Coronafeirws: Taliad hunan-ynysu 

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd

Rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach; A 
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd     Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar   sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Taliadau Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Dewisol £500 os byddwch yn cwrdd â'r holl droseddwyr canlynol:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Nid ydych yn derbyn:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu

Ap Covid-19 y GIG

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth.

Noder, os cewch eich hysbysu drwy ap, rhaid ichi ddarparu'r sgrinlun a ddangosir isod. Os na allwch ddarparu'r sgrinlun hwn neu os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried. Bydd angen ichi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi lleihau o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid ichi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Gwelwch sgrinlun enghreifftiol o gadarnhad o ap symudol i hunanynysu (yn agor mewn ffenestr newydd)

Sut i wneud cais

Daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn

Dim ond ar-lein y gallwch wneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn.

Gwneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn ar-lein

Rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant

Gwneud cais am daliad hunan-ynysu i rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant