Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae’r system sy’n cefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu a/ neu anableddau yn newid o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Dewch i wybod mwy am y newidiadau hyn

Os oes gan blentyn anawsterau dysgu a chyfathrebu, problemau ymddygiadol neu anabledd (clywed, gweld, corfforol) mae’n bosib bod gan y plentyn Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae’n gyfrifoldeb ar athrawon i adnabod plant ag ADY a darparu cefnogaeth ychwanegol iddyn nhw.

Beth i'w wneud os ydych chi’n credu bod ar eich plentyn angen cymorth

Os ydych chi’n pryderu ynghylch cynnydd eich plentyn, siaradwch â’r ysgol yn uniongyrchol. Bydd athro/ athrawes dosbarth eich plentyn yn: 

  • Darparu cefnogaeth ychwanegol i’ch plentyn. Gyda chi, bydd yr athro/ athrawes yn llunio cynllun addysg unigol ac yn ei adolygu’n rheolaidd wrth i anghenion eich plentyn newid. Rydym ni’n galw’r cam yma yn Gam Gweithredu’r Ysgol. 
  • Os ydi’r athro/ athrawes yn credu nad ydi Cam Gweithredu’r Ysgol yn ddigon, bydd yn gofyn i arbenigwyr, fel seicolegydd addysgol neu therapydd llefaredd, am gymorth. Rydym ni’n galw’r cam yma yn Gam Gweithredu Uwch yr Ysgol. 
  • Os ydi’r athro / athrawes yn credu bod gan eich plentyn anghenion dysgu tymor hir, bydd yn trefnu bod eich plentyn yn derbyn asesiad statudol o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Fe all yr asesiad yma gynnwys arsylwi, profion, profion meddygol a chyfweliadau gyda’ch plentyn ac arbenigwr AAA/ADY. Os oes gan eich plentyn AAA/ADY, byddwn yn anfon datganiad anghenion dysgu ychwanegol atoch chi. Bydd y datganiad yn amlinellu anghenion dysgu eich plentyn, ba gymorth sydd ei angen a sut i dderbyn y cymorth hwnnw.

Partneriaeth Rhieni

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn AAA/ADY, neu os ydych chi wedi cael gwybod bod gan eich plentyn AAA/ADY, fe allwch chi gysylltu â'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni. 

Byddan nhw’n eich helpu chi i ddeall eich hawliau o fewn y broses AAA/ADY gan wneud yn siŵr eich bod yn derbyn yr wybodaeth a’r gefnogaeth gywir sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniadau ynglŷn ag addysg eich plentyn. Fe allwch chi dderbyn cymorth a chefnogaeth gan Wasanaeth Partneriaeth Rhieni, hyd yn oed os nad ydi’ch plentyn wedi derbyn diagnosis o AAA/ ADY.

Mae’r wasanaeth hon yn cael ei darparu gan SNAP Cymru. Fe allwch chi gysylltu â nhw ar 0845 120 3730, dydd Llun i ddydd Gwener o 9.30am tan 4.30pm. Fel arall fe allwch anfon e-bost at helpline@snapcymru.org neu fynd i’w gwefan.

Cyllid

Rydym yn dirprwyo cyllid i ysgolion gefnogi disgyblion sydd ag ADY.

Cytunir ar swm yr arian a ddirprwyi i ysgolion gan Benaethiaid yn y Fforwm Cyllideb Ysgolion fel canran o’r gyllideb ysgol gyffredinol. Mae Sir Ddinbych yn dirprwyo’r mwyafrif o’r gyllideb addysg i ysgolion.

Cyfarfod Cymedroli

I sicrhau bod y cyllid yn cael ei ddyrannu’n addas i ysgolion unigol, mae Cyfarfod Cymedroli blynyddol yn digwydd rhwng y Pennaeth, y Cydlynydd ADY yn yr ysgol ac Ymgynghorwyr Arbenigol o'r Awdurdod Lleol.

Yn y Cyfarfod Cymedroli hwn, mae’r ysgol yn cyflwyno’r achos ar gyfer bob disgybl sydd ag ADY a’r ddarpariaeth a roddir gan yr ysgol i’w cefnogi i gyflawni eu potensial. Yna fe benderfynir a chytunir a oes modd bodloni anghenion y disgybl o brif gyllideb yr ysgol, neu a oes angen adnoddau ychwanegol o’r dyraniad ADY. Gwneir penderfyniadau mewn partneriaeth â phob ysgol a gyda chefnogaeth yr Awdurdod Lleol.

Sicrhau Ansawdd

Mae’r Awdurdod Lleol yn cyflawni gweithgaredd sicrhau ansawdd gydag ysgolion i sicrhau bod y ddarpariaeth a nodir i’r disgyblion ag ADY yn ei lle a bod yr effaith yn cael ei monitro’n effeithiol. Yn ogystal, mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth ynghylch sut i gofnodi’r gefnogaeth ychwanegol sydd gan ysgolion i ddisgyblion gydag ADY.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am gefnogi disgyblion gydag ADY mewn ysgolion prif ffrwd yn Sir Ddinbych, cysylltwch â’r Cydlynydd ADY yn yr ysgol.

Dewch o hyd i fanylion cyswllt ysgol er mwyn cysylltu â Chydlynydd ADY.