Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin: Diweddariad Awst 2022

Diolch yn fawr i'r holl bartneriaid a gyfrannodd i ddatblygu elfen Sir Ddinbych yn y Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer Y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Bu i Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru weithio gyda'i gilydd mewn camau i greu cynllun rhanbarthol i'w gyflwyno ar 1 Awst. Roedd hyn ar lefel uchel iawn ac wedi'i lunio i ddatgloi’r dyraniadau i bob Awdurdod Lleol. Mae Cyngor Gwynedd yn arwain ar Gynllun Gogledd Cymru ar ran y chwe awdurdod.

Ni wnaeth prif ffocws y Cynllun Buddsoddiad Rhanbarthol yn bellach na dewis "ymyriadau". Roedd yr ymyriadau yn lledaenu dros 3 biler (Pobl a Sgiliau, Cefnogi Busnes Lleol, a Chymunedau a Lle) yn disgrifio’n effeithiol cwmpas y gweithgaredd cymwys.

Drwy ymgysylltiad â rhanddeiliaid, roeddem yn gallu penderfynu bod digon o angen/ diddordeb yn Sir Ddinbych i gynnwys 29 ymyriad yn ein hystyriaeth, ac mae hyn wedi’i adlewyrchu wrth ddrafftio Cynllun Rhanbarthol.

Nid yw Sir Ddinbych, fel yr Awdurdodau Lleol yn y rhanbarth wedi gofyn am geisiadau am gyllid ffurfiol na datganiadau o ddiddordeb ar hyn o bryd (fel y maent wedi mewn rhannau eraill o Gymru), ond wedi croesawu adborth ar y mathau o weithgaredd lleol sydd yn alinio gydag Ymyriadau Llywodraeth y DU.

Byddai rhaid i'r syniadau ddangos yn y pen draw sut y gallent ddarparu'r cynnyrch a deilliannau sy'n ofynnol yn Sir Ddinbych (a dangos aliniad strategol gyda dogfennau megis Cynllun Corfforaethol y Cyngor). Byddant yn cael eu rhannu gyda Bwrdd Partneriaeth Ymgynghorol, aelodaeth sy’n cael ei benderfynu gan Lywodraeth y DU, a fydd yn gwneud argymhellion i'r Cyngor ar gyfer buddsoddiad. Mae proses llywodraethu hwn yn cael ei ddatblygu, a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a rhannu rhagor o wybodaeth ar ôl ei ddatblygu.

Yn y cyfamser, anfonwch e-bost at sharedprosperityfund@denbighshire.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ar 13 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth y DU fwy o fanylion am y Gronfa Ffyniant Gyffredin (gwefan allanol). Mae'r gronfa hon yn disodli cyllid yr oedd y Cyngor yn arfer ei dderbyn gan Ewrop.

Mae £25.6 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych dros y tair blynedd nesaf i’w fuddsoddi. Mae £21.2 miliwn o'r cyllid hwn yn gyllid craidd a £4.4 miliwn ohono ar gyfer rhaglen 'luosi' genedlaethol.

Rydym ni rŵan wedi cael cyfle i gyflymu ein cynlluniau ar gyfer y gronfa, ac adeiladu ar themâu ein Cynllun Corfforaethol. Byddwn yn datblygu cynllun buddsoddi i ddarparu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb, a chreu a datblygu lleoedd a chymunedau cynaliadwy y gallwn ymfalchïo ynddyn nhw.

Mae’n rhaid i ni gyflwyno’r cynllun buddsoddi i'r llywodraeth erbyn 1 Awst 2022.

Bydd y cynllun yn ystyried tair thema’r gronfa fel y’u nodir gan y llywodraeth.

  • Cymunedau a lleoedd
  • Busnesau lleol
  • Pobl a sgiliau

Wrth ddatblygu'r cynllun byddwn hefyd yn ystyried amcanion y gronfa.

  • Rhoi hwb i gynhyrchiant, cyflogau, swyddi a safonau byw
  • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus
  • Adfer synnwyr o gymuned, balchder lleol a pherthyn
  • Grymuso arweinwyr lleol a chymunedau

I ddatblygu ein cynllun buddsoddi lleol byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorwyr, Aelodau Seneddol a budd-ddeiliaid lleol, yn cynnwys busnesau a thrigolion.

Y rhanbarth ehangach

Bydd y cynllun buddsoddi, er y bydd wedi’i lunio ar lefel ddarparu sirol, yn cyd-fynd â chynllun buddsoddi rhanbarthol ac yn nodi sut y byddwn yn gweithio gydag awdurdodau cyfagos (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam) i rannu dysgu ac arferion gorau ac i nodi meysydd ar gyfer cydweithio - lle gellir rhoi mwy o fudd i drigolion ar draws ardal ehangach.

Briffio ac ymgynghori

Mae yna gasgliad o ymyriadau ar gyfer pob blaenoriaeth (gwefan allanol). Mae’n rhaid i unrhyw brosiect rydym ni’n ei ddylunio gyd-fynd ag o leiaf un o’r ymyriadau hyn, ac rydym ni’n fwy na pharod i drafod hyn ymhellach efo chi. Felly hefyd, ar gyfer pob ymyriad mae yna gyfres o allbynnau (gwefan allanol) sydd angen eu cyflawni.

O ran gwario’r cyllid byddwn yn gwario 15% ohono yn y flwyddyn gyntaf, 27% yn yr ail flwyddyn a 58% yn y drydedd flwyddyn. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n chwilio am syniadau gwario sy’n ‘barod i fynd’ yn y flwyddyn gyntaf. Gallwn wario rhywfaint o gyllid y flwyddyn gyntaf yn datblygu cynlluniau i’w cyflenwi yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn.

Mae arnom ni angen cyflwyno’r syniadau i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022, ac felly hoffem feddu ar syniadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf erbyn dydd Gwener 24 Mehefin 2022.