Gwirfoddolwyr Cefnogi Pobl yn eu Cartrefi eu Hunain

Disgrifiad o'r Rôl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i roi cymorth i’n timau ac i helpu preswylwyr yn eu cartrefi eu hunain ledled y sir. Byddem, wrth gwrs, yn darparu Cyfarpar Diogelu Personol llawn, fel sy’n addas ar gyfer y sefyllfa.

Rydym yn cymryd eich diogelwch â'ch lles o ddifri felly byddwn yn gofyn i chi ddatgelu a ydych yn rhywun yr oedd Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yn 'agored i niwed' 'neu'n arbennig o agored i niwed'.. Fydd hyn ddim yn eich rhwystro chi rhag gwirfoddoli gyda ni ond yn hytrach yn caniatau i ni weithredu'n gyflym i'ch diogelu chi pe bai achos cadarnhaol o COVID-19 yn cael ei adnabod yn unrhyw un o’r cartrefi y byddwch yn gwirfoddoli ynddynt.

Nodwch y bydd ein cyfleoedd gwirfoddoli yn dibynnu ar anghenion preswylwyr a staff. Ni allwn felly warantu y gallwn gynnig oriau i chi ar unwaith. Fodd bynnag, cofiwch gofrestru gyda ni beth bynnag os oes gennych chi ddiddordeb, a chyn gynted ag y bydd oriau ar gael sy’n addas ar eich cyfer, byddwn yn eich rhoi chi yn y rôl honno. Er mwyn atal unrhyw oedi, byddwn yn gofyn i wirfoddolwyr gwblhau Tystysgrif DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ) ac ychydig o hyfforddiant cyflwyno sylfaenol cyn clustnodi oriau, fel y byddwch yn barod i ddechrau cyn gynted ag y bydd oriau ar gael.

Prif Dasgau

Mae gennym amrywiaeth o dasgau y bydd ein preswylwyr o bosibl angen cymorth â nhw. Rydym eisiau bod yn sicr bod gwirfoddolwyr yn gwneud tasgau y maent yn gyfforddus â nhw, a byddwn yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth lawn ar gyfer cwblhau'r tasgau hyn. Y tasgau y gallai'r cyfle gwirfoddoli hwn eu cynnwys yw:

 • cwmnïaeth a chysur
 • rhannu straeon neu ddarllen gyda rhywun
 • gwaith garddio ysgafn
 • siopa
 • helpu pobl i dalu eu biliau ac ysgrifennu llythyrau
 • eu hannog i wneud ymarfer corff ysgafn
 • helpu i gyflawni eu hobïau a’u diddordebau
 • cerdded y ci/cŵn
 • helpu i gynllunio prydau bwyd neu rannu pryd gyda’ch gilydd
 • gwirio galwadau/gofalu bod yr eiddo'n ddiogel
 • casglu presgripsiynau os na all y fferyllfa eu danfon
 • helpu gofalwr i gymryd egwyl o’u rôl gofalu
 • rhannu sgiliau crefft
 • cadw cwmni i rywun drwy fynd am beint neu chwarae gêm o golff

Ardal

Bydd angen gwirfoddolwyr ledled y sir, a phenodir y gwirfoddolwr mwyaf addas yn ddibynnol ar â phreswylwyr ac ardaloedd sy’n agos at eu cartrefi.  Byddwn wrth gwrs yn ystyried eich lleoliad a'r hyn sydd orau gennych chi cyn clustnodi unrhyw breswylwyr i chi roi cymorth gwirfoddol iddynt.

Gofynion

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd ag agwedd gadarnhaol, cydymdeimlad, gwytnwch a sgiliau cyfathrebu rhagorol. Bydd y gallu i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus ac i ennyn eu hymddiriedaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan y rhai hynny a allent fod yn teimlo’n gymdeithasol ynysig ar yr adeg anodd yma.  Yn aml iawn y pethau mwyaf syml sy'n gwneud gwahaniaeth - rhoi mwy o fwyd adar yn y bwydwr neu roi'r byd yn ei le dros baned! Os oes gennych sgiliau penodol, er enghraifft profiad o gefnogi unigolion neu weithio gyda’r rhai hynny sydd â Dementia neu anawsterau cymhleth,  byddwn yn ceisio eich clustnodi i leoliad/au gwirfoddoli sy’n cyd-fynd â’r rhain.

Byddwch yn ymweld â phreswylwyr yn eu cartrefi eu hunain felly byddwch angen eich cludiant eich hun yn y rhan fwyaf  o achosion.

Oriau

Byddwn yn ceisio trefnu oriau sy’n siwtio ein gwirfoddolwyr gymaint ag y gallwn felly rydym yn awyddus i ddeall sawl awr yr wythnos ac ar ba ddyddiau fyddai orau gan bob unigolyn weithio.

Beth sy'n digwydd nesaf

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, anfonwch e-bost at hazel.wilson@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch 01824 712918. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi ffurflen fer er mwyn i ni gael gwybod beth yw eich hoffterau ac i benderfynu pa leoliad/au fyddai'r mwyaf addas ar eich cyfer.

Oherwydd mai rolau cefnogi oedolion diamddiffyn yn y sector gofal cymdeithasol yw’r rhain, byddwn angen cynnal gwiriad manylach y DBS a chael un geirda. Byddwch hefyd yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth berthnasol.