Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Byddwn yn darparu ystod o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Adrodd plentyn mewn perygl Beth i’w wneud os byddwch chi’n bryderus am les neu ddiogelwch plentyn.

 

Cymorth i deuluoedd Beth allwch chi ei wneud, a sut allwn ni helpu, pan fydd pethau'n anodd adref.

 

Plant gydag anableddau Mae yna nifer o ffyrdd y gallwn gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd ag anableddau.

.

 

Maethu a mabwysiadu Os oes arnoch chi eisiau rhoi cartref cariadus i blentyn neu berson ifanc, ystyriwch faethu neu fabwysiadu.

 

Plant sy'n derbyn gofalByddwn yn darparu gofal a llety i blant sydd wedi profi caledi eithriadol a chyffro.

 

Gwasanaeth IeuenctidMae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol ac wedi'u targedu.

.

Mwy...

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasolEiriolaethCyffuriau ac alcoholData perfformiad Gwasanaethau Plant a TheuluoeddGofalwyr ifancHawliau Plant CymruIechyd meddwlTaliadau uniongyrchol Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc  Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaeth Cymdeithasol Diogelu Gadael gofal