Digartrefedd: ydw i'n flaenoriaeth?

Efallai eich bod mewn angen blaenoriaeth os:

  • rydych chi'n ddynes feichiog neu rydych chi'n byw gyda, neu byddai disgwyl yn rhesymol i chi fyw gyda dynes feichiog
  • mae gennych blentyn dibynnol yn byw gyda chi neu y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddo fyw gyda chi
  • rydych chi'n agored i niwed oherwydd rhyw reswm arbennig (er enghraifft: henaint, salwch corfforol neu feddyliol neu anabledd corfforol neu feddyliol)
  • rydych chi'n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd o ganlyniad i argyfwng fel llifogydd, tân neu drychineb arall
  • rydych chi'n ddigartref o ganlyniad i gael eich cam-drin domestig
  • rydych chi’n 16 neu 17 oed ac angen cymorth cysylltiedig â thai neu lety
  • rydych wedi cyrraedd 18 oed ond o dan 21 oed ac mewn perygl penodol o ecsbloetio rhywiol neu ariannol, neu rydych chi'n gadael gofal
  • rydych wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi bod yn ddigartref ers gadael y lluoedd hynny
  • fe'ch asesir fel un sydd â chysylltiad lleol â Chyngor Sir Dinbych ac fe'ch asesir fel rhywun sy'n agored i niwed oherwydd eich bod wedi bwrw dedfryd o garchar neu wedi cael eich cadw yn y ddalfa i bobl ifanc

Os ydych chi'n ddigartref, yn gymwys ac mewn angen blaenoriaeth yna mae'n rhaid i'r Cyngor sicrhau eich bod chi'n cael cynnig llety dros dro addas tra bydd yn cwblhau ymholiadau pellach.

Sut i gael help

I gael help a chyngor, ac i drafod eich opsiynau, gallwch:

Helpwch eich hun gyda'n canllaw atal digartrefedd.

Tu Allan i Oriau Swyddfa

Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.