Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

Cymunedau a byw

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

CymunedauDewch i wyboda mwy am y cymunedau yn Sir Ddinbych.

 

AdfywioBeth rydym ni'n ei wneud i wella ein cymunedau.

 

Cynllunio cymunedolGwybodaeth i’ch helpu i gael cymorth ac i ganfod pa wasanaethau, cynlluniau ac anghenion sydd yn eich cymuned.

.

 

Arian a grantiau cymunedolCanfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

 

Gofal plant a rhiantaGwybodaeth a chyngor o'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

 

Atal trosedd ac achosion brysO adrodd trosedd i gyngor ar ddiogelwch, dewch i wybod am atal trosedd a delio gydag achosion brys yn Sir Ddinbych.

.

 

RhandiroeddDewch o hyd i'ch rhandir agosaf ac ymgeisiwch am blot.

 

Toiledau cyhoeddusDewch i wyboda ble mae ein toiledau cyhoeddus a phryd maen nhw ar agor.

 

Band eang cyflym iawnGwybodaeth am bryd bydd band eang ffibr cyflym iawn ar gael yn eich ardal chi.

.

Mwy...

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol Awgrymiadau a chyngor am arbed arianCyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)Genedigaethau, priodasau a marwolaethauMenter Iaith Cadw anifeiliaid Addasu neu wella eich cartrefBioamrywiaethCefnogi'r lluoedd arfogCyfleusterau i bobl anablDEWIS Cymru Sipsiwn a Theithwyr Cynllunio cymunedol Canolfannau Ieuenctid Chwaraeon Cymunedol Llysgenhadon Ifanc Celfyddydau Cymunedol Canolfannau Plant Integredig