Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Dewiswch ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys.
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Janet Evans

 • Oed: 55
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 04/06/2021
 • Amser y cwest: 10am

Lisa Ann Roberts

 • Oed: 49
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 15/12/2021
 • Amser y cwest: 11:30am

William Charles Evans

 • Oed: 79
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 23/8/2020
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Mawrth 24 Mai 2022

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Raymond Gillespie

 • Oed: 83
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay 23/10/2021
 • Amser y cwest: 10am

Michael David Plumb

 • Oed: 36
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Gungannon 18/7/2021
 • Amser y cwest: 2pm

George Henry Bostock

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 16/2/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Daniel Gary Hampton-Hanlon

 • Oed: 3 mis
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhyl 19/4/2021
 • Amser y cwest: 4:30pm
Dydd Mercher 25 Mai 2022

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Irene Boycott

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 5/12/2021
 • Amser y cwest: 10am

Robert Shorthose

 • Oed: 74
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 27/2/2022
 • Amser y cwest: 11am

Stephen David Owen

 • Oed: 47
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay 9/12/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Stephen James McNally

 • Oed: 66
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Flint 16/11/2021
 • Amser y cwest: 2pm

Veronica Beryl Newsham

 • Oed: 96
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Holywell 7/9/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Gary Croft

 • Oed: 55
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Towyn 15/12/2021
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Iau 26 Mai 2022

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Pauline Miller

 • Oed: 77
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 7/12/2021
 • Amser y cwest: 9:45am

Beycan Ali

 • Oed: 3 mis
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 6/3/2021
 • Amser y cwest: 10:30am

Brenda Emily Mannall

 • Oed: 92
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 13/1/2022
 • Amser y cwest: 11:15am

Peter Sydney Hayward Neal

 • Oed: 83
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 26/1/2022
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Beryl Agnew

 • Oed: 83
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 10/12/2021
 • Amser y cwest: 12:30pm

Ben Christopher Harrison (Gwrandawiad cyn cwest)

 • Oed: 37
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 18/12/2020
 • Amser y cwest: 2pm

Rhian Woods

 • Oed: 57
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Betws y Coed 12/12/2021
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Christine Sylvia Riley

 • Oed: 73
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 10/2/2022
 • Amser y cwest: 10am

Frank Thomas

 • Oed: 78
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 22/12/2021
 • Amser y cwest: 11am

Harry Raymond Elwy Griffiths

 • Oed: 71
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhyl 14/12/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Winifred Marie Pedder

 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandudno Hospital 8/9/2021
 • Amser y cwest: 2pm

Enid Wyn Rich

 • Oed: 56
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Mold 18/12/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn. 

Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Mr John Gittins 
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi, 
Neuadd y Sir 
Ffordd Wynnstay 
Rhuthun 
LL15 1YN 

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk 

Ffôn: 01824 708 047