Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Galw am safleoedd

Gwahoddir perchnogion tir, datblygwyr ac unrhyw rai eraill gyda diddordeb mewn tir yn y sir i gyflwyno safleoedd wedi’u hawgrymu ar gyfer datblygiad yn y dyfodol. Bydd y ‘galwad am safleoedd’ yn dechrau dydd Llun 6 Awst ac yn dod i ben dydd Llun 26 Tachwedd 2018.

Rhaid cwblhau pob cyflwyniad safle yn llawn, a'u derbyn erbyn 5pm 26 Tachwedd. Ni fydd cyflwyniadau anghyflawn neu hwyr yn cael eu derbyn.

Nid yw cyflwyno safle’n sicrhau y bydd yn cael ei gynnwys yn y CDLl. Rhaid i safleoedd sydd wedi’u dyrannu yn y CDLl cyfredol gael eu cyflwyno eto yn ystod y cam hwn os byddant yn cael eu hystyried i’w cynnwys yn y CDLl newydd.

Rhaid i gynigwyr safle ddarllen y nodyn canllaw ategol a chwblhau’r ffurflen Safle Ymgeisydd a'r ffurflenni Asesu Cynaliadwyedd ar gyfer pob cynnig safle yn llawn:

Nodyn canllaw safle ymgeisydd Lawrlwytho Lawrlwytho
Ffurflen gyflwyno safle ymgeisydd Lawrlwytho Lawrlwytho
Ffurflen asesu cynaliadwyedd safle ymgeisydd Lawrlwytho Lawrlwytho

Cynllun Datblygu Lleol – Adroddiad Adolygu

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn y cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2017.

Mae’r Adroddiad Adolygu’n rhoi asesiad o berfformiad y CDLl cyfredol ac yn tynnu sylw at yr angen am gynllun newydd.

Adroddiad Adolygu’r CDLl

Cynllun Datblygu Lleol - Cytundeb Cyflawni

Cytunodd Llywodraeth Cymru ar Gytundeb Cyflawni, a fydd yn arwain y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd, ar 22 o Fai 2018.

CDLl - Cytundeb Cyflawni


Cysylltu â ni