Sut mae'r cyngor yn gweithio

Beth mae’r cyngor yn ei wneud?

Rydym ni’n darparu pob math o wasanaethau ar gyfer pobl Sir Ddinbych, er enghraifft:

 • casgliadau ysbwriel 
 • canolfannau hamdden 
 • llyfrgelloedd 
 • cludiant cyhoeddus 
 • edrych ar ôl ffyrdd 
 • tai 
 • gofal cymdeithasol 
 • ysgolion

Rydym ni hefyd yn cefnogi busnesau lleol ac yn darparu gwybodaeth i’r miloedd o dwristiaid sy’n ymweld â Sir Ddinbych pob blwyddyn.

Sut mae’r cyngor yn gweithio?

Mae gan y cyngor 47 cynghorydd yn cynrychioli 30 ward ac yn gwasanaethu oddeutu 94,000 o bobl. Cynhaliwyd yr etholiad diwethaf ym mis Mai 2017; bydd yr etholiad nesaf yn 2022.

Mae’r cyngor llawn yn cyfarfod pob mis , ac mae’r 47 cynghorydd yn mynychu’r cyfarfodydd. Maen nhw’n trafod materion fel perfformiad y cyngor o ran darparu gwasanaethau, pennu treth y cyngor, partneriaethau â gwasanaethau cyhoeddus eraill ac effaith polisïau’r llywodraeth ar drigolion Sir Ddinbych.

Y Cabinet

Mae’r cabinet yn cynnwys 8 cynghorydd, gan gynnwys yr arweinydd a’r dirprwy arweinydd. Mae gan bob aelod gyfrifoldeb am faes polisi penodol (neu bortffolio).

Mae’r cabinet yn cyfarfod pob mis i drafod polisïau ac i wneud penderfyniadau ynglŷn â gwasanaethau Sir Ddinbych.

Pwyllgorau archwilio

Mae yna dri phwyllgor archwilio. Pwrpas y pwyllgorau hyn yw rhoi cyngor i’r cabinet, ac adolygu a herio eu penderfyniadau. Maen nhw hefyd yn ystyried materion polisi ehangach ac yn gwneud argymhellion i’r cabinet a’r cyngor.

Pwyllgorau eraill

Mae yna hefyd nifer o bwyllgorau ffurfiol eraill sy’n gwneud penderfyniadau ar feysydd penodol, fel ceisiadau cynllunio a thrwyddedau.

Mwy o wybodaeth am bwyllgorau

Pwy sydd wrth y llyw?

Arweinydd y cyngor

Arweinydd y cyngor yw’r Cynghoyrdd Hugh Evans. Mae’r arweinydd yn cael ei ethol gan y cyngor llawn ac yn arwain y cyngor tan yr etholiad nesaf – sydd fel rheol yn gyfnod o bedair blynedd. Mae’r arweinydd yn penodi’r cabinet ac yn arwain cyfeiriad gwleidyddol y cyngor.

Cysylltwch â'r arweinydd

Y dirprwy arweinydd yw’r Cynghorydd Julian Thompson Hill. Ei swydd ef yw cefnogi’r arweinydd gyda’i ddyletswyddau ac i weithredu ar ei ran yn ei absenoldeb.

Y Cadeirydd

Cadeirydd y cyngor yw’r Cynghorydd Meirick Lloyd Davies. Mae’r cadeirydd yn cael ei ethol gan y cyngor llawn yn ystod y cyfarfod blynyddol ym mis Mai. Swydd blwyddyn yw hon. Mae’r cadeirydd yn wleidyddol ddiduedd ac yn cadeirio cyfarfodydd y cyngor llawn ac yn ymgymryd â nifer o ddyletswyddau cymunedol a seremonïol.

Darllenwch flog y cadeirydd

Cysylltwch â'r cadeirydd

Y Prif Weithredwr

Y Prif Weithredwr yw Judith Greenhalgh. Hi sy’n gyfrifol am reoli’r awdurdod ac am sicrhau bod holl bolisïau’r cyngor yn cael eu gweithredu. Mae hi hefyd yn cynrychioli’r cyngor gyda chysylltiadau o fewn y wasg ac yn bwynt cyswllt rhwng y cyngor a sefydliadau eraill.

Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys:

 • y Prif Weithredwr
 • dau Gyfarwyddwr Corfforaethol
 • y Swyddog Adran 151
 • y Swyddog Monitro
 • naw Pennaeth Gwasanaeth
Gallwch weld strwythur yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yma.