawon Estyn Allan ar gael dros y ffôn ac e-bost.

Mae Hyfforddiant a Byw gyda Phobl Ifanc wedi cael ei ohirio. Mae addysg yn y cartref wedi cael ei dynnu. Hyfforddiant ar-lein yn parhau.

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc

Bydd y gwasanaeth Cwnsela (DIYPCS) yn parhau i gynnig ei gwasanaeth i blant a phobl ifanc drwy gydol y cyfnod cloi hwn. Bydd pob person ifanc yn cael cynnig eu cwnsela o bell. Croesawir cyfeiriadau newydd yn ystod y cyfnod hwn. Anela’r Gwasanaeth Cwnsela gynnig cwnsela wyneb yn wyneb mor fuan â phosib yn dilyn ail agoriad yr ysgolion, lle bo hynny'n ymarferol, gan roi sylw dyledus i lynu wrth ganllawiau Iechyd Cyhoeddus.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn parhau i gynnig gwasanaeth i ysgolion drwy gydol y cyfnod cloi hwn. Bydd y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn parhau i gynnig ymgynghoriadau arfaethedig i ysgolion o bell, a bydd ar gael dros y ffôn ac e-bost am gyngor a chymorth yn ystod y cyfnod hwn.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae pob gweithgaredd ‘oddi ar y safle’, nad yw ar safle ysgol unigol wedi cael ei ganslo. Mae pob hyfforddiant ‘oddi ar y safle’ a chefnogaeth grŵp HMS wedi cael ei ganslo nes y clywir yn wahanol.

Cynllun Ysgolion Iach

Rydym yn parhau i weithio gydag ysgolion drwy gynnig cyfarfodydd a hyfforddiant ar-lein. Gall asesiadau barhau ar-lein.

TRAC

Bydd TRAC yn parhau i gyflawni i bobl ifanc a dysgwyr sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod hwn felly ni fydd y gwasanaeth yn cael ei effeithio.

Yn ôl i'r brig


Biniau ac ailgylchu

Ymweld â’n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Atgoffir preswylwyr mai dim ond os yw'r daith yn hanfodol y dylid ymweld â chanolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Casglu eitemau swmpus

Byddwn yn dal i weithredu gwasanaeth casglu eitemau swmpus.

Gall rhai casgliadau swmpus o eitemau gymryd hyd at 21 diwrnod.

Gwastraff gardd

Bydd casgliadau gwastraff gardd dal i bobl sydd â thanysgrifiad casgliadau gwastraff gardd.

Casgliadau tecstilau ar garreg drws (co-options)

Mae'r broses o gasglu bagiau tecstilau ar ochr y ffordd bob pythefnos gan elusennau lleol Co-options wedi'i hatal nes ceir rhybudd pellach.

Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i ddidoli'r tecstilau'n ddiogel a bydd y gweithwyr sy'n gweithredu'r gwasanaeth hwn yn aros gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth gan nad ystyrir hi'n hollbwysig ar hyn o bryd.

Ni ddylid defnyddio banciau tecstilau ar hyn o bryd gan nad yw hyn yn rheswm cyfreithlon dros adael eich cartref.

Ceisiwch gadw dillad o ansawdd da i un ochr fel y gellir ei gasglu unwaith y caiff y cyfyngiadau eu codi.

Mae'r gwasanaeth hwn fel arfer yn gweithredu yng ngogledd a chanol Sir Ddinbych.

Yn ôl i'r brig


Gofal plant a rhianta

Gofal plant brys

Syniadau am weithgareddau ar gyfer plant cyn oed ysgol

Mae ein gweithwyr dechrau'n deg, addysg gynnar, teuluoedd cyswllt teulu a'r timau anghenion dysgu ychwanegol cyn-ysgol wedi cynhyrchu rhai syniadau gweithgaredd i gadw eich plant cyn-ysgol yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob pythefnos ar ein tudalen Facebook blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych (gwefan allanol). Rydym yma i helpu. 

Yn ôl i'r brig


Treth y cyngor

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19.Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â ni ar-lein. Ar hyn o bryd rydym yn derbyn niferoedd galwadau uchel ac yn argymell defnyddio ein ceisiadau ar-lein lle bo hynny'n bosibl.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor.

Yn ôl i'r brig


Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd

Croeso nôl i’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol

Gallwch nawr ymweld â’ch llyfrgell leol i ddewis llyfrau, i ddefnyddio cyfrifiadur ac argraffu, defnyddio’r llungopiwr ac i gael mynediad i wasanaethau Siopiau Un Alwad. Byddwch angen gwneud apwyntiad i ymweld er mwyn i ni sicrhau fod digon o le i gadw pawb yn ddiogel. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Mae llyfrgelloedd yn llefydd diogel i ymweld gyda digon o le ar gyfer ymbellhau cymdeithasol, niferoedd cyfyngedig o bobl ar y tro, a glanweithydd dwylo ac offer ar gael. Mae llyfrau sy’n cael eu dychwelyd yn cael eu rhoi mewn cwarantîn an 72 awr.

Bydd ymweliad i bori a dewis llyfrau yn 20 munud o hyd, a sesiwn ar gyfrifadur yn 45 munud, unwaith yr wythnos, ar hyn o bryd. Byddwch angen eich cerdyn llyfrgell i drefnu sesiwn cyfrifiadur.

Os ydych angen cymorth y Siop Un Alwad gydag ymholiad Cyngor, gyda chais am Fathodyn Glas arlein, neu i wneud taliad, ffoniwch y llyfrgell gan sicrhau fod gennych yr holl fanylion, er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad a threfnu apwyntiad os byddwch angen galw mewn.

Bydd ein gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd yn parhau os ydi hi’n well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu cael eu danfon atoch. Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau at unrhyw un sy’n methu dod i’w llyfrgell leol – cysylltwch i wybod mwy am y gwasanaeth hwn.

Dychwelwch eich llyfrau llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo – ond fe hoffem eu cael yn ôl er mwyn ail-lenwi ein silffoedd! Gallwch eu dychwelyd i’r llyfrgell.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.agddc.cymru (gwefan allanol)

Yn ôl i'r brig


Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill

Seremonïau:

Tra bo Cymru ar Lefel Rhybudd 4:

 • Ar gyfer seremonïau Swyddfa Gofrestru, dim ond eich 2 dyst fydd yn gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
 • Gall seremonïau a gynhelir mewn ystafell drwyddedig Sir Ddinbych fynd ymlaen gyda niferoedd cyfyngedig
  • Ystafell Glan Y Môr: Uchafswm pobl yn yr ystafell 14
  • Ystafell Bro Famau: Uchafswm pobl yn yr ystafell 19
 • Ni chaniateir cynnal seremonïau mewn lleoliadau trwyddedig sydd o fewn y categori 'lletygarwch'.
 • Sylwch y gallai ein holl gyngor newid heb rybudd.

Mae apwyntiadau rhybudd o briodas / partneriaeth sifil ar gael fesul achos a rhoddir blaenoriaeth yn ôl dyddiad y seremoni.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Cofrestru genedigaethau

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Copïau o dystysgrifau

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Cofrestru marwolaeth

Dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Yn ôl i'r brig


Cefn Gwlad a Threftadaeth

Gwasanaeth Cefn Gwlad

Coronafeirws (COVID-19): Cyfyngiadau cyfredol

Cyfyngiadau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Gwaith wedi'i wneud i sicrhau diogelwch wrth i'r canllawiau aros yn lleol gael eu codi

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi rhoi cynlluniau yn eu lle er mwyn sicrhau bod safleoedd cefn gwlad yn parhau i fod yn ddiogel wrth i'r cyfyngiadau teithio gael eu llacio.

Mae hyn yn cynnwys gwelliannau i’r meysydd parcio ym Moel Famau, gwella’r llwybrau yn Loggerheads a gwaith ger Rhaeadr y Bedol i wella mynediad.

Mae'n bwysig fod ymwelwyr yn gwybod pa gyfyngiadau a chanllawiau sydd yn eu lle cyn teithio ac er mwyn cadw eu hunain a phobl eraill yn ddiogel, dylen nhw osgoi adegau prysur, gwirio o flaen llaw i weld a yw'r cyfleusterau ar agor a, lle bo hynny’n bosibl, ymweld â safleoedd tawelach a mynd am dro mewn llefydd tawelach yn ystod y cyfnod ailagor cynnar hwn. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyfnodau prysur a phroblemau parcio.

Nantclwd Y Dre (Llangollen)

Mae Nantclwyd y Dre ar gau dros dro oherwydd COVID 19.

Plas Newydd

Bydd tir Plas Newydd yn aros ar agor ond bydd y caffi yn cau.

Garchar Rhuthun

Mae Carchar Rhuthun ar gau dros dro oherwydd COVID 19.

Yn ôl i'r brig


Tai, digartrefedd a landlordiaid

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros dai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu llythyr at yr holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws.

Gweld y llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar coronafeirws (gwefan allanol)

Gwaith cynnal a chadw ar eiddo tai'r Cyngor

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel. Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Yn ôl i'r brig


Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol

Mae Cefndy Enterprises yn dal i fod ar agor i gynhyrchu cymhorthion meddygol.

Mae Cyfleoedd Dydd a Gwaith wedi cau yn ystod y cyfnod clo presennol a byddant yn aros ar gau nes gellir cynnal adolygiad pan gaiff cyfyngiadau eu codi.

Mae Gofal Dydd Dolwen yn dal i fod ar gau.

Gofalwyr

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

Gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr

Parent carers of children with additional needs

Pobl bregus

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol Sir Ddinbych:

Ar hyn o bryd rydym yn parhau i weithio ar gyflwyno ein dysgu drwy sesiynau rhithwir ac e-ddysgu. Fodd bynnag, o ystyried y sefyllfa bresennol ni fyddwn yn darparu unrhyw gyrsiau wyneb yn wyneb tan o leiaf ddiwedd mis Chwefror. Os hoffech chi unrhyw wybodaeth am ein cyrsiau, neu dderbyn copi o newyddlen ein gweithlu, anfonwch neges e-bost i scwdp@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01824 706610. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gofal Cymdeithasol Cymru: Gwybodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19 (gwefan allanol)

Pobl bregus

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at bobl agored i niwed ledled y DU i'w hysbysu am y rhagofalon y dylent eu cymryd ac i gysylltu â'u hawdurdod lleol os ydynt yn poeni neu os oes ganddynt anghenion cymorth.

Mae'r Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i ymdrin â'r galwadau hyn.  Os bydd pobl yn penderfynu ffonio canolfan gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor, caiff manylion eu cymryd a'u trosglwyddo i dîm a fydd yn eu ffonio'n ôl i drafod eu hanghenion.

Pan fo angen cymorth gan y gymuned, bydd y tîm yn gallu rhannu manylion am yr hyn a gynigir yn yr ardal leol a helpu pobl i wneud trefniadau os bydd angen.

Lle nad oes cymorth ar gael, bydd y manylion yn cael eu rhannu â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) a fydd yn ceisio defnyddio gwirfoddolwyr i helpu i ddiwallu anghenion yn y gymuned.

Coronavirus (COVID-19): Pobl bregus

Yn ôl i'r brig


Cymunedau a byw

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau a gwybodaeth ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych.

Coronafeirws: Adnoddau Cymunedol

Toiledau cyhoeddus

Bydd toiledau cyhoeddus ar gael ar eu gwaith arferol o ddydd Mercher 17 Mawrth. 

Yn ôl i'r brig


Hamdden a thwristiaeth

Clybiau a chanolfannau ieuenctid

Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid y sir wedi eu cau i'r cyhoedd a staff. Bydd y gwasanaeth yn parhau i gynnig cefnogaeth a chyfleoedd ymgysylltu rhithwir i bobl ifanc er mwyn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cynnig cyngor, gweithgaredd, arweiniad a rhyngweithio – drwy waith ieuenctid rhithwir a fformatau cyfryngau cymdeithasol.

Unwaith y bydd y canllawiau'n newid i alluogi grwpiau i gwrdd â chanolfannau, bydd clybiau ac ymweliadau addysgol yn ailddechrau.

Sut i gysylltu â'r gwasanaethau ieuenctid

Parciau a meysydd chwarae

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi ail-agor barciau a mannau chwarae i blant. Mae'r safleoedd yn cynnwys y Gerddi Botanegol a chaeau Coronation Gardens yn y Rhyl, Parc Glanyrafon yn Llangollen, Cae Ddol, Rhuthun, a mannau chwarae awyr agored ar draws y sir.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar safleoedd i atgoffa pobl i barhau i ymbellhau'n gymdeithasol wrth ddefnyddio cyfleusterau.

Yn ôl i'r brig


Iechyd amgylcheddol

Diogelwch bwyd

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych.

Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 neu food.safety@sirddinbych.gov.uk

Yn ôl i'r brig


Swyddfeydd y Cyngor

Mae Siop Un Alwad Rhuthun, Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Yn ôl i'r brig


Parcio, ffyrdd a theithio

Bathodynnau Glas

Os ydych angen cymorth dros y ffôn i gwblhau cais arlein, cysylltwch gyda’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol.

Trwyddedau parcio arhosiad hir a'r traeth

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais wyneb yn wyneb mewn Siop Un Alwad, trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded.

Cludiant cyhoeddus

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu yn Sir Ddinbych ar gyfer teithio hanfodol yn unig. Atgoffir teithwyr yn garedig i barhau i wisgo masgiau wyneb os oes angen iddynt deithio.

Gweler ein tudalen we ar gyfer amserlenni bws argyfwng.

Glanhau stryd

Bydd gwaith ysgubo strydoedd yn dod i ben, a rhoddir blaenoriaeth i lanhau ardaloedd canol y dref a phrif lwybrau. Bydd angen asesu ceisiadau casglu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn unigol a bydd gwaith yn cael ei gynnal os yw’r adnoddau ar gael ac fe’i ystyrir yn angenrheidiol yn unig.

Glanhau gyli

Mae gwaith yn cael ei ohirio ac yn symud yn ôl i waith mewn argyfwng yn unig. Mae hyn yn cael ei wneud er mwyn rhyddhau staff i weithio yn yr adrannau Priffyrdd a Mynwentydd.

Torri glaswellt

Gwaith torri glaswellt i ddod i ben cyn gynted â phosib.  Bydd y gweithlu presennol yn cael eu hadleoli, gan ganolbwyntio ar waith ymatebol ar y Priffyrdd a Glanhau Strydoedd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi yn gyntaf i weithredwyr GM i helpu gyda swyddogaethau’r Priffyrdd, lle mae’r galw mwyaf ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r brig


Taliadau

Mae nifer o breswylwyr wedi bod mewn cysylltiad, yn gofyn sut y dylent wneud unrhyw daliadau i'r Cyngor. Gellir gwneud taliadau ar-lein neu drwy'r llinell ffôn awtomataidd: 0300 456 2499 am:

 • dreth y cyngor
 • trethi busnes
 • rhent tai
 • gordaliad budd-dal tai
 • dirwyon parcio
 • anfonebau cyffredinol

Os oes gan gwsmeriaid gerdyn talu rhent tai neu dreth gyngor, neu fil gyda chod bar (gyda cherdyn, arian parod neu siec) mewn Swyddfa Bost, Paypoint neu'n uniongyrchol ym manc Natwest. Gofynnir i gwsmeriaid gael y cyfeirnodau cywir ar gyfer eu taliad wrth ddefnyddio'r opsiynau talu hyn.

Yn ôl i'r brig


Cynllunio

Covid-19 a'r broses ceisiadau cynllunio

Yn ôl i'r brig


Canolfan Fflyd

Mae’n canolfan fflyd ym Modelwyddan nawr ar gau i gwsmeriaid a cherbydau.

Yn ôl i'r brig


Cau llwybrau troed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, sy’n gofyn i awdurdodau lleol gau llwybrau troed a hawliau tramwy eraill pan fo perygl mawr o ledaenu’r coronafeirws.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Os ydych chi’n anwybyddu llwybr neu leoliad sydd ar gau byddwch yn gorfod gadael ar unwaith ac fe allwch chi wynebu Rhybudd Cosb Benodedig o £60 - gyda’r ddirwy honno’n dyblu am drosedd a ailadroddir..

Dyma restr o’r llwybrau a’r safleoedd sydd ar gau yn Sir Ddinbych:

Nid oes unrhyw lwybr ynghau yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd o dan rymoedd a ddarparwyd gan Reoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn adolygu hyn yn rheolaidd ac fe allwn newid pethau os ydym ni’n gweld bod grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu mesurau'r Llywodraeth.

Rydym ni’n gofyn i bawb gadw at y mesurau sef dim mwy na dau aelod o’r teulu allan am dro ar unwaith, cadw pellter o ddau fetr rhyngoch chi a phobl eraill a defnyddio llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac yn agos at dai preifat. Cofiwch aros ar y llwybrau, cadw’ch pellter o berchnogion a pharhau i gadw at y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Yn ôl i'r brig