Sgwrs y Sir

County Conversation logo

Sgwrs y Sir yw ein hymgyrch i ganfod beth sy’n fwyaf pwysig i chi a’n helpu i wneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd iawn.

Cam 1

Digwyddodd Cam 1 Sgwrs y Sir yn ystod yr haf 2016, gwnaethom ofyn i bobl am eu dyheadau hirdymor ar gyfer dyfodol eu cymunedau. Cawsom amrywiaeth o safbwyntiau, gyda negeseuon cyson yn dod o bob rhan o’r Sir. Gwnaeth hyn, ynghyd ag ystadegau, ein helpu i lunio’r rhestr ddrafft ganlynol o themâu sy’n bwysig i chi:

 • Mynediad at wasanaethau
 • Ffyrdd o Fyw Egnïol
 • Addysg
 • Cyfleoedd cyflogaeth a busnes
 • Tai
 • Lleoliadau a Digwyddiadau Adloniant
 • Gwasanaeth Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Yr Amgylchedd Naturiol

Gallwch ddarllen manylion llawn yr hyn rydym wedi’i ddysgu o gam 1 yn ein hadroddiad cam 1 Sgwrs y Sir.

Sgwrs y Sir: Adroddiad Cam 1 (PDF, 783KB)

Cam 2

Digwyddodd Cam 2 ar ddiwedd 2016. Gwnaethom ofyn i bobl ystyried y rhestr o themâu a nodwyd yng ngham 1, a dewis lefel o bwysigrwydd ar gyfer pob dyhead. Cawsom fwy na 1500 o ymatebion gan breswylwyr Sir Ddinbych a gwnaethom allu nodi blaenoriaethau allweddol i fwrw ymlaen â hwy.

Gallwch ddarllen manylion llawn yr hyn rydym wedi’i ddysgu o gam 2 yn ein hadroddiad cam 2 Sgwrs y Sir.

Sgwrs y Sir: Cam 2 Ymgynghoriad - Y canfyddiadau (PDF, 310KB)

Amcanion newydd a datganiad lles

Rydym wedi adolygu dros yr holl adborth a dderbyniwyd dros gyfnod 1 a 2 o Sgwrs y Sir, a chytunwyd y Blaenoriaethau Corfforaethol canlynol gan ein Cyngor newydd ym mis Hydref 2017:

 • Mae pawb yn cael eu cefnogi mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion
 • Mae cymunedau wedi eu cysylltu ac mae mynediad ganddynt at nwyddau a gwasanaethau yn lleol, ar-lein neu drwy gysylltiadau cludiant da
 • Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i feithrin annibyniaeth a gwydnwch
 • Mae'r amgylchedd yn ddeniadol ac yn cael ei warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd
 • Mae pobl iau eisiau byw a gweithio yma, ac mae ganddynt y sgiliau i wneud hynny
 • Mae ein datganiad Lles yn egluro sut y dylai’r amcanion hyn wella lles ein cymunedau

Datganiad Lles 2017

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn cael ei arwain gan ein blaenoriaethau corfforaethol (PDF, 310KB).

Mae'n ofyniad cyfreithiol bod Cyngor Sir Ddinbych yn cyhoeddi Amcanion Lles (dan Fesurau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015) ac Amcanion Gwella (dan Fesurau Llywodraeth Leol 2009). Mae'r blaenoriaethau o fewn ein Cynllun Corfforaethol yn mynd i'r afael â gweithredu fel yr amcanion hyn.