Gwirfoddolwyr ar gyfer gwasanaeth Ffrind ar y Ffôn

Disgrifiad o'r Rôl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i gyfeillio â’n preswylwyr ynysig drwy alwadau ffôn wythnosol.

Nodwch y bydd ein cyfleoedd gwirfoddoli yn dibynnu ar anghenion preswylwyr a staff. Ni allwn felly warantu y gallwn gynnig oriau i chi ar unwaith. Fodd bynnag, cofiwch gofrestru gyda ni beth bynnag os oes gennych chi ddiddordeb a chyn gynted ag y bydd oriau ar gael sy’n addas ar eich cyfer, byddwn yn eich rhoi chi yn y rôl honno. Er mwyn atal unrhyw oedi, byddwn yn gofyn i wirfoddolwyr gwblhau ychydig o hyfforddiant cyflwyno sylfaenol cyn clustnodi oriau, fel y byddwch yn barod i ddechrau cyn gynted ag y bydd oriau ar gael.

Prif Dasgau

Mae’r gwasanaeth Ffrind ar y Ffôn wedi ei sefydlu er mwyn cefnogi pobl sy’n dioddef o effeithiau negyddol unigrwydd a/neu arwahanrwydd cymdeithasol. Prif nod y gwasanaeth Ffrind ar y Ffôn yw darparu cymorth i drigolion Sir Ddinbych sy’n defnyddio’r gwasanaeth drwy alwad ffôn wythnosol.  Mae’r ffrindiau ar y ffôn fel arfer yn ffonio'r un person bob wythnos ar yr un amser, er mwyn darparu clust i wrando, hwyluso cysylltiadau â gwasanaethau eraill ac i fonitro lles cyffredinol.

Bydd gofyn i chi:

  • Ddarparu cymorth dros y ffôn er mwyn lliniaru unigedd ac arwahanrwydd cymdeithasol a helpu i feithrin hyder
  • Rhoi gwybod i Gydlynydd y gwasanaeth am unrhyw bryderon ar unwaith
  • Deall a gweithio o fewn  ffiniau a disgwyliadau’r Gwasanaeth Ffrind ar y Ffôn

Ardal

Mae ein preswylwyr sydd angen cefnogaeth yn byw ar hyd a lled y sir ond oherwydd mai gwasanaeth dros y ffôn yw hwn, gall gwirfoddolwyr wneud y galwadau o’u cartrefi eu hunain.

Gofynion

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr cyfeillgar gyda chydymdeimlad ac empathi sy’n barod i roi clust i wrando. Bydd y gallu i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus ac i ennyn eu hymddiriedaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan y rhai hynny a allent fod yn teimlo’n gymdeithasol ynysig ar yr adeg anodd yma. Mae dibynadwyedd, amynedd a sensitifrwydd i gyd yn rhinweddau sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Byddwch yn anfon diweddariadau at y Cydlynydd drwy e-bost, felly bydd angen sgiliau TGCh sylfaenol ar gyfer y rôl (h.y y gallu i ddefnyddio e-bost, Microsoft Word ac Excel)  

Oriau

Byddwn yn ceisio trefnu oriau sy’n siwtio ein gwirfoddolwyr gymaint ag y gallwn felly rydym yn awyddus i ddeall sawl awr yr wythnos ac ar ba ddyddiau fyddai orau gan bob unigolyn weithio.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, anfonwch e-bost at hazel.wilson@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 712918. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi ffurflen fer er mwyn i ni gael gwybod beth yw eich hoffterau ac i benderfynu lle gellid gwneud y defnydd gorau o'ch galluoedd

Oherwydd mai rolau cefnogi oedolion diamddiffyn yn y sector gofal cymdeithasol yw’r rhain, byddwn angen cynnal gwiriad manylach y DBS a chael un geirda. Byddwch hefyd yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth berthnasol.