Coronafeirws: Taliad hunan-ynysu 

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad. Ni ddylai effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn eu derbyn.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Mae’r rheolau o ran pwy sy’n cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu wedi newid ar 7 Awst 2021.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £750 (neu £500 ar gyfer cyfnodau ynysu cyn 7 Awst 2021):

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • os ydych wedi cael hysbysiad i hunan-ynysu trwy’r Ap Covid, ni fyddwch yn gymwys oni bai bod y TTP wedi cysylltu â chi’n ffurfiol
  • os ydych wedi cael eich brechu’n llawn ni chewch eich cynghori i hunan-ynysu fel cyswllt
 • Mae eich hawliad o fewn 21 diwrnod o’ch diwrnod diwethaf o hunan-ynysu
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd

Rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach; A 
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Taliadau Disgresiwn

Mae’r rheolau o ran pwy sy’n cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu wedi newid ar 7 Awst 2021.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Dewisol £750 (neu £500 ar gyfer cyfnodau ynysu cyn 7 Awst 2021) os byddwch yn cwrdd â'r holl droseddwyr canlynol:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • os ydych wedi cael hysbysiad i hunan-ynysu trwy’r Ap Covid, ni fyddwch yn gymwys oni bai bod y TTP wedi cysylltu â chi’n ffurfiol
  • os ydych wedi cael eich brechu’n llawn ni chewch eich cynghori i hunan-ynysu fel cyswllt
 • Mae eich hawliad o fewn 21 diwrnod o’ch diwrnod diwethaf o hunan-ynysu
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Nid ydych yn derbyn:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu

Sut i wneud cais

Daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn

Dim ond ar-lein y gallwch wneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn.

Gwneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn ar-lein

Rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant

Gwneud cais am daliad hunan-ynysu i rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant