Cyllidebau Cymorth

Mae cyllideb cymorth ydy swm o arian a ddefnyddir i brynu gofal a chymorth ar gyfer pobl sy’n gymwys am gynllun gofal a chymorth wedi’i reoli gan y Gwasanaethau Cymdeithasol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Mae cyllidebau cymorth yn cynnwys dewisiadau

Chi sy’n penderfynu sut rydych chi’n dymuno rheoli eich cyllideb gymorth trwy ddewis unrhyw un o’r pedwar opsiwn canlynol:

 • Taliadau uniongyrchol – mae’r awdurdod lleol yn talu swm o arian i chi neu eich cynrychiolydd ac rydych chi’n dewis sut mae’n cael ei wario i ddarparu gofal a chymorth i chi.
 • Cyllideb gymorth sy’n cael ei rheoli gan yr awdurdod lleol – rydych chi’n gofyn i’r awdurdod lleol drefnu ac adolygu eich gofal a’ch cymorth ar eich rhan.
 • Cyllideb gymorth sy'n cael ei rheoli gan drydydd parti – rydych chi neu eich cynrychiolydd yn gofyn i sefydliad sydd wedi’i gymeradwyo reoli eich cyllideb gymorth ar eich rhan.
 • Unrhyw gyfuniad o'r uchod – rydych chi neu eich cynrychiolydd yn dewis rheoli eich cyllideb gymorth mewn sawl ffordd wahanol, e.e. mae hanner eich cyllideb gymorth yn cael ei rheoli gan yr awdurdod lleol ac rydych chi’n rheoli’r hanner arall trwy daliadau uniongyrchol.

Sut fydda i'n gwybod fy mod yn gymwys am yllideb cymorth neu daliad uniongyrchol?

Darllenwch fwy am yr asesiad a chymhwysedd yn y daflen Sut ydw i'n cael mynediad at ofal a chymorth yng Ngogledd Cymru?

Sut ydw i'n cael Mynediad at Ofal a Chymorth yng Ngogledd Cymru? (PDF, 1.57MB)

Byddwch yn cael sgwrs ‘Beth sy'n Bwysig’ gyda chynrychiolydd awdurdod lleol, i drafod eich anghenion gofal a chymorth a bydd hyn yn nodi gofal a chymorth y gellid eu hariannu gan gyllideb gymorth.

Sut mae fy ngofal a’m cymorth yn cael eu cynllunio?

Ar ôl i chi gael sgwrs â chynrychiolydd yr awdurdod lleol, byddwch yn derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd weithio gyda’ch cynrychiolydd o’r awdurdod lleol i gytuno ar gynllun gofal a chymorth i chi a/neu eich gofalwr.

Mae cynllunio gofal a chymorth yn aml yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau eraill fel y GIG a darparwyr gofal a chymorth lleol a chanlyniad hyn yw cynllun sy’n cael ei alw’n Gynllun Gofal a Chymorth Integredig.

Mae eich cynllun gofal a chymorth, neu eich cynllun gofal a chymorth integredig,yngytundeb ffurfiol rhyngoch chi, yr awdurdod lleol ac unrhyw sefydliadau eraill sy’n rhan o’ch gofal a’ch cymorth ac mae’n cynnwys:

 • Beth sy’n bwysig i chi a’r canlyniadau rydych chi eisiau eu cyflawni
 • Gwerth tebygol eich cyllideb gymorth
 • Sut yr hoffech chi reoli eich cyllideb gymorth
 • Sut fydd eich gofal a’ch cymorth yn cael ei ddarparu
 • Sut fydd eich gofal a’ch cymorth yn cael ei reoli
 • Sut fydd eich cynllun gofal a chymorth yn cael ei adolygu.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â Un Pwynt Mynediad am gymorth neu gyngor drwy:

 • Ffonio 0300 4561000 rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am a 4pm ar benwythnosau a Gwyliau Banc (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). Os oes angen i chi siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd mewn argyfwng tu allan i'r oriau hyn, gallwch ffonio 0345 053 3116 (mae galwadau i’r rhif hwn yn costio 2 geiniog y funud a thâl defnyddio eich cwmni ffôn)
 • Cysylltu â Un Pwynt Mynediad ar-lein