Gwirfoddolwyr

Mae arnom ni eisiau cynyddu a gwella ein cyfleodd gwirfoddoli a chydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr at wella iechyd a lles ein cymunedau.

Cyfleodd gwirfoddoli

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli gyda Chyngor Sir Ddinbych

Bydd angen i chi cofrestru i wneud ymholiadau am gyfle. Dysgwch sut i gofrestru.

Ffyrdd eraill o wirfoddoli

Mae yna nifer o gyfleoedd gwirfoddoli eraill ar gael:

I ddarganfod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn y sir, ymwelwch â www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net

Ydw i’n gallu gwirfoddoli os ydw i’n derbyn budd-daliadau?

Ydych. Bydd yn rhai di chi roi gwybod i’r Ganolfan Waith am eich gweithgareddau gwirfoddol a chadarnhau eich bod yn dal ar gael i fynychu cyfweliad neu weithio. Gallwch ychwanegu’r holl gyfleoedd gwirfoddoli a’r sgiliau a’r profiad rydych chi’n eu hennill at eich CV a gall hynny eich helpu chi i gael gwaith cyflogedig. Os oes treuliau i’w hawlio, mae’n rhaid i chi nodi’r union swm fel y nodir ar y dderbynneb. 

Pa fath o sgiliau a phrofiad sydd ei angen arnaf?

Fe ddylai’r sgiliau a’r profiad fod yn berthnasol i’r swydd wirfoddol sydd ar gael.

Ydi gwirfoddolwyr wedi eu cynnwys dan yswiriant?

Ydynt. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi eu cynnwys dan yswiriant.

Fydd yn rhaid i mi gael Gwiriad y Swyddfa Droseddol?

Efallai y bydd yn rhaid i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os ydych chi’n gwirfoddoli mewn man penodol e.e. mewn ysgol, canolfan blant neu oedolion, neu unrhyw fan arall lle byddwch yn dod i gysylltiad â phlant neu oedolion diamddiffyn.

Beth os oes arna i angen dod â’m cyfnod gwirfoddoli i ben?

Gallwch ddod â’ch cyfnod gwirfoddoli i ben ar unrhyw adeg a hynny heb rybudd. Mae modd i ni hefyd ddiweddu cyfnod o wirfoddoli os oes argyfwng neu gamymddygiad, ond byddwn yn ceisio rhoi o leiaf pythefnos o rybudd i chi gan obeithio derbyn yr un math o rybudd gennych chi. Ymhob achos byddwn yn egluro pam y bu i ni ddod â’ch cyfnod gwirfoddoli i ben.