Gwneud cwyn am y cyngor

Cyn i chi ddechrau

Bwriedir Eich Llais ar gyfer cwynion am faterion penodol yn unig. Nid yw ar gyfer ceisiadau unigryw am wasanaethau. Gyda cheisiadau am wasanaethau’n gyffredinol, rhowch gynnig ar gasgliadau bin a fethwyd, adrodd twll yn y ffordd, rhoi gwybod am fater cŵn neu ymholiadau cyffredinol.

Mae gwahanol ffyrdd o wneud cwyn, yn dibynnu ar destun eich cwyn.  Ar gyfer mathau eraill o gwynion, dilynwch y dolenni isod:

Cwynion am y gwasanaethau cymdeithasol

Sut i wneud cwyn am y gwasanaethau cymdeithasol.

Cwynion am gynghorwyr

 

Sut i wneud cwyn am gynghorwyr.

 

Cwynion am ysgolion

 

Sut i wneud cwyn am ysgol.

 

 

Cwynion am wasanaethau eraill

Gwneud cwyn am wasanaeth arall ar-lein

  • Ein ffonio ni ar 01824 706000 
  • Ysgrifennu atom ni yn: Eich Llais, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ 
  • Dweud wrth aelod o’r staff mewn Siop Un Alwad

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os ydych wedi gwneud cwyn am wasanaeth arall, dyma’r camau y byddwn yn eu dilyn: 

  • Cam1:  os byddwch yn bryderus ynglŷn â rhywbeth ac yn teimlo y gallwch ei godi â’r person y buoch chi’n delio ag o,siaradwch â nhw yn y lle cyntaf. Fe wnân nhw geisio ei ddatrys yn y fan a’r lle. Os na ellir datrys eich cwyn yn syth, neu mewn cyfnod byr, caiff ei drosglwyddo i’r adran perthnasol ac fe wnân nhw ymchwilio’r mater. Fe geisiwn ateb eich cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith, ond os na allwn ni, fe gysylltwn ni â chi i roi gwybod pam y gallai gymryd mwy o amser i’w ymchwilio, a pha mor hir y disgwylir i hynny ei gymryd. 
  • Cam 2:  ein nod ydi datrys pryderon a chwynion yng ngham cyntaf y broses, ond os na wnawn ni hynny ac os na fydd ein hymateb yn delio â’ch cwyn fel y byddech yn ei ddisgwyl, gallwch ofyn am i Uwch Swyddog ymchwilio. Gall y cam yma gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith, oherwydd bod ymchwiliad manylach yn ofynnol. Dyma’r cam olaf yn ein gweithdrefn cwynion. Gall cwynion o natur gymhleth neu ddifrifol gael eu hystyried yng ngham 2 o'r cychwyn cyntaf.

Os na fyddwn ni’n datrys eich cwyn yn llwyddiannus, fe allwch wneud cwyn i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsman yn annibynnol o gyrff y llywodraeth, ac mae’n gallu ymchwilio eich cwyn os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg. Cewch fanylion ar sut i gysylltu â’r Ombwsman ar eu gwefan.

Help i wneud cwyn

Os hoffech gael help i wneud eich cwyn, rhowch wybod i ni. Gall ein staff eich helpu chi. Os byddai’n well gennych gael help gan rywun sydd ddim yn gweithio i’r cyngor, gallwch gysylltu â Chwynion Cymru i gael cyngor annibynnol a diduedd.

Parthau Gwefan

Cysylltwch â ni ar-lein ar gyfer unrhyw ymholiadau parthau gwefan sy'n gysylltiedig ag enw sydd gennych.

Os ydych am wneud cwyn ynghylch y defnydd o enwau parthau gwefan, gan gynnwys achosion o gam-drin enw parth, llenwch ein ffurflen gwyno ar-lein. Dylech gael ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb i'ch cwyn yn y lle cyntaf, gallwch ofyn i uwch swyddog ymchwilio, fel rhan o'n proses gwyno safonol.