Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Os rydych yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych, cwblhewch ein ffurflen hysbysiad digwyddiadau.

Lawrlwytho’r ffurflen hysbysiad digwyddiadau

Dychwelwch eich ffurflen hysbysiad wedi’i llenwi drwy e-bost i tourism@denbighshire.gov.uk neu postiwch i Neuadd y Sir .

Sut allwn ni helpu

Gallwn gefnogi eich digwyddiad drwy helpu i’w hyrwyddo ar draws ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol, gwefannau Darganfod Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru a hefyd drwy ei gynnwys yn ein Llyfryn Beth Sy ‘Mlaen.

Rydym wedi llunio pecyn gwaith digwyddiadau i helpu trefnwyr digwyddiadau yn y camau o gynllunio digwyddiad.

Lawrlwytho ein Pecyn Gwaith Digwyddiadau

Gwybodaeth bwysig ynglŷn â diogelwch wrth gynllunio eich digwyddiad

Pam cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych?

Dyma ein 5 prif reswm pam ddylech gynnal eich digwyddiad yn Sir Ddinbych;

  • Lleoliadau rhagorol ar draws y sir sy'n gallu cynnal unrhyw beth o gyngherddau cerddorol, i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored a dan do a sioeau awyr cyffrous.
  • Cysylltiadau cludiant i rai o'r ardaloedd adeiledig mwyaf ym Mhrydain, gan gynnwys Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Birmingham.
  • Ystod eang o adnoddau naturiol, gan gynnwys traethau godidog yn y Gogledd ac un o ddim ond pum ardal o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru, Bryniau Clwyd ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n 18 cilomedr o hyd.
  • Rhaglen o ddigwyddiadau sy’n gadarn ac sy’n datblygu gan annog economi’r ardal gyda chymorth tîm marchnata a digwyddiadau o fewn y Cyngor.
  • Ein gweledigaeth yw, erbyn 2020, bydd gan Sir Ddinbych raglen o ddigwyddiadau wedi’u rheoli'n dda a'i lledaenu ar draws y tymhorau a lleoliadau yn Sir Ddinbych, sy'n cyfrannu at yr economi leol, gan greu gwariant ychwanegol gan ymwelwyr a chyfleoedd ychwanegol ar gyfer cyflogaeth yn y sectorau ategol. Darganfod mwy am ein Strategaeth Ddigwyddiadau.

Lleoliadau digwyddiadau

Gellir cynnal digwyddiadau mewn amrywiaeth o leoliadau o adeiladau traddodiadol i fannau perfformio a mannau digwyddiadau mewn cyfleusterau perchnogaeth breifat yn ogystal â nifer o’n safleoedd sy'n eiddo i’r Cyngor.

Cliciwch ar ardal isod i ddarganfod lle gallwch gynnal digwyddiad;