Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Fawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanol) sy’n cynnwys Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint, yw Mr John Gittins LL.B (Anrh) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Dewiswch ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys.
Dydd Iau 23 Tachwedd 2023

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Hazel Pearson

 • Oed: 79
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 30 Tachwedd 2021
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Mawrth 28 a Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Robert Wyn Jones

 • Oed: 65
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 17 Gorffennaf 2019
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Iau 30 Tachwedd 2023

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

James Owen Campbell

 • Oed: 37
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay, 13 Mai 2022
 • Amser y cwest: 10am

Annie-Jo Mountcastle - Gwrandawiad Cyn Cwest

 • Oed: 9 mis
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llanfair Talhaiarn, 17 Tachwedd 2017
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Katarzyna Anna Jozwiak

 • Oed: 52
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke, 21 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 10am

Arthur Jones

 • Oed: 90
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ysbyty Yr Wyddgrug, 1 Awst 2023
 • Amser y cwest: 11am

Amanda Maxine Muirhead

 • Oed: 61
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 6 Ebrill 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Walter Thomas Sprigings

 • Oed: 90
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Bodelwyddan, 6 Awst 2022
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Llun 4 i ddydd Iau 7 Rhagfyr 2023 (4 diwrnod)

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Catherine Lisa Jones

 • Oed: 35
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ysbyty Maelor Wrecsam, 10 Tachwedd 2016
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Llun 11 i dydd Iau 14 Rhagfyr 2023 (4 diwrnod)

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Vivienne Anne Greener

 • Oed: 64
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 20 Mawrth 2018
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Calem Rhys Humphreys

 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandrillo yn Rhos, 8 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 10am

Georgina Woods

 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ysbyty Maelor Wrecsam, 9 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 11am

Karen Davenport

 • Oed: 54
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrecsam, 6 Mawrth 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Wendy Jones

 • Oed: 87
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ysbyty Maelor Wrecsam, 28 Ebrill 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Carole Roberts

 • Oed: 65
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Cyffordd Llandudno, 1 Ebrill 2023
 • Amser y cwest: 3pm

Cwestau trysor

Nid oes dim cwestau trysor wedi eu hamserlennu ar hyn o bryd.

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn. 

Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Mr John Gittins 
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,  
Neuadd y Sir 
Ffordd Wynnstay 
Rhuthun 
LL15 1YN 

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk 

Ffôn: 01824 708 047