Micro-surfacing

Deunydd ail osod arwyneb asffalt yw Micro-surfacing, sy’n setio’n gyflym, wedi ei gymysgu yn oer, yn ddwys, wedi’i selio ar emwlsiwn asffalt, ac wedi ei addasu gyda pholymer.

Mae wedi ei gynllunio ar gyfer ei osod mewn cyflwr hanner hylifol gyda pheiriant cymysgu a phalmentu arbenigol. Mae wedi ei gynllunio i newid yn gemegol o ddeunydd hanner hylifol i ddeunydd cymysg oer dwys sy’n gallu cario traffig arferol o fewn un awr wedi ei osod.

Mae Micro Surfacing mewn gwirionedd yn selio, yn lefelu, yn adnewyddu ac yn cynorthwyo ymwrthedd sglefru ar arwynebau palmantog cyfredol. Bellach mae’r cynnyrch yn cael ei adnabod fel 'Micro-asffalt'.

Beth yw'r broses?

Mae'r broses yn defnyddio Micro-Asffalt a osodir mewn ffurf hylifol oer ar y ffordd bresennol mewn dwy haen sydd yn 8mm o drwch, sy’n selio’r arwyneb er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn iddo, adfer gwead ac yn gwella ymwrthedd sglefru. Mae’r haen gyntaf yn cael ei rholio er mwyn creu arwyneb cryno i osod yr haen uchaf arno. Nid yw’r haen uchaf yn cael ei rholio gan ein bod eisiau’r cerrig i aros uwch y bitwmen tra mae’n caledu er mwyn rhoi gwead i’r arwyneb newydd; mae hyn yn gwella ymwrthedd sglefru a gwydnwch. Byddai rholiwr yn gwthio’r cerrig yn ddwfn i’r bitwmen, felly rydym yn dibynnu ar symudiad cerbydau, sydd lawer ysgafnach, i helpu’r cerrig fynd i’w lle.

Bydd yr arwyneb gorffenedig yn edrych yn weddol fras, anwastad a garw yn syth wedi ei osod, ond bydd yn gwella dros y 4 – 6 wythnos o ddefnydd traffig, fel mae’r deunydd yn mynd i’w le. Mae’r lluniau isod yn dangos sut mae’r deunydd yn edrych yn syth ar ôl ei osod, ac ychydig wythnosau wedyn. Fe allai’r broses osod olygu bod hylif yn tasgu ychydig i fyny wyneb y cwrb, mae hyn yn arferol a bydd yn treulio gydag amser.

Fel arfer bydd marciau ffordd yn cael eu rhoi yn ôl o fewn saith niwrnod i gwblhau’r gwaith ac o fewn tair wythnos bydd y gwaith haearn (caeadau draeniau ffordd, caeadau tyllau archwilio ayb.) yn cael ei addasu i’r arwyneb newydd. Mae caeadau British Telecom (BT) fel arfer yn cael eu heithrio o’n gwaith, gan fod BT eu hunain yn arfer eu codi, ond mae’n bosib na wneir hyn am ychydig wythnosau wedi i ni orffen ein gwaith.

Beth yw'r manteision?

Micro-surfacing:

  • Mae'n gyflym i'w osod, ac yn amharu llai ar draffig
  • Mae'n ffordd gost effeithiol o ymestyn y cyfnod bydd y ffordd yn weithredol
  • Mae'n gwarchod strwythur y ffordd rhag lleithder a gwaelu ymhellach
  • Mae ganddo ôl troed carbon isel