Gwneud cais am gwrbyn isel

Os ydych chi'n dymuno gyrru cerbyd dros balmant neu lain ymyl i gael mynediad i ddreif neu fan parcio, yna bydd arnoch angen cwrbyn isel.

Sut mae gwneud cais am gwrbyn isel?

Y cam cyntaf yn y broses yw i gysylltu â ni i weld a yw'r safle'n addas.

Yn aml bydd angen i beiriannydd ymweld a'r safle i weld a fyddai'n addas i osod cwrbyn isel.  Nid yw'n bosibl ei osod bob amser, er enghraifft oherwydd rhesymau rheoli traffig neu ddiogelwch ar y ffyrdd.

Gwneud cais ar-lein am gwrbyn isel

Yn dibynnu ble rydych yn byw, efallai y bydd angen cael caniatâd cynllunio - gallwn roi cyngor i chi am hyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os yw'r safle yn addas, yna gallwch barhau gyda'ch cais.

Byddwn yn anfon pecyn canllaw atoch, sy'n cynnwys yr holl wybodaeth y bydd arnoch ei angen i wneud cais llawn.  Pan rydych wedi cyflwyno hyn ac mae wedi cael ei gymeradwyo, gallwch fwrw ymlaen â'r gwaith.

Bydd rhaid i chi dalu ffi ymgeisio o £145.

Pan fyddwch yn barod i'r gwaith gael ei gyflawni, rhaid i chi ddefnyddio contractwr a gymeradwywyd gan y cyngor.  Y rheswm am hyn yw ei bod yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw un sy'n gweithio ar y briffordd gael eu hachredu o dan Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.  Byddwn yn anfon rhestr o gontractwyr sy'n gallu cyflawni'r gwaith fel rhan o'r pecyn canllaw.