Sut mae'r cyngor yn cael ei ariannu

O ble daw'r arian?

Mae'r siart isod yn dangos sut caiff y cyngor ei ariannu:

Sut mae'r cyngor yn cael ei ariannu

Grant Cynnal Refeniw

Dyma grant gan Lywodraeth Cymru. Mae’r swm y byddwn yn ei dderbyn yn cael ei gyfrifo ar sail gwybodaeth fel poblogaeth, tlodi, hyd ffyrdd a pha mor wledig neu drefol yw ardal. Y cyngor sy’n penderfynu sut caiff yr arian ei wario.

Trethi busnes

Rydym ni’n galw'r rhain weithiau yn drethi annomestig. Mae hon yn dreth eiddo a delir gan fusnesau a pherchnogion eiddo annomestig eraill. Llywodraeth Cymru sy’n penderfynu ar gyfradd y dreth. Mae Cynghorau yn casglu’r arian ac yn ei dalu i gronfa trethi annomestig Llywodraeth Cymru. Mae’r Llywodraeth wedyn yn ailddosbarthu’r arian rhwng yr holl gynghorau yng Nghymru, yn unol â’u poblogaeth.

Grantiau er dibenion penodol

Dyma arian gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhaid i’r cyngor ei wario ar rywbeth penodol yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gall hwn fod yn arian ar gyfer ysgolion, cludiant neu dai.

Treth y cyngor

Mae trigolion lleol yn talu treth y cyngor. Mae’r swm rydych chi’n ei dalu yn dibynnu ar fand eich cartref, sy’n seiliedig ar werth y tŷ.

Ffynonellau ariannu eraill

Rydym ni’n derbyn incwm drwy ffioedd nwyddau neu wasanaethau’r cyngor. Er enghraifft, trwyddedau a chaniatâd cynllunio.

Cyllideb Cyfalaf

Mae’n rhaid i’r cyngor gyfrif am ei fuddsoddiad yn ei asedau sefydlog (cyfalaf) ar wahân i’w fuddsoddiad yng ngweithgarwch dyddiol y sefydliad (refeniw). Asedau sefydlog yw pethau fel adeiladau, ffyrdd, ysgolion, cerbydau, offer technoleg gwybodaeth ac ati sy’n para am beth amser. Bydd prosiectau cyfalaf yn prynu, trwsio, adnewyddu ac yn datblygu asedau fel bod modd parhau i’w defnyddio yn y dyfodol. Mae’r buddsoddiad blynyddol mewn prosiectau cyfalaf yn amrywio o £30-£40 miliwn. Mae’r swm hwn yn debygol o godi yn y pedair blwyddyn nesaf wrth i’r cyngor roi cynllun corfforaethol uchelgeisiol ar waith.

Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â chyllidebau a gwariant y cyngor yn yr adran Cyllidebau a Chyllid.

Torri'r gôt yn ôl y brethyn

Sefydlwyd Grŵp Tasg a Gorchwyl i adolygu effaith yr arbedion cyllidebol ‘Torri’r gôt yn ôl y brethyn’ ar gymunedau Sir Ddinbych. Mae adroddiad terfynol y Grŵp ar ei ganfyddiadau bellach wedi ei gyhoeddi a gellir ei ddarllen trwy ddilyn y ddolen hon.