Cyngor yn ymateb i'r setliad cyllideb ddrafft

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymateb i'r setliad cyllideb ddrafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gan nodi bod y setliad yn 'siomedig iawn ond nid yn gwbl annisgwyl'.

Heddiw (dydd Mawrth), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru setliad drafft o -0.5% ar gyfer Sir Ddinbych, sydd yn golygu bwlch sylweddol o £11.5 miliwn ar gyfer 2019/20. 

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Gyllid: "Rydym yn siomedig iawn yn y setliad ddrafft ar gyfer Sir Ddinbych gan fod bwlch sylweddol rhwng yr hyn sy'n cael ei roi ar y bwrdd a'r cronfeydd gwirioneddol sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau craidd. Wrth gwrs, roeddem yn naturiol yn disgwyl gostyngiadau mewn cyllid, a oedd yn anorfod yn yr hinsawdd bresennol ac mae pob cyngor yn wynebu toriadau yng Nghymru, ond mae'r setliad hwn yn newyddion siomedig ar gyfer Sir Ddinbych.

“Gyda'r holl gostau ychwanegol y mae'n rhaid i'r cyngor eu hariannu, megis cyfrifoldebau newydd, galw cynyddol ar wasanaethau, a chynnydd mewn costau tâl a phensiynau nad oes gan y cyngor reolaeth drostynt, mae'r toriad mewn termau real yn sylweddol uwch na -0.5%”.

"Rydyn ni nawr yn wynebu dewisiadau ar wasanaethau craidd nad ydym erioed wedi eu dychmygu y byddai'n rhaid i ni eu gwneud, ond dyna yw realiti'r sefyllfa.

"Rydym wedi gweithio'n ddiflino dros y blynyddoedd diwethaf i baratoi ac ymateb i'r heriau ariannol, wrth leihau effaith toriadau ac mae'r gwaith caled hwnnw wedi talu difidendau wrth ddiogelu gwasanaethau rheng flaen allweddol cyn belled â phosib. Fodd bynnag, mae'r cyllid yn mynd yn dynnach bob blwyddyn ac rydym wedi pasio'r cam lle mae effeithlonrwydd a ffordd wahanol o weithio yn ddigon i gydbwyso'r llyfrau.

"Mae cyllidebau'n cael eu gwasgu cymaint bod gwasanaethau'n teimlo'r effeithiau a bod darparu'r lefelau o wasanaethau y mae'r cyhoedd yn ei ddisgwyl yn anoddach wrth i'r amser fynd ymlaen.

"Beth bynnag yw sefyllfa'r Cyngor, rydym yn ymrwymo'n gadarn i barhau i ddarparu'r gwasanaethau o ansawdd gwerth gorau y gallwn gyda'r adnoddau sydd ar gael i ni".

"Bydd y Cyngor nawr yn ystyried y goblygiadau gwirioneddol ar y gyllideb yn fanwl".

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9ain Hydref 2018