Cludiant ysgol am ddim

Rydyn ni’n darparu cludiant i blant o oed ysgol statudol o 4 – 16 mlwydd oed, sy’n byw yn Sir Ddinbych ac sy’n mynychu: 

  • ysgolion cynradd ac ysgolion plant iau, os bydd y plentyn yn byw mwy na dwy filltir o’u hysgol addas agosaf 
  • ysgolion uwchradd, os bydd y plentyn yn byw fwy na thair milltir o’u hysgol addas agosaf

Sut ydw i’n gwneud cais am gludiant ysgol am ddim?

Gallwch wneud cais am gludiant unrhyw bryd ar ôl i'ch plentyn sicrhau lle mewn ysgol.

Ymgeisio ar-lein am gludiant ysgol am ddim

Ar ôl i chi wneud cais am gludiant

Os hoffech chi weld cynnydd eich cais am gludiant ysgol, neu os gofynnwyd i chi ddarparu mwy o wybodaeth, gallwch wneud hynny ar-lein.

Gweld cynnydd neu ddarparu rhagor o wybodaeth ar gyfer cais am gludiant ysgol

Ceisiadau ganol tymor

Os ydych yn gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol i ddechrau yn ystod y flwyddyn academaidd, byddwn yn cysylltu â chi ynghylch canlyniad eich cais o fewn 15 diwrnod gwaith.

Ceisiadau ar ddechrau’r flwyddyn academaidd

Os ydych yn gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol i ddechrau ar ddechrau’r flwyddyn academaidd (mis Medi), byddwn yn cysylltu â chi ynghylch canlyniad eich cais cyn neu yn ystod gwyliau’r haf.

Os bydd eich cais yn cael ei wrthod

Os bydd eich cais am gludiant am ddim i'r ysgol yn cael ei wrthod, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod y rheswm dros hynny  a byddwn yn darparu manylion am y broses apelio.

Dysgwyr sy'n 16 oed neu’n hŷn

Byddwn hefyd yn darparu cludiant i ddysgwyr sy’n 16 oed a hŷn sy’n byw dros dair milltir o’u hysgol addas agosaf neu goleg, ac sydd dan 19 oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol (Medi).

Ar gyfer Addysg Statudol yr ysgol addas agosaf yw’r ysgol agosaf at gartref y plentyn sydd: 

  • darparu addysg ar gyfer oed perthnasol y plentyn 
  • ysgol agosaf sy’n bodloni'r dewis iaith 
  • yn ysgol ffydd neu ysgol nad ydi hi'n ysgol ffydd agosaf.

Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer plant y mae eu llwybr i’r ysgol, yn ein barn ni, yn beryglus. Rydym yn adolygu llwybrau peryglus o bryd i'w gilydd, ac os ydym yn canfod nad yw llwybr yn beryglus, byddwn yn rhoi rhybudd un tymor ysgol y bydd cymhwyster am gludiant ysgol yn dod i ben. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am lwybrau peryglus i’r ysgol, anfonwch e-bost at derbyniadau@sirddinbych.gov.uk

Darperir addysg cyfrwng Cymraeg trwy ysgolion categori 1 a chategori 2 .  Byddwn yn darparu cludiant ysgol am ddim i'ch ysgol cyfrwng Cymraeg, os ydych yn bodloni'r meini prawf eraill.
Rydym fel arfer yn darparu cludiant i'r ysgol addas agosaf i'ch cyfeiriad cartref yn unig.  Os ydych wedi sicrhau lle mewn ysgol nad dyna yw'ch ysgol addas agosaf, bydd angen i chi wneud eich trefniadau cludiant eich hun.

Os byddwch yn symud tŷ, bydd angen i chi ail-ymgeisio am gludiant ysgol am ddim.  Mae hyn oherwydd bod eich cymhwyster yn dibynnu ar y pellter rhwng eich cartref a'ch ysgol.  Os byddwch yn symud i gartref newydd, bydd angen i ni wirio eich cymhwyster eto.

Os yw eich cais am gludiant yn ymwneud â symud yn ystod y flwyddyn ysgol, ymgeisiwch gyn gynted ag y medrwch chi unwaith y bydd eich cyfeiriad newydd wedi ei gadarnhau.

os na fydd y cyfeiriad cartref a’r ysgol a fynychir yn newid, does dim angen ailymgeisio bob blwyddyn.

Seddi consesiynol

Os na fydd plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, mae’n bosib weithiau prynu sedd ar lwybr cludiant contract presennol, os oes lle ar y cerbyd. Fe godir tâl am seddi consesiynol, sy’n daladwy bob tymor. Yn anffodus nid yw’n bosib dargyfeirio llwybr y cerbyd ar gyfer teithwyr consesiynol (sy’n talu). Gellir tynnu seddi consesiynol yn ôl ar fyr rybudd am wahanol resymau, er enghraifft os bydd nifer y disgyblion cymwys yn cynyddu a’r seddi ddim ar gael, neu os newidir llwybr y cerbyd.