Gwirfoddolwyr Gofal Mewn Cartrefi Gofal

Disgrifiad o'r Rôl

Mae Cyngor Sir Dinbych yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i roi cymorth i’r timau gofal a’r trigolion yn ein Cartrefi Gofal. Byddem, wrth gwrs, yn darparu Cyfarpar Diogelu Personol llawn, fel sy’n addas ar gyfer y sefyllfa.    

Rydym yn cymryd eich diogelwch â'ch lles o ddifri felly byddwn yn gofyn i chi ddatgelu a ydych yn rhywun a bennwyd gan Lywodraeth Cymru fel bod yn  'agored i niwed' neu’n ‘arbennig o agored i niwed'. Fydd hyn ddim yn eich rhwystro chi rhag gwirfoddoli gyda ni ond yn hytrach yn caniatau i ni weithredu'n gyflym i'ch diogelu chi pe bai achos cadarnhaol o COVID-19 yn cael ei adnabod yn y cartref yr ydych yn gwirfoddoli ynddo.

Nodwch y bydd ein cyfleoedd gwirfoddoli yn dibynnu ar anghenion preswylwyr a staff. Ni allwn felly warantu y gallwn gynnig oriau i chi ar unwaith. Fodd bynnag, cofiwch gofrestru gyda ni beth bynnag os oes gennych chi ddiddordeb a chyn gynted ag y bydd oriau ar gael sy’n addas ar eich cyfer, byddwn yn eich rhoi chi yn y rôl honno. Er mwyn atal unrhyw oedi, byddwn yn gofyn i wirfoddolwyr gwblhau Tystysgrif DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ) ac ychydig o hyfforddiant cyflwyno sylfaenol cyn clustnodi oriau, fel y byddwch yn barod i ddechrau cyn gynted ag y bydd oriau ar gael.

Gwneud cais arlein

Prif Dasgau

Mae amrywiaeth o dasgau y bydd ein preswylwyr o bosibl angen cymorth â nhw. Rydym eisiau bod yn sicr bod gwirfoddolwyr yn gwneud tasgau y maent yn gyfforddus â nhw, a byddwn yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth lawn ar gyfer cwblhau'r tasgau hyn. Y tasgau y gallai'r cyfle gwirfoddoli hwn eu cynnwys yw:

  • Cynorthwyo â phrydau bwyd a gweithgareddau dydd i ddydd
  • Helpu gydag anghenion symudedd
  • Rhoi help a chymorth cyffredinol yn unol ag anghenion preswylwyr
  • Bod yn gwmni cyfeillgar
  • Annog ymarfer corff ysgafn a helpu i hwyluso hobïau a diddordebau

Ardal

Bydd angen gwirfoddolwyr ledled y sir. Yn dibynnu ar anghenion ein preswylwyr ac i ble y gallwch chi deithio, efallai y byddwch yn mynd i un o’r cartrefi canlynol:

  • Corwen: Cysgod y Gaer, Cartref Gofal Preswyl
  • Rhuthun: Llys Awelon, Cynllun Tai Gofal Ychwanegol (rhandai)
  • Dinbych: Dolwen, Cartref Gofal Preswyl
  • Y Rhyl: Gorwel Newydd, Cynllun Tai Gofal Ychwanegol (rhandai)
  • Prestatyn: Nant y Môr,  Cynllun Tai Gofal Ychwanegol (rhandai)

Byddwn yn cydweddu gwirfoddolwyr ag ardaloedd sy’n agos at eu cartrefi. Rydym yn cefnogi’r holl Ddarparwyr Gofal Cymdeithasol yn y sir, yn cynnwys y rhai hynny sydd mewn perchnogaeth breifat, felly efallai y gofynnir i chi helpu Darparwr Gofal Annibynnol yn eu hadeilad nhw.

Byddwn wrth gwrs yn ystyried eich lleoliad chi a'r hyn sydd orau gennych chi cyn penderfynu ar gartref addas i chi wirfoddoli ynddo.

Gofynion

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd ag agwedd gadarnhaol, cydymdeimlad, gwytnwch a sgiliau cyfathrebu rhagorol. Bydd y gallu i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus ac i ennyn eu hymddiriedaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan y rhai hynny a allent fod yn teimlo’n gymdeithasol ynysig ar yr adeg anodd yma.  Os oes gennych sgiliau penodol, er enghraifft profiad o gefnogi unigolion mewn cartrefi gofal, neu weithio gyda’r rhai hynny sydd â Dementia neu anawsterau cymhleth,  byddwn yn ceisio eich cydweddu â’ch maes o ddiddordeb a’ch set sgiliau.

Oriau

Byddwn yn ceisio trefnu oriau sy’n siwtio ein gwirfoddolwyr gymaint ag y gallwn felly rydym yn awyddus i ddeall sawl awr yr wythnos ac ar ba ddyddiau fyddai orau gan bob unigolyn weithio.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, anfonwch e-bost at: katie.chandler@sirddinbych.gov.uk. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi ffurflen fer er mwyn i ni gael gwybod beth yw eich hoffterau ac i benderfynu pa leoliad fyddai'r mwyaf addas ar eich cyfer.

Oherwydd mai rolau cefnogi oedolion diamddiffyn yn y sector gofal cymdeithasol yw’r rhain, byddwn angen cynnal gwiriad manylach y DBS a chael un geirda. Byddwch hefyd yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth berthnasol.