Cynllun Kickstart

Mae’r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i weithwyr greu lleoliadau gwaith newydd am 6 mis i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn hirdymor. 

Dylai’r lleoliadau gwaith gefnogi’r cyfranogwyr i ddatblygu sgiliau a phrofiad y maent eu hangen i ddod o hyd i waith ar ôl cwblhau’r cynllun.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae cyllid ar gael ar gyfer:

 • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol ar gyfer 25 awr yr wythnos.
 • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
 • cyfraniadau isafswm cofrestru awtomatig cyflogwr

Yn ogystal mae £1500 i bob lleoliad gwaith ar gael ar gyfer costau sefydlu, cefnogaeth a hyfforddiant.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw sefydliad, beth bynnag eu maint, wneud cais am gyllid ac nid oes cyfyngiad ar y nifer o leoedd.

Mae’n rhaid i’r lleoliadau gwaith a grëir gyda chyllid Kickstart fod yn swyddi newydd. Ni chânt:

 • gymryd lle swyddi gwag presennol neu swyddi gwag sydd wedi’u trefnu
 • achosi i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu swydd.

Bydd rhaid i’r swyddi yr ydych yn gwneud cais amdanynt fod:

 • yn o leiaf 25 awr yr wythnos, am 6 mis
 • yn talu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol am eu grŵp oedran
 • Ni ddylid gofyn i bobl gyflawni hyfforddiant dwys cyn iddynt ddechrau’r lleoliad gwaith

Dylai bob cais gynnwys sut ydych am helpu'r cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau a phrofiad, gan gynnwys:

 • cefnogi i edrych am waith hirdymor, gan gynnwys cyngor ar yrfa a gosod amcanion.
 • cefnogi paratoi CV ac i gyfweliadau
 • cefnogi cyfranogwyr gyda sgiliau sylfaenol, megis presenoldeb, cadw amser a gwaith tîm.

Ar ôl i leoliad gwaith gael ei greu, gall ail unigolyn gymryd y swydd ar ôl i’r ymgeisydd llwyddiannus cyntaf gwblhau eu cyfnod o 6 mis.

Sut i wneud cais

Creu mwy na 30 o leoliadau gwaith

Os yw eich sefydliad yn creu mwy na 30 o leoliadau gwaith fel rhan o’r Cynllun Kickstart Scheme, gallwch gyflwyno eich cais yn uniongyrchol (gwefan allanol).

Creu llai na 30 o leoliadau gwaith

Os yw eich sefydliad yn creu llai na 30 lleoliad gwaith, ni allwch wneud cais yn uniongyrchol, bydd rhaid i gynrychiolydd cymeradwy wneud cais ar eich rhan.

Fel cynrychiolydd cymeradwy, gall Sir Ddinbych Yn Gweithio wneud cais ar eich rhan.

Dim ond yn Saesneg y mae'r ffurflen hon ar gael ar hyn o bryd. Bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.

Gwneud cais i'r Cynllun Kickstart drwy Sir Ddinbych yn Gweithio

Ein cynnig fel eich cynrychiolydd

Bydd Sir Ddinbych Yn Gweithio yn darparu pecyn cynhwysol i'ch cefnogi ym mhob cam a bydd yn:

 • Trafod y lleoliadau sydd gennych i’w cynnig, cadarnhau cymhwysedd a gwneud cais ar eich rhan.
 • Llenwi Proffil Lleoliad a Disgrifiad o'r Swydd gyda chi, os bydd angen
 • Darparu templedi, arweiniad a chefnogaeth recriwtio, os bydd angen.
 • Cysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith ar eich rhan i hysbysebu’r cyfle
 • Darparu cefnogaeth cyn cyflogaeth fel y bod ymgeiswyr yn barod am waith
 • Darparu cefnogaeth barhaus fel bod modd i chi gyflogi'r bobl ifanc neu i sefydliad arall wneud ar ddiwedd eu lleoliad.
 • Helpu cyfranogwyr i symud i gyflogaeth gynaliadwy ar ddiwedd eu lleoliad.

Rhagor o wybodaeth

Mae Sir Ddinbych Yn Gweithio yn darparu menter debyg drwy ein Cynllun Dechrau Gwaith. Mae’r cynllun hwn yn darparu cyllid i fusnesau bach sydd â chyfleoedd i bobl di-waith ac sy’n byw yn Sir Ddinbych wella eu rhagolygon cyflogaeth.  

Cysylltwch â ni os hoffech ragor o wybodaeth ar y Cynlluniau Dechrau Gwaith a Chynllun Kickstart neu Sir Ddinbych Yn Gweithio.