Llangollen 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru, yn gwneud gwelliannau i Heol y Castell, Llangollen.

Mae’r cynllun wedi’i ddatblygu drwy ymgynghoriad helaeth gyda’r gymuned leol a chynghorwyr sir lleol. Mae’n cynnwys:

 • llwybrau troed lletach
 • cyffyrdd gwell ac sy’n fwy diogel
 • goleuadau traffig newydd a chroesfan i gerddwyr
 • systemau unffordd newydd
 • gwaith ail-wynebu

Bydd yn rhaid cau ffyrdd ar adegau a bydd goleuadau traffig dros dro ond byddwn yn gweithio’n agos gyda phreswylwyr a busnesau lleol i wrando ar unrhyw bryderon a lleihau unrhyw aflonyddwch.

Dylai bod y gwaith wedi’i orffen erbyn Gwanwyn 2022. Bob wythnos byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda manylion y gwaith a wnaed a'r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud nesaf.

Os hoffech gysylltu â ni, e-bostiwch Llangollen2020@sirddinbych.gov.uk.

Wythnos yn dechrau 23 Mai 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • gwaith adfer yn unig
 • bydd goleuadau traffig dros dro yn cael eu tynnu
 • mae cynlluniau i leihau maint y compownd ym maes parcio Stryd y Farchnad pan fydd yn bosibl gwneud hynny

Hen fwletinau wythnosol

Wythnos yn dechrau 9 Mai 2022

Wythnos yn dechrau 9 Mai 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • gosod rheiliau gwarchod yn ystod y dydd ar hyd Heol y Farchnad a Heol y Felin
 • o ddydd Llun i ddydd Gwener bydd y ffordd ar gau gyda’r nos (o 6pm tan hanner nos) er mwyn gosod wyneb newydd a gwneud gwaith uniadu ar y bont
Wythnos yn dechrau 2 Mai 2022

Wythnos yn dechrau 2 Mai 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • palmantu ochr orllewinol y Bont
 • dechrau gwaith arwyneb gyda’r nos ar hyd Stryd y Castell o 6pm tan 12am (hanner nos), dydd Mawrth tan ddydd Gwener
 • gwaith amrywiol o amgylch Stryd y Castell megis gosod gorchuddion tyllau archwilio newydd 
Wythnos yn dechrau 25 Ebrill 2022

Wythnos yn dechrau 25 Ebrill 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • pafin y tu allan i Neuadd y Dref
 • dechrau gosod pafin ar ochr orllewinol y bont
 • gwaith draenio ar ochr ddeheuol Mill Street
Wythnos yn dechrau 18 Ebrill 2022

Wythnos yn dechrau 18 Ebrill 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • pafin y tu allan i Neuadd y Dref
 • cloddio a chwrbin ar ochr orllewinol y bont
 • gosod goleuadau ar ochr orllewinol y bont
Wythnos yn dechrau 11 Ebrill 2022

Wythnos yn dechrau 11 Ebrill 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • dechrau gosod palmant Carreg Efrog o amgylch Neuadd y Dref
 • cael gwared â cholofnau lamp ar ochr Orllewinol y Bont
 • system Reoli Traffig 3 ffordd i aros ar y bont, ond i’w thynnu erbyn nos Iau ar gyfer penwythnos Gŵyl Banc y Pasg
 • cwblhau gwaith draenio ar ochr Ogleddol Ffordd yr Abaty a Heol y Felin
Wythnos yn dechrau 4 Ebrill 2022

Wythnos yn dechrau 28 Mawrth 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

 • gorffen y palmant gyda cherrig Efrog ar hyd ochr ddwyreiniol y bont ac i Stryd y Felin
 • gosod system ddraenio ar Stryd y Felin / Ffordd yr Abaty (yr ochr ogleddol)
 • gosod cyrbau ar Ffordd yr Abaty / Stryd y Felin (yr ochr ogleddol)
Wythnos yn dechrau 28 Mawrth 2022

Wythnos yn dechrau 28 Mawrth 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

 • parhau â’r pafin Yorkstone ar hyd ochr ddwyreiniol y bont
 • parhau i osod cwrb o amgylch y radiws tuag at Stryd y Felin
 • gosod y bolardiau cloch
 • gosod draenio ar Stryd y Felin / Abbey Road (ochr ogleddol)
 • gosod cyrbiau ar Abbey Road / Stryd y Felin (ochr ogleddol)

Gwaith gyda’r nos (6pm tan hanner nos)

Gwaith wynebu ar Heol y Castell (A5 i Heol y Farchnad).

Wythnos yn dechrau 21 Mawrth 2022

Wythnos yn dechrau 21 Mawrth 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • parhau i baratoi’r palmant ar ochr ddwyreiniol y bont, at y groesfan i gerddwyr
 • gosod cwrb a gwaith sylfeini ar Ffordd yr Abaty a Heol y Felin (ochr ogleddol)
 • gorffen y palmant ar Parade Street at Dee Lane (ochr orllewinol Heol y Castell)
 • parhau i osod palmant ar ochr ddwyreiniol Heol y Castell, i gyfeiriad y gogledd
Wythnos yn dechrau 14 Mawrth 2022

Wythnos yn dechrau 14 Mawrth 2022

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • parhau â'r gwaith paratoi'r palmant ar ochr ddwyreiniol y bont
 • paratoi’r palmant y tu allan i neuadd y dref
 • gorffen y palmant ar y Parêd St-Dee Lane (gorllewin Heol y Castell)
 • palmant y tu allan i Fouzi (dwyrain Heol y Castell tua'r gogledd)
Wythnos yn dechrau 7 Mawrth 2022

Wythnos yn dechrau 7 Mawrth 2022

 • parhau â'r gwaith paratoi'r palmant ar ochr ddwyreiniol y bont
 • paratoi’r palmant y tu allan i neuadd y dref
 • gorffen y palmant ar y Parêd St-Dee Lane (gorllewin Heol y Castell)
 • palmant y tu allan i Fouzi (dwyrain Heol y Castell tua'r gogledd)
  • paratoi a gosod palmant
  • parhau i osod cyrbau
  Wythnos yn dechrau 28 Chwefror 2022

  Wythnos yn dechrau 28 Chwefror 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • parhau gyda’r gwaith paratoi ar gyfer gosod palmant rhwng Parade Street a Dee Lane ar ochr orllewinol Heol y Castell
  • dechrau gosod y palmant rhwng Parade Street a Dee Lane ar ochr orllewinol Heol y Castell
  • cloddio a gosod llinell gwrb y tu allan i gaffi Fouzies tua’r bont
  Wythnos yn dechrau 21 Chwefror 2022

  Wythnos yn dechrau 21 Chwefror 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • symud y goleuadau traffig dwyffordd yn barod ar gyfer camau nesaf y gwaith ar Stryd y Castell
  • bydd y gwaith canlynol yn digwydd ar ochr orllewinol Stryd y Castell o Parade Street, tua’r gogledd:
   • gosod cyrbiau
   • paratoi a gosod palmant
   • tyllau treial ar Stryd y Bont (ochr orllewinol) a chloddio ar gyfer cyrbiau
   • paratoi a gosod palmant y tu allan i Neuadd y Dref (os yw’r sgaffaldiau wedi eu symud)
  Wythnos yn dechrau 14 Chwefror 2022

  Wythnos yn dechrau 14 Chwefror 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gosod palmant ar ddwyrain Heol y Castell
  • Dydd Sul i ddydd Iau: yn ystod y nos o Parade Street tuag at y gogledd i Dee Lane (mae eiddo sy’n cael eu heffeithio wedi derbyn llythyrau gyda mwy o wybodaeth)
  Wythnos yn dechrau 7 Chwefror 2022

  Wythnos yn dechrau 7 Chwefror 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • cloddio’r llwybr troed ar ochr orllewinol Heol y Castell o Heol y Farchnad i’r A5
  • gosod palmant ar ochr orllewinol Heol y Castell o Heol y Farchnad i’r A5
  Wythnos yn dechrau 31 Ionawr 2022

  Wythnos yn dechrau 31 Ionawr 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gosod cwrb ar orllewin Heol y Castell
  • parhau i roi pafin ar ochr dde Stryd Y Farchnad
  Wythnos yn dechrau 24 Ionawr 2022

  Wythnos yn dechrau 24 Ionawr 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gorffen y palmant ar Heol y Castell (dwyrain)  
  • gorffen y gwaith cloddio ar Heol y Farchnad (de)
  • palmantu de Heol y Farchnad
  Wythnos yn dechrau 17 Ionawr 2022

  Wythnos yn dechrau 17 Ionawr 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • tyllu’r llwybr troed presennol ar ddwyrain Heol y Castell o Oak Street i’r A5
  • tyllu’r llwybr troed presennol ar dde Heol y Farchnad
  • palmant ar ddwyrain Heol y Castell o Oak Street i’r A5
  • palmant ar dde Heol y Farchnad
  Wythnos yn dechrau 10 Ionawr 2022

  Wythnos yn dechrau 10 Ionawr 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • cloddio ar gyfer yr ymyl palmant newydd yn nwyrain Heol y Castell, tua’r de o Heol y Dderwen
  • gosod ymylon palmant yn nwyrain Heol y Castell tua’r de
  • palmant ar y gyffordd o Heol y Castell i ogledd Stryd y Bont
  • palmant yng ngogledd Heol y Farchnad gyferbyn â’r maes parcio
  • dechrau cloddio’r llwybr troed yn nwyrain Heol y Castell, tua’r de o Heol y Dderwen
  Wythnos yn dechrau 3 Ionawr 2022

  Gwaith wedi’i gynllunio ar gyfer 4 i 7 Ionawr 2022

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gosod rheolaeth traffig ar gyfer cam 2 o’r gwaith
  • gosod palmant ar gyffordd Stryd y Bont a Heol y Castell ger Gwesty’r Royal.
  • dechrau cloddio’r llwybr troed ar Stryd y Farchnad i’r de ger y maes parcio
  • dechrau cloddio’r llinell cwrb newydd ar Heol y Castell i’r dwyrain ger y gyffordd â Heol y Dderwen, i’r de tuag at yr A5
  Nadolig 2021 a’r Flwyddyn Newydd 2022

  Nadolig 2021 a’r Flwyddyn Newydd 2022

  Daeth y gwaith i ben ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 a bydd yn ailddechrau drachefn ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022.

  Wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr 2021

  Wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gosod palmant ar ochr orllewinol ac ochr ddwyreiniol Heol y Castell
  • gosod palmant ar ochr ogleddol Heol y Farchnad
  • gosod arwyddion newydd mewn lleoliadau amrywiol
  • gwaredu unrhyw reolaeth traffig diangen dros gyfnod y Nadolig (17 Rhagfyr 2021 tan 4 Ionawr 2022)
  Wythnos yn dechrau 6 Rhagfyr 2021

  Wythnos yn dechrau 6 Rhagfyr 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • Cloddio llwybr troed ar ochr ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y de tuag at Heol y Dderwen
  • Paratoi rhan ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y de tuag at Heol y Dderwen i osod palmant newydd
  • Gosod palmant newydd ar ochr orllewinol Heol y Castell i gyfeiriad y gogledd tuag at Parade Street
  • Gosod palmant newydd ar ochr ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y gogledd tuag at Stryd y Bont
  Wythnos yn dechrau 29 Tachwedd 2021

  Wythnos yn dechrau 29 Tachwedd 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • Cloddio ar gyfer y llinell cwrb newydd i fyny o Heol y Castell tua’r dwyrain i Oak Street.
  • Gosod pafin o’r senotaff i fyny dwyrain Heol y Castell
  • Gosod pafin ar Heol y Castell i’r gorllewin i gyfeiriad y gogledd tuag at y gyffordd gyda Parade Street
  • Gosod cyrbau newydd i fyny Heol y Castell i’r dwyrain tuag at Oak Street
  • Cloddio a gosod twll coeden ar ddwyrain Heol y Castell 
  Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

  Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • parhau gyda’r palmantu ar hyd gorllewin Heol y Castell
  • cwblhau’r palmantu ar hyd gogledd Heol y Bont
  • paratoi’r llwybr troed ar gyfer palmantu ar hyd gogledd Heol y Farchnad
  • cloddio ar gyfer y goeden newydd yng ngorllewin Heol y Castell
  Wythnos yn dechrau 15 Tachwedd 2021

  Wythnos yn dechrau 15 Tachwedd 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • gosod palmant ar ochr orllewinol Heol y Castell o’r gyffordd â Heol y Farchnad, i gyfeiriad y gogledd
  • gwaith paratoi ar ochr orllewinol Heol y Castell yn y gyffordd gyda Parade Street
  • dechrau cloddio’r llwybr troed ar ochr ogleddol Heol y Farchnad, i gyfeiriad y gorllewin
  Wythnos yn dechrau 8 Tachwedd 2021

  Wythnos yn dechrau 8 Tachwedd 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

  • palmantu De Heol y Bont o flaen y gofeb
  • diogelu’r ardal o flaen Neuadd y Dref i leihau’r rhwystrau ar y safle
  • codi gwaith haearn yn y llwybrau troed.
  Wythnos yn dechrau 1 Tachwedd 2021

  Wythnos yn dechrau 1 Tachwedd 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

  Heol y Bont (llwybr troed y gogledd)

  Gosod palmant oddi allan i’r Royal Hotel.

  Heol y Castell (llwybr troed y dwyrain)

  Gosod cyrbau newydd.

  Heol y Castell (llwybr troed y gorllewin)

  Dal i gloddio ar gyfer y llwybr troed newydd.

  Heol y Farchnad (llwybr troed y gogledd)

  Gosod y palmant.

  Wythnos yn dechrau 25 Hydref 2021

  Wythnos yn dechrau 25 Hydref 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

  Heol y Bont (llwybr troed y de)

  Gosod cyrbau newydd a gorffen ffurfio’r palmant newydd.

  Heol y Castell (llwybr troed y dwyrain)

  Cloddio a gosod cyrbau newydd a dilyn gyda chloddio ar gyfer ffurfio’r palmant newydd.

  Heol y Castell (llwybr troed y gorllewin)

  Cloddio ar gyfer ffurfio’r llwybr troed newydd o flaen y llyfrgell.

  Heol y Farchnad (llwybr troed y gogledd)

  Cloddio ar gyfer cyrbau newydd a ffurfio’r palmant.

  Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021

  Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

  Dydd Llun 18 Hydref 2021

  Paratoi’r arwyneb oddi allan i’r Royal Hotel yn barod ar gyfer palmantu.

  Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

  Parhau’r gwaith paratoi a ddechreuwyd ddydd Llun.

  Gwaith adfer dros dro tu ôl i’r cyrbau newydd eu gosod ar Heol y Castell.

  Dydd Mercher 20 Hydref 2021

  Adfer y ffordd o flaen y cyrbau newydd ar Heol y Bont.

  Dechrau cloddio ar gyfer y cyrbau newydd gyferbyn â’r Royal Hotel.

  Dydd Iau 21 Hydref 2021

  Dechrau cloddio ar gyfer y cyrbau newydd ar Heol y Bont gyferbyn â’r Royal Hotel.

  Dydd Gwener 22 Hydref 2021

  Dal i gloddio ar gyfer y cyrbau newydd ar Heol y Bont gyferbyn â’r Royal Hotel.

  Wythnos yn dechrau 11 Hydref 2021

  Wythnos yn dechrau 11 Hydref 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

  Dydd Llun 11 Hydref 2021

  Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gorffen cloddio’r pafin presennol a pharatoi tir i’r lefelau cywir.

  Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gorffen cloddio ar gyfer sefyllfa newydd y cyrbau.

  Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

  Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: cloddio ar gyfer draeniau newydd a gosod draeniau newydd.

  Heol y Castell (Parade Street - Heol y Farchnad): cloddio ar gyfer draeniau newydd a gosod draeniau newydd.

  Dydd Mercher 13 Hydref 2021

  Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: parhau gwaith ar gyfer y draeniau newydd a gosod y draeniau newydd.

  Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): parhau gwaith ar gyfer y draeniau newydd a gosod y draeniau newydd.

  Dydd Iau 14 Hydref 2021

  Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gosod cyrbau newydd.

  Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gosod cyrbau newydd.

  Dydd Gwener 15 Hydref 2021

  Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gosod cyrbau newydd.

  Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gosod cyrbau newydd.

  Wythnos yn dechrau 4 Hydref 2021

  Wythnos yn dechrau 4 Hydref 2021

  Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

  Dydd Llun 4 Hydref 2021

  Dechrau rheoli traffig (goleuadau traffig dros dro) o’r bont hyd at fymryn cyn y gyffordd â Heol y Farchnad.

  Dechrau llifio ar gyfer y cyrbau newydd oddi allan i’r Royal Hotel i mewn i Heol y Bont.

  Dydd Mawrth 5 Hydref 2021

  Parhau gyda’r gwaith ar Heol y Bont.

  Paratoi ar gyfer y cyrbau newydd ar hyd Heol y Castell.

  Dydd Mercher 6 Hydref 2021

  Dechrau gosod cyrbau newydd ar Heol y Bont.

  Tyllu ar hyd Heol y Castell yn barod ar gyfer gosod y cyrbau newydd.

  Dydd Iau 7 Hydref 2021

  Dal i baratoi ar gyfer cyrbau Heol y Castell.

  Tyrchu’r llwybr ar hyd Heol y Bont.

  Dydd Gwener 8 Hydref 2021

  Gosod cyrbau newydd ar hyd Heol y Castell.