Covid-19 a'r Broses Ceisiadau Cynllunio

Sefyllfa genedlaethol

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau clir ar sut y dylem oll fod yn byw er mwyn atal lledaenu'r feirws.

Mae swyddfeydd bellach ar gau i'r cyhoedd, mae'r rhan fwyaf o safleoedd datblygu wedi stopio gweithredu ac mae adnoddau mewn cynghorau ledled y sir yn cael eu symud ar gyfer swyddogaethau hanfodol a thyngedfennol.

Mae Llywodraeth Cymru (LlC) hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y broses gynllunio ac wedi cydnabod y bydd "tarfu ac oedi sylweddol i wasanaethau cynllunio".

Mae prosesu ceisiadau ac ymholiadau cynllunio yn Sir Ddinbych angen adnoddau staffio digonol, mynediad at gyfleusterau copïo ac argraffu yn ein hadeiladau, ymweld â safleoedd datblygu i asesu effaith ac, ar gyfer rhai ceisiadau, gwneud penderfyniad gan Bwyllgor Cynllunio. Mae’r uchod wedi, neu am gael eu lleihau, cyfyngu neu eu hatal er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau Llywodraeth y DU.

Trefniadau gweithio dros dro

Mae Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) y Cyngor yn dymuno dilyn canllawiau cyffredinol Llywodraeth y DU a diogelu eu staff a chwsmeriaid rhag lledaeniad y feirws. Mae’r ACLl hefyd eisiau dilyn canllawiau LlC a cheisio darparu gwasanaeth cynllunio parhaus y gorau gallant. Mae gwneud hyn, fodd bynnag yn anodd a rhaid gwneud rhai penderfyniadau caled. Mae’r canlynol yn gosod y trefniadau gweithio dros dro ar gyfer yr ACLl o Ebrill 2020 hyd ein hadolygiad nesaf.

Gwasanaeth cyn ymgeisio

Byddwn yn derbyn, ceisio dilysu ac ymateb i ymholiadau cyn-ymgeisio a dalwyd amdanynt ac a gyflwynir yn electronig. Efallai bydd oedi wrth ymateb yn ystod y cyfnod hwn.

Ceisiadau ac ymholiadau cynllunio

Byddwn yn derbyn ceisiadau a gyflwynir yn electronig trwy'r porth cynllunio neu ar e-bost. (Yn ddelfrydol trwy'r porth cynllunio)

Gellir ond talu am geisiadau o’r fath trwy daliad BACS hyd rybudd pellach.

Ni fyddwn yn gallu derbyn neu brosesu unrhyw gopïau papur caled hyd rybudd pellach.

Byddwn yn ceisio dilysu ceisiadau cynllunio a gyflwynir yn electronig a byddwn yn hysbysu ymgyngoreion statudol perthnasol, gan gynnwys cynghorau dinas, tref a chymuned, ynghylch ceisiadau dilys o’r fath trwy e-bost.

Ni fyddwn yn cyhoeddi rhybuddion safle, postio llythyrau ymgynghoriad cymdogion neu ymweld â safleoedd datblygu ar unrhyw gais cynllunio (heblaw, ble’n ymarferol, ar gyfer cynigion datblygu adfer neu ymateb i Covid-19).

Byddwn yn ceisio cytundebau Estyniad Amser ar geisiadau cynllunio ble nad ydym wedi gallu rhoi cyhoeddusrwydd yn unol â deddfwriaeth a ble nad yw Swyddogion wedi gallu ymweld â safleoedd a chynnal asesiadau llawn.

Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio dilys, newydd yn cael eu hoedi nes ein bod yn gallu ymgynghori gyda chymdogion, cyhoeddi rhybuddion safle ac ymweld â safleoedd.

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau sy’n gysylltiedig ag ymateb neu gynnig datblygu adfer Covid-19 (h.y. cyfleuster storio iechyd neu feddygol newydd, cyfleuster cynhyrchu neu ddosbarthu bwyd, cyfleustodau cyfathrebu neu hanfodol).

Sylwer - tra bod ACLl yn ymrwymedig i dderbyn a dilysu ceisiadau newydd ni fydd yn gallu gwneud penderfyniad ynghylch ceisiadau nes bod ymgynghoriad cymdogion llawn ac asesiadau safle yn bosib.

Rhaid i bob gohebiaeth gyda’r ACLl fod ar e-bost trwy gyfeiriad planning@denbighshire.gov.uk.

Gorfodi cynllunio

Byddwn yn parhau i dderbyn ffurflenni cwynion cynllunio electronig dilys, fodd bynnag, disgwylir oedi i'r rhan fwyaf o ymchwiliadau a chamau gorfodi ffurfiol oni bai eu bod yn gysylltiedig ag achosion sy’n flaenoriaeth*.

Apeliadau cynllunio

Cysylltwch ag Arolygiaeth Gynllunio Cymru am gyngor ar brosesu unrhyw apeliadau cynllunio cyfredol neu newydd. 

*Achosion sy’n Flaenoriaeth yw’r rhai sy’n ymwneud â gwaith anawdurdodedig ar Adeiladau Rhestredig, Coed a Warchodir ac achosion ble mae angen Rhybuddion Stopio brys.

Bydd y trefniadau gweithio dros dro hyn yn cael eu hadolygu a bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu dosbarthu I fudd-ddeiliaid perthnasol.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws ar wefan Cyngor Sir Dinbych.