Preifatrwydd

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod mwy.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Mae’r polisi hwn yn egluro sut mae'r wybodaeth yr ydym yn ei gasglu amdanoch yn cael ei ddefnyddio a'ch hawliau o ran y wybodaeth honno.

Mae gwybodaeth bersonol a gesglir gennych er mwyn cofrestru digwyddiad yn ofynnol gan y gyfraith. Y brif ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r casgliad o wybodaeth gofrestru yw Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953, Deddf Briodas 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004. Efallai bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch, drwy’r deddfau hyn, a darnau eraill o ddeddfwriaeth, i ddarparu darnau penodol o wybodaeth. Os ydych yn methu â darparu gwybodaeth sy’n ofynnol i ni, efallai bydd yn rhaid i chi, ymhlith pethau eraill, dalu dirwy, neu efallai na fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaeth rydych yn ymgeisio amdano, fel priodas neu bartneriaeth sifil.

Gellir casglu gwybodaeth bersonol gennych hefyd os ydych yn gwneud cais i’r swyddfa hon, er enghraifft, ar gyfer tystysgrif neu i wirio gwybodaeth a gynhwysir yng nghofnod y gofrestr.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei gadw a'i brosesu gan swyddogion cofrestru ar gyfer y rhanbarth cofrestru hwn.

Y Cofrestrydd Arolygol yw’r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau a marwolaethau, a gellir cysylltu â’r Cofrestrydd ar: swyddfagofrestruyrhyl@sirddinbych.gov.uk neu 01824 708100.

Yr Awdurdod Lleol yw’r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau partneriaethau sifil, a gellir cysylltu ar: swyddfagofrestruyrhyl@sirddinbych.gov.uk neu 01824 708100.

Y Cofrestrydd Cyffredinol ar gyfer Cymru a Lloegr yw’r rheolydd data ar y cyd ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau, marwolaethau a phartneriaethau sifil, a gellir cysylltu â nhw yn Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, Trafalgar Road, Southport, PR8 2HH.

Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer yr Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ neu 01824 706000.

Bydd copi o unrhyw gofnod cofrestru yn cael ei ddarparu gan y swyddfa hon yn ôl y gyfraith, i unrhyw ymgeisydd, cyn belled â’u bod yn darparu digon o wybodaeth i nodi’r cofnod dan sylw ac yn talu’r ffi briodol. Bydd y copi yn cael ei gyflwyno mewn ffurf copi ardystiedig papur yn unig (“tystysgrif”). Gellir gwneud cais am dystysgrif hefyd i’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Mae mynegeion ar gyfer digwyddiadau a gofrestrir yn y swyddfa hon ar gael yn gyhoeddus, er mwyn helpu aelodau o’r cyhoedd i nodi’r cofnod cofrestru maent ei hangen. Mae mynegeion ar gael mewn fformat ar law ac ar northwalesbmd.org.uk  

Bydd copi o’r wybodaeth a gesglir gan swyddog cofrestru hefyd yn cael ei anfon ar Gofrestrydd Cyffredinol  Cymru a Lloegr, fel y gellir cadw cofnod canolog o'r holl gofrestriadau.  

Gellir rhannu gwybodaeth gofrestru a gedwir yn y swyddfa hon gyda sefydliadau eraill  wrth gyflawni ein swyddogaethau, neu i alluogi eraill i gyflawni eu swyddogaethau nhw. Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth lle mae sail gyfreithiol dros wneud hynny am y rhesymau canlynol: 

 1. Dibenion ystadegol neu ymchwil
 2. Dibenion gweinyddol gan gyrff swyddogol e.e. sicrhau bod eu cofnodion wedi eu diweddaru er mwyn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd
 3. Dibenion atal neu ddatgelu twyll, mewnfudo a phasbort

Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddata a gedwir gan y gwasanaeth cofrestru a rhestr lawn o sefydliadau y rhennir y data cofrestru gyda nhw, y diben a’r sail gyfreithiol dros rannu’r data, drwy gysylltu â’r Cofrestrydd Arolygol ar swyddfagofrestruyrhyl@sirddinbych.gov.uk.

Mae gennych yr hawl i ofyn am fynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, i gael gwybod am gasgliad a’r defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, i gywiro gwybodaeth anghywir (lle mae’r gyfraith yn caniatáu hynny) a gofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. Mewn amgylchiadau penodol, mae gennych yr hawl i wrthod prosesu eich gwybodaeth bersonol. Ni fydd eich gwybodaeth yn destun penderfyniadau awtomataidd.

Mae gwybodaeth gofrestru'n cael ei chadw am gyfnod amhenodol fel sy'n ofynnol gan y gyfraith. Bydd data personol eraill yn cael eu cadw am y cyfnod a nodir yn y Cynllun Cadw Cofnodion Corfforaethol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’r Cofrestrydd Arolygol ar swyddfagofrestruyrhyl@sirddinbych.gov.uk

Mae gennych yr hawl i gwyno i’r Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Mae manylion o ran sut y gallwch wneud hyn i'w cael ar ico.org.uk

Cyngor Sir Ddinbych Hysbysiad Preifatrwydd

Hunaniaeth a manylion cyswllt y Cyngor 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn 'rheolydd data' ac mae wedi ei gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth. Ein rhif cofrestru yw Z573781X.

Fel rheolydd data, bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau ein bod ni, neu unrhyw drydydd parti a allai brosesu data ar ein rhan, yn cydymffurfio ag egwyddorion deddfwriaeth Diogelu Data wrth brosesu data personol.

Gallwch gysylltu â ni am amrywiaeth o wasanaethau, neu drwy ffurflenni ar ein gwefan http://www.sirddinbych.gov.uk

Caiff materion o ran sut caiff data ei drin, sylw gan Swyddog Diogelu Data'r Cyngor a gellir cysylltu â'r Swyddog drwy e-bost, dataprotection@denbighshire.gov.uk neu drwy'r cyfeiriad post a ddangosir uchod.

Fel awdurdod cyhoeddus, rhaid i ni gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol sy'n ymwneud â thrin data. Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw'r awdurdod goruchwylio yn y Deyrnas Unedig, ac fe'i sefydlwyd i sicrhau bod eich hawliau data yn cael eu cynnal.

Categorïau data personol rydym yn eu cadw

Mae cael, cofnodi, cadw a delio â gwybodaeth bersonol yn cael ei alw'n 'brosesu'. 

Rydym yn cadw amrywiaeth o wahanol gategorïau o ddata, yn dibynnu ar y berthynas sydd gan y Cyngor gyda chi. Mae'n bosibl ein bod yn cadw gwybodaeth fel eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni neu fanylion cyfrif banc, ond mae'n bosibl ein bod yn cadw gwybodaeth o fath mwy sensitif amdanoch chi, er enghraifft, gwybodaeth am eich iechyd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, neu unrhyw droseddau rydych wedi'u cyflawni. Bydd y math o wybodaeth rydym yn ei chadw yn dibynnu ar y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu.

Gallai data personol olygu gwybodaeth a gedwir ar gyfrifiadur, mewn cofnod papur, h.y. ffeil, ond gall hefyd gynnwys mathau eraill o wybodaeth a gedwir yn electronig, h.y. delweddau teledu cylch caeedig (TCC).

Sut mae adrannau yn y Cyngor yn casglu a defnyddio eich data personol

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych gyfrifoldeb cyffredinol dros amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar draws ein Hardal Awdurdod Lleol ac mae'n angenrheidiol casglu data personol i alluogi'r gwasanaethau hynny i gael eu darparu i breswylwyr.

Mae rhestr o wasanaethau'r Cyngor ar gael ar y wefan - http://www.sirddinbych.gov.uk

Dyma rai enghreifftiau o sut rydym yn casglu a defnyddio eich data:

Darparu gwasanaeth
Rydym yn cadw manylion y bobl hyn sydd wedi gwneud cais am wasanaeth er mwyn ei ddarparu. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio'r manylion hyn i ddarparu'r gwasanaeth gofynnol yn unig, neu ar gyfer gwasanaethau eraill cysylltiedig.  

Caiff gwybodaeth bersonol ei chasglu a'i defnyddio pan rydym yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol neu'n gweinyddu treth y cyngor, budd-dal tai, grantiau a gwasanaethau pwysig eraill i'r cyhoedd.

Gorfodi
Mae rhai adrannau yn casglu data personol o ganlyniad i weithgarwch gorfodi a wneir gan y Cyngor.  Er enghraifft, mae data o'r fath yn cael ei gasglu gan ein hadran Gwarchod y Cyhoedd a'n hadran Priffyrdd wrth orfodi rheoliadau sy'n ymwneud â safonau masnach, tipio anghyfreithlon, priffyrdd a throseddau parcio.

Marchnata
Mae rhai adrannau yn darparu gwasanaethau yn ôl disgresiwn a'ch gwahodd i gofrestru ar gyfer rhestrau post er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gwasanaethau, cynigion arbennig neu weithgareddau a allai fod o ddiddordeb i chi.  Mae'r data personol hwn yn cael ei gasglu dim ond pan fyddwch yn darparu eich caniatâd eich bod am gael y wybodaeth ddiweddaraf.  

Gallwch ddatdanysgrifio, ac mae gennych hawl i wneud hynny, neu gallwch ofyn i'ch data gael ei ddileu pan na fyddwch am gael gwybodaeth farchnata bellach.

Recriwtio
Pan fydd unigolion yn gwneud cais i weithio i'r Cyngor, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth maen nhw'n ei darparu i brosesu eu cais ac i fonitro ystadegau cyfle cyfartal yn unig. 

Pan fydd unigolyn wedi cael gwaith gyda'r Cyngor, byddwn yn llunio ffeil staff sy'n gysylltiedig â'u cyflogaeth. Mae'r wybodaeth a gedwir yn y ffeil yn cael ei chadw'n ddiogel a chaiff ei defnyddio ar gyfer dibenion sy'n berthnasol yn uniongyrchol i'r gyflogaeth honno yn unig.

Cofrestru i bleidleisio
Pan fydd unigolyn yn cofrestru i bleidleisio, mae eu henw a chyfeiriad yn cael eu cynnwys ar y gofrestr etholwyr. Mae dwy fersiwn o'r gofrestr yn cael eu gwneud a'u cyhoeddi bob blwyddyn.  Mae'r Gofrestr Lawn ar gael i'w harchwilio dan oruchwyliaeth. 

Nid yw'r Gofrestr wedi'i Golygu yn cynnwys enwau a chyfeiriadau pobl sydd wedi gofyn i gael eu heithrio o'r fersiwn hon o'r gofrestr. Gall unrhyw un sy'n gofyn am gopi o'r Gofrestr wedi'i Golygu ei phrynu, a gallant ei defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben.

Ffynhonnell data personol

Bydd mwyafrif helaeth y data personol rydym yn ei gadw wedi'i ddarparu i ni yn uniongyrchol gennych chi.   Mae adegau pan gaiff data personol ei gasglu amdanoch mewn ffyrdd eraill.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Pan fydd asiantaethau partner yn rhannu gwybodaeth gyda ni i ddarparu gwasanaeth cysylltiedig i chi
 • Pan fyddwch yn symud i'n Hardal Awdurdod Lleol, mae'n bosibl y bydd data yn cael ei rannu o'ch awdurdod lleol blaenorol
 • Pan fydd yr heddlu ac asiantaethau eraill gorfodi'r gyfraith yn rhannu gwybodaeth i alluogi'r awdurdod lleol i ddiogelu preswylwyr
 • Pan fydd aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i ni am faterion

Pobl rydym yn rhannu data gyda nhw

Rydym yn rhannu data gydag eraill i alluogi i wasanaeth gofynnol neu wasanaeth statudol gael ei ddarparu. Gallai hyn fod lle rydym yn defnyddio asiantaeth arall i ddarparu'r gwasanaeth ar ein rhan neu pan fyddwn yn cydweithredu ag asiantaethau eraill.

Gallai'r asiantaethau dan sylw fod yn bartneriaethau rhanbarthol, Llywodraeth Cymru, ysgolion lleol a cholegau, a'r Ymddiriedolaethau Iechyd.  Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth weithiau i'r sector preifat a'r sector elusennol pan fyddant yn rhan o ddarparu gwasanaeth ar ein rhan.

Enghraifft o gydweithio
Cais am gymhorthion ac offer i gynorthwyo defnyddiwr gwasanaeth hŷn. Cais o'r fath fyddai gwasanaeth a allai gael ei ddarparu ar y cyd gan ein timau Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai yn ogystal â gyda'r Bwrdd Iechyd.

Enghraifft o wasanaeth a delir amdano
Rydym yn talu rhai sefydliadau i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan fel darparwyr llety preswyl a gofal cartref. Mewn achosion o'r fath, y wybodaeth a ddarperir iddynt yw'r lefel isaf angenrheidiol i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau i chi ar ein rhan.

Trosglwyddo gwybodaeth i awdurdod lleol arall
Gellir darparu gwybodaeth bersonol amdanoch chi i awdurdodau lleol eraill. Enghraifft fyddai lle rydych wedi symud o un ardal i ardal arall a bod angen rhannu gwybodaeth bersonol i ganiatáu i wasanaethau rydych yn eu cael i barhau.

Trosglwyddo gwybodaeth sy'n ofynnol gan y gyfraith
Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol pan fo angen i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Mae enghreifftiau yn cynnwys pan fo angen i ni gyhoeddi neu adrodd materion i Lywodraeth Cymru, i gynorthwyo asiantaethau gorfodi'r gyfraith i atal, canfod ac erlyn troseddau, i ddiogelu buddiannau hanfodol yr unigolyn dan sylw neu i gydymffurfio â Gorchymyn Llys.

Mynediad i wybodaeth gan gwmnïau preifat
Mewn rhan achosion, rydym yn rhannu gwybodaeth gyda chwmnïau preifat er mwyn iddynt weithredu fel prosesydd data ar ein rhan.  Mae trefniadau o'r fath yn destun trefniadau prosesu data gyda rheolau caeth ar brosesu i gadw'r data yn ddiogel. 

Weithiau, mae'n bosibl y bydd gan rai cwmnïau'r sector preifat fynediad i ddata personol mewn ffordd a reolir yn llym er mwyn cynnal gweithgarwch cynnal a chadw diffiniedig ar y system am gyfnod cyfyngedig.


Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i ni yn unol a'r gyfraith ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir gennym. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni a chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data yn unol a'i bwerau o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw'r data hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu bod modd adnabod ceisiadau a thaliadau twyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae'n dynodi bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.

Ar hyn o bryd mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae'n ofynnol i ni roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol er mwyn eu paru. Mae'r manylion wedi'u gosod ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru yn www.wao.gov.uk. Gan fod y defnydd o ddata gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn destun awdurdod statudol (Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004), nid oes angen cael caniatad yr unigolion dan sylw o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae prosesau paru data'r Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae hyn er mwyn rhoi cymorth i’r cyrff sy’n ymwneud a pharu data i gydymffurfio a’r gyfraith ac ymarfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data (gweler www.wao.gov.uk).

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler www.wao.gov.uk.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data

Ni chaiff data ei gadw am hirach nag sy'n angenrheidiol, ac mae'r Cyngor yn dilyn canllawiau cyfreithiol ac arfer gorau ar ba mor hir dylid cadw gwybodaeth cyn iddi gael ei dinistrio'n ddiogel.

Mae'r terfyn amser ar gyfer cadw data yn wahanol gan ddibynnu ar y math o ddata dan sylw. 

Trosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol y tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ar sail reolaidd.   Gellir trosglwyddo data personol i wlad tu allan i'r ardal hon dim ond os yw'r gyrchfan wedi bod yn destun penderfyniad digonolrwydd ei bod yn bodloni meini prawf penodol a osodir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn golygu y gallwn anfon gwybodaeth i wlad, dim ond os yw'n bodloni safonau llym iawn. Os nad yw'r safonau hynny ar waith, ni fyddwn yn defnyddio'r gwasanaethau.

Yn yr amgylchiadau prin iawn pan fydd eich gwybodaeth bersonol wedi'i throsglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, cewch wybod o flaen llaw, cyn belled nad yw'n gwrthdaro â rhwymedigaeth gyfreithiol a roddwyd ar y Cyngor.  

Eich hawliau data

1. Hawl i gael gwybod
Rhaid i ni fod yn gwbl dryloyw gyda chi drwy ddarparu gwybodaeth mewn ffurf gryno, tryloyw, dealladwy a hygyrch iawn, gan ddefnyddio iaith glir a phlaen. Ein hysbysiad preifatrwydd yw un o'r ffyrdd rydym yn ceisio rhoi gwybod i chi sut caiff data ei drin.

2. Hawl i gael mynediad
Mae gennych hawl i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol. I gael manylion am sut gallwch gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol, gweler ein tudalen diogelu data.

3. Hawl i gywiro
Mae gennych hawl heb oedi gormodol i ofyn am gywiro neu ddiweddaru data personol anghywir.

4. Hawl i gyfyngu ar brosesu
Gallwch ofyn am gyfyngu ar brosesu fel pan fo cywirdeb y data personol yn cael ei amau. Mae hyn yn golygu y gallwn storio'r data personol yn unig ac nid ei brosesu ymhellach, ar wahân i mewn amgylchiadau cyfyngedig.

5. Hawl i wrthwynebu
Gallwch wrthwynebu i fathau penodol o brosesu fel marchnata uniongyrchol. Mae'r hawl i wrthwynebu hefyd yn berthnasol i fathau eraill o brosesu fel prosesu ar gyfer dibenion gwyddonol, ymchwil hanesyddol neu ystadegol (er mae'n bosibl y bydd prosesu yn digwydd o hyd am resymau budd y cyhoedd).

6. Hawliau o ran gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio
Mae'r gyfraith yn darparu amddiffyniad i chi yn erbyn y risg bod penderfyniad niweidiol posibl yn cael ei wneud heb ymyrraeth ddynol. Nid yw'r hawl yn berthnasol mewn amgylchiadau penodol fel pan fyddwch yn rhoi eich caniatâd penodol.

7. Hawl i gludadwyedd data
Pan gaiff data personol ei brosesu ar sail caniatâd a thrwy ddulliau awtomataidd, mae gennych hawl i gael eich data personol wedi'i drosglwyddo'n uniongyrchol o un rheolydd data i un arall pan fo hyn yn dechnegol bosibl.

8. Hawl i ddileu neu 'hawl i gael eich anghofio'
Gallwch ofyn am ddileu eich data personol gan gynnwys pan:
(i) nad yw'r data personol yn angenrheidiol bellach o ran y dibenion y cafodd ei gasglu ar eu cyfer
(ii) nad ydych yn darparu eich caniatâd bellach, neu
(iii) rydych yn gwrthwynebu i'r prosesu.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn rheoleiddio trin data gan sefydliadau yn y DU a gweithio i gynnal hawliau data dinasyddion ac mae gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu rhagor o wybodaeth am yr hawliau sydd ar gael i chi.

Tynnu caniatâd yn ôl

Os gwnaethoch roi caniatâd i ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni a'ch bod wedi newid eich meddwl ac nad ydych am i'r Cyngor gadw a phrosesu eich gwybodaeth bellach, rhowch wybod i ni. I ddechrau, cysylltwch â'r adran berthnasol. Dylai tynnu caniatâd yn ôl fod mor hawdd i'w wneud â phan wnaethoch roi caniatâd yn y lle cyntaf. Os nad hynny yw eich profiad gyda gwasanaeth penodol, mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am eich anawsterau er mwyn i ni allu ei gywiro.

Os byddwch yn cael unrhyw anawsterau wrth dynnu caniatâd yn ôl, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor drwy e-bost yn dataprotection@denbighshire.gov.uk neu drwy ysgrifennu at:
Swyddog Diogelu Data, Cyngor Sir Ddinbych. Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio

Nid yw'r Cyngor yn cynnal proses gwneud penderfyniadau awtomataidd, ac felly bydd unrhyw benderfyniad a wneir gennym sy'n effeithio arnoch chi bob amser yn cynnwys ymyrraeth ddynol.   Weithiau byddwn yn proffilio i'n galluogi ni fel awdurdod lleol i dargedu gwasanaethau i'r rhai yn y gymdeithas sydd angen help a chymorth ac a allai ddioddef niwed heb ein cymorth.

Yr hawl i gwyno am drin data

Mae'r Cyngor yn gosod safonau uchel iawn ar gyfer casglu a defnyddio data personol yn briodol. Felly rydym yn trin unrhyw gwynion am drin data yn ddifrifol iawn. Rydym yn eich annog i ddwyn ein sylw at achosion lle mae defnyddio data yn annheg, camarweiniol neu amhriodol ac rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau am welliant.

Datrys anffurfiol

I ddechrau, byddem yn gofyn i chi geisio datrys materion trin data yn uniongyrchol gyda'r adran berthnasol. Gallwch hefyd gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data - dataprotection@denbighshire.gov.uk pe baech yn cael anhawster wrth ganfod datrysiad gyda'r adran berthnasol.

Rydym wedi ein hymrwymo i drin data yn briodol ac rydym yn ffyddiog y gallwn ddatrys y rhan fwyaf o faterion yn anffurfiol.

Datrys ffurfiol

Gallwch ofyn i'ch mater gael ei drin drwy ein porthol cwynion ar-lein.

Os na fyddwch yn fodlon ar ôl cwyn fewnol, gallwch roi cwyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth:  Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - https://ico.org.uk/

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Bydd eich data’n cael ei brosesu gan Gyngor Sir Ddinbych i bwrpas penodol derbyniadau; ceisiadau cludiant; hawlenni cyflogaeth; trwyddedu perfformiadau; aildrefnu ysgolion; monitro cyrhaeddiad ac adrodd; llywodraethu ysgolion; iechyd a lles yn ogystal ag i bwrpas materion cysylltiedig â phlant sydd angen Cymorth Cynnar, Gofal a Chefnogaeth neu lle mae pryderon perthnasol i Amddiffyn Plant neu unrhyw weithgarwch troseddol honedig neu a brofwyd. Caiff eich data personol ei brosesu fel ‘tasg gyhoeddus’, sef gofyniad ar yr awdurdod lleol o dan Ddeddf Addysg 1996 ac er mwyn hyrwyddo lles pob unigolyn o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant (Cymru) 2014 ac i hyrwyddo lles a diogelwch plant o dan Ddeddf Plant 1989 a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008.

Gall Cyngor Sir Ddinbych rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, GIG, yr Heddlu, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd/Gwasanaethau Cymorth Cynnar, os yw hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r Cyngor ymgymryd â’i ddyletswyddau i hyrwyddo lles a diogelwch. Fe all hyn olygu trosglwyddo eich data y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd os ydych chi wedi byw mewn gwlad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol a Swyddog Canlyniadau

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi i ddarparu gwasanaethau’n effeithlon ac yn effeithiol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n caniatáu i ymgymryd â swyddogaethau penodol yr ydym yn gyfrifol amdanynt ac i’ch darparu chi gyda gwasanaeth statudol, fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a’r rheoliadau cysylltiedig.

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau yw’r Rheolydd Data ac mae wedi cofrestru hefo swyddfa Y Comisiynydd Gwybodaeth o dan gyfeirnod cofrestru Z6341445. Y Rheolydd Data yw

Judith Greenhalgh,

Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Pa wybodaeth sy’n cael ei chofnodi?

Rydym yn cofnodi gwybodaeth am etholwyr posib a chyfredol. Efallai bod y wybodaeth wedi cael ei hysgrifennu (cofnodion papur), neu’n cael ei chadw ar gyfrifiadur (cofnodion electronig).

Gall y cofnodion hyn gynnwys:

 • Manylion sylfaenol amdanoch chi, megis enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol, Manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn), cenedligrwydd a’ch cyfeiriad blaenorol
 • Gwybodaeth pleidlais absennol (post/procsi, yn cynnwys manylion eich procsi ac unrhyw un sydd wedi eich helpu)
 • Ffurflenni cais wedi’u sganio a dyddiadau unrhyw lythyrau gohebiaeth
 • Nodiadau am unrhyw amgylchiadau perthnasol rydych wedi dweud wrthym amdanynt
 • Preswylwyr eraill yn eich cartref
 • Os ydych chi dros 70 mlwydd oed, neu o dan 16/17 mlwydd oed
 • Os ydych chi wedi dewis i optio allan o Fersiwn agored y Gofrestr ai peidio
 • Unrhyw dystiolaeth pellach gennych chi, megis copïau o’ch pasbort, 
 • Tystysgrif Priodas, trwydded yrru, caniatâd preswylfa biometreg, Cerdyn Adnabod AEE
 • Ymlyniad gwleidyddol

Mae’n bwysig bod eich cofnodion yn fanwl ac yn ddiweddar, gan eu bod yn ein helpu ni i sicrhau bod ein staff yn gallu eich darparu gyda’r help, cyngor neu’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Os nad yw eich gwybodaeth yn gywir, yna cysylltwch â ni fel ein bod yn gallu ei newid.

Gov.uk

I wirio pwy ydych chi, bydd y data yr ydych yn ei ddarparu yn cael ei brosesu gan y Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o'r broses yma bydd eich data yn cael ei rhannu gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sy'n brosesyddion data ar gyfer Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn yma https://www.registertovote.service.gov.uk/register-to-vote/privacy

Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth?

Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ni ar gyfer pwrpasau etholiadol. Byddwn yn gofalu am y wybodaeth bersonol hon mewn modd diogel a byddwn yn dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi neu wybodaeth bersonol yr ydych efallai’n ei rannu am bobl eraill gydag unrhyw un arall nac ychwaith unrhyw sefydliad arall, ac eithrio ei bod yn bod yn gyfreithiol gwneud hynny.

Mae'r Cofrestr Etholwyr yn ddogfen gyhoeddus a ellir ei weld drwy apwyntiad ac o dan reolaeth llym yn unig.

Gall eich gwybodaeth gael ei rhannu / datgelu gyda’r canlynol -

 • Argraffydd neu gyflenwr wedi’i gontractio (prosesydd) sy’n gweithredu ar eich rhan
 • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig, cynrychiolwyr etholedig, ymgeiswyr, asiantwyr a chyfranogwyr cymeradwy sy’n gallu ei defnyddio at bwrpasau etholiadol yn unig
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau a fyddai hefyd  yn defnyddio eich gwybodaeth i wirio eich cymhwyster ar gyfer yr cofrestr etholwyr.
 • Asiantaethau cyfeirnod credyd, y Llyfrgell Brydeinig , Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig, y Comisiwn Etholiadol a derbynwyr statudol eraill o’r Comisiwn Etholiadol
 • Manylion os ydych chi wedi pleidleisio ai peidio (ond nid sut) i’r rheiny sy’n gymwys yn gyfreithiol i’w dderbyn ar ôl etholiad
 • Pan mae iechyd a diogelwch eraill mewn perygl
 • Pan mae’r gyfraith yn gofyn i ni basio gwybodaeth ymlaen mewn amgylchiadau arbennig
 • Atal troseddu neu ddatgelu twyll fel rhan o’r Fenter Twyll Cenedlaethol

Rhaid i unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni ei chadw'n gyfrinachol yn ôl y gyfraith. Ni fyddent yn ei defnyddio am unrhyw reswm arall ac mae'n rhaid iddynt ei ddiogelu yn yr un ffordd.

Mae’n ofyniad cyfreithiol adrodd gwybodaeth benodol i awdurdodau priodol – er enghraifft:

 • Pan dosbarthir gorchymyn llys ffurfiol
 • Asiantaethau gorfodi'r gyfraith i atal neu ddatgelu trosedd
 • Swyddfa Ganolog Galwad i'r Rheithgor i nodi’r unigolion hynny sydd dros 76 mlwydd oed ac nid bellach yn gymwys ar gyfer y wasanaeth rheithgor

Am faint?

Mae gofyn i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau brosesu eich data personol mewn perthynas â pharatoi ar gyfer a chynnal Etholiadau. Caiff eich manylion eu cadw a’u diweddaru mewn perthynas â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn unol â’r cyfnodau cadw statudol. Mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn cynnal dogfen polisi cadw wedi’i ymgorffori i ddogfen polisi cadw Cyngor Sir Ddinbych.

Categorïau Arbennig data personol

Mae rhannau o’r wybodaeth a gesglir yn cael ei ddosbarthu mewn categori arbennig data personol. Caiff hyn ei brosesu er budd sylweddol y cyhoedd fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r rheoliadau cysylltiedig. I brosesu’r math hwn o wybodaeth mae gennym ddogfen polisi ar wahân sy’n nodi sut y bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin. 

Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio manylion cyswllt eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn ar gyfer pwrpas cofrestru etholiadol. Os nad ydych eisiau cyswllt ar e-bost neu dros y ffôn dylech gysylltu â’r Swyddog Cofrestru Etholiadol sef y Rheolydd Data i datdanysgrifio.

Hawl i Gael eich Anghofio

Nid yw hyn yn gymwys wrth gynnal cofrestr etholwyr.  Nid oes modd gofyn i dynnu eich manylion o gofrestrau presennol neu hanesyddol.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach ac os ydych chi’n credu y torrwyd eich hawliau, cysylltwch â

Hawl i Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, PO Box 62, Rhuthun, LL15 9AZ.