Cynllun Kickstart

Mae’r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i weithwyr greu lleoliadau gwaith newydd am 6 mis i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn hirdymor. 

Dylai’r lleoliadau gwaith gefnogi’r cyfranogwyr i ddatblygu sgiliau a phrofiad y maent eu hangen i ddod o hyd i waith ar ôl cwblhau’r cynllun.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae cyllid ar gael ar gyfer:

 • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol ar gyfer 25 awr yr wythnos.
 • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
 • cyfraniadau isafswm cofrestru awtomatig cyflogwr

Yn ogystal mae £1500 ar gael ar gyfer pob lleoliad gwaith ar gyfer costau sefydlu ac i gefnogi’r unigolyn ifanc ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd Sir Ddinbych Yn Gweithio yn trafod darpariaeth o’r gefnogaeth hyn gyda chi.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw sefydliad, beth bynnag eu maint, wneud cais am gyllid ac nid oes cyfyngiad ar y nifer o leoedd.

Mae’n rhaid i’r lleoliadau gwaith a grëir gyda chyllid Kickstart fod yn swyddi newydd. Ni chânt:

 • gymryd lle swyddi gwag presennol neu swyddi gwag sydd wedi’u trefnu
 • achosi i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu swydd.

Bydd rhaid i’r swyddi yr ydych yn gwneud cais amdanynt fod:

 • yn o leiaf 25 awr yr wythnos, am 6 mis
 • yn talu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol am eu grŵp oedran
 • Ni ddylid gofyn i bobl gyflawni hyfforddiant dwys cyn iddynt ddechrau’r lleoliad gwaith

Dylai bob cais gynnwys sut ydych chi, neu rywun ar eich rhan am helpu'r cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau a phrofiad, gan gynnwys:

 • cefnogi i edrych am waith hirdymor, gan gynnwys cyngor ar yrfa a gosod amcanion.
 • cefnogaeth i baratoi CV ac i gyfweliadau
 • cefnogi cyfranogwyr gyda sgiliau sylfaenol, megis presenoldeb, cadw amser a gwaith tîm.

Ar ôl i leoliad gwaith gael ei greu, gall ail unigolyn gymryd y swydd ar ôl i’r ymgeisydd llwyddiannus cyntaf gwblhau eu cyfnod o 6 mis.

Sut i wneud cais

Daeth ceisiadau ar gyfer y Cynllun Kickstart i ben ar 17 Rhagfyr 2021.

Ein cynnig fel eich cynrychiolydd

Bydd Sir Ddinbych Yn Gweithio yn darparu pecyn cynhwysol i'ch cefnogi ym mhob cam a bydd yn:

Sicrhau Lleoliad Cynllun Kickstart

 • Bydd Sir Ddinbych yn Gweithio yn:
  •  darparu cyflogwyr gyda chyngor, canllaw a chefnogaeth
  • Gwirio cymhwyster a darparu ffurflen gais ar-lein
  • Cyflwyno cais drwy Gov.uk
  • Rhoi gwybod i’r cyflogwyr am y cynnydd

Paratoi ar gyfer Lleoliad Cynllun Kickstart

 • Gall Sir Ddinbych yn Gweithio:
  • Darparu cyngor a chymorth gyda Disgrifiadau Swydd, darparu templedi, canllaw ac a chefnogaeth recriwtio, os oes angen
  • Cysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith ar eich rhan i hysbysebu’r cyfle

Darparu’r Lleoliad Cynllun Kickstart

 • Bydd Sir Ddinbych yn Gweithio yn:
  • cefnogi’r unigolyn ifanc i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd fel y gallent gael swydd yn y dyfodol
  • Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i edrych am waith hirdymor, gan gynnwys gosod nodau, adolygiadau ar gynnydd, cyngor ar yrfa, a chefnogaeth gyda pharatoi CV ac ar gyfer cyfweliadau

Rhagor o wybodaeth

Mae Sir Ddinbych Yn Gweithio yn darparu menter debyg drwy ein Cynllun Dechrau Gwaith. Mae’r cynllun hwn yn darparu cyllid i fusnesau bach sydd â chyfleoedd i bobl di-waith ac sy’n byw yn Sir Ddinbych wella eu rhagolygon cyflogaeth.  

Cysylltwch â ni os hoffech ragor o wybodaeth ar y Cynlluniau Dechrau Gwaith a Chynllun Kickstart neu Sir Ddinbych Yn Gweithio.