Coronafeirws: Pobl bregus

Mae rhai pobl yn wynebu risg uchel o ddatblygu salwch difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19) gan fod ganddynt gyflwr iechyd difrifol penodol sy’n bodoli eisoes

Gallwch weld rhestr o bobl sydd wedi’u cynnwys yn y categori ’eithriadol o agored i niwed’ yn sgil y coronafeirws (COVID-19) ar wefan y Llywodraeth (gwefan allanol)

Gwarchod

Bydd pobl a gaiff eu hystyried yn ‘eithriadol o agored i ‘niwed’ yn derbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru os nad ydynt eisoes wedi derbyn un. Mae’n bosibl y byddwch wedi clywed pobl yn cyfeirio at y llythyrau hyn fel 'llythyrau gwarchod’. 

Bydd y llythyr yn egluro y dylai’r rheiny sy’n eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws ddilyn y canllawiau i warchod eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gofyn i bobl eraill gyflenwi eich bwyd, meddyginiaethau a’ch hanfodion.

Dylech gysylltu â theulu, ffrindiau a chymdogion i ddechrau i ofyn iddynt helpu â'r tasgau hyn, ond os nad oes gennych chi unrhyw un y gallwch ymddiried ynddynt, mae modd trefnu gwasanaeth cyflenwi pecynnau bwyd wythnosol drwy gysylltu â ni.  Bydd y llythyr yn egluro hyn.

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) (gwefan allanol)

Cymorth cymunedol a bocsys bwyd

Bydd pawb a fydd yn derbyn llythyr gwarchod hefyd yn derbyn galwad gan swyddog o Gyngor Sir Ddinbych, a fydd yn gwirio eich lles ac yn trefnu cymorth cymunedol neu wasanaeth cyflenwi pecynnau bwyd lle bo angen. Os ydych chi’n bryderus am ddilysrwydd yr alwad, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch y Cyngor yn uniongyrchol ar 01824 706000.

Gallwch hefyd ffonio ni ar y rhif hwn os nad ydych chi wedi derbyn llythyr, ond yn bryderus am eich amgylchiadau mewn perthynas â'r coronafeirws ac yn teimlo bod arnoch chi angen cymorth.

Os credwch eich bod yn perthyn i un o'r categorïau o bobl eithriadol o agored i niwed a restrir uchod ac nad ydych wedi cael llythyr, dylech drafod eich pryderon gyda'ch meddyg teulu neu glinigydd yr ysbyty.