ADTRAC

adtrac

Mae ADTRAC yn cefnogi unigolion rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant ar hyn o bryd a byddant yn darparu cefnogaeth wedi’i phersonoli i unigolion i gael canlyniadau ystyrlon a darparu cyfleoedd i lwyddo.

Rydym yn cynnig:

  • Cefnogaeth ddwys un i un
  • Cynlluniau gweithredu wedi’u personoli i arwain unigolion ar eu taith
  • Cefnogaeth i ddatblygu hyder a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n atal unigolion rhag datblygu.
  • Cefnogaeth lles gan gynnwys y cyfle i gael mynediad i ddarpariaeth ar gyfer anghenion iechyd meddwl cymedrol/canolig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Mynediad i hyfforddiant a fydd yn galluogi pobl i gyflawni eu nodau.
  • Cefnogaeth cyflogadwyedd a fydd yn cynnwys amrywiaeth

Bydd ADTRAC Sir Ddinbych yn cefnogi unigolion i waith, addysg neu hyfforddiant ac mae’n cael ei ddarparu ar draws y Sir gyfan.

Rydym yn darparu cefnogaeth i unigolion os ydynt:

  • Rhwng 16 a 24 oed ac nid ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.
  • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ac nid ydynt yn byw mewn Ardal Cymunedau yn Gyntaf);
  • Yn profi rhwystrau a allai eu hatal rhag symud ymlaen i naill ai addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Os ydych yn cynorthwyo neu'n adnabod unrhyw un a fyddai'n manteisio o gefnogaeth ADTRAC, cysylltwch â ni.

Dyma ein manylion cyswllt cyffredinol:

Ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

ESF-LOGO