Perfformiad

Fel cyngor, mae’n rhaid i ni ddangos ein bod yn agored ac yn atebol, a’n bod yn gweithredu’n gywir.

Mae ein cod llywodraethu corfforaethol yn dangos ein hymrwymiad i’r egwyddorion hyn ac yn nodi sut ydym ni’n cadw atyn nhw.

Sut ydym ni’n adolygu ein perfformiad?

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

Er mwyn deall sut mae'r cyngor yn cynllunio ei waith ac yn rheoli perfformiad, darllenwch ein canllaw ar wella gwasanaethau i'n cymunedau.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol

Pob blwyddyn rydym ni’n adolygu ein cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau yn ein cynllun corfforaethol. Rydym ni’n llunio adroddiad sy’n nodi lle rydym ni arni a beth sydd angen ei wella.

Mae Atodiad I yn cynnwys crynodeb o’r cynnydd yn erbyn pob blaenoriaeth yn y cynllun corfforaethol, gan gynnwys dangosyddion, mesuryddion perfformiad, a gweithgareddau, ynghyd â dyfyniadau sy’n tynnu sylw at lwyddiant neu her allweddol a gafwyd yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys perfformiad yn erbyn Prosiectau Corfforaethol, Dangosyddion Strategol Cenedlaethol, Risgiau Corfforaethol a chanfyddiadau allweddol rheoleiddwyr allanol.

Mae Atodiad II yn cynnwys gwybodaeth o System Reoli Perfformiad Verto, gan gynnwys graffiau sy’n dangos data perfformiad mewn perthynas â'r Cynllun Corfforaethol.

Archwiliad Mewnol

Pob blwyddyn rydym ni’n llunio rhestr o wasanaethau i’w harchwilio. Rydym ni’n edrych ar y prosesau o fewn y gwasanaethau ac yn gwneud argymhellion ar sut gellir eu gwella.

Pwy arall sy’n adolygu ein perfformiad?

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn adolygu ein perfformiad pob blwyddyn. Maen nhw’n llunio adroddiad gwelliant blynyddol sy’n nodi pa mor dda rydym ni’n darparu gwasanaethau a sut rydym ni wedi gwella ers yr adroddiad blaenorol.

Darllenwch yr Adroddiad Gwelliant Blynyddol diweddaraf