Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 

Ar 13 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth y DU fwy o fanylion am y Gronfa Ffyniant Gyffredin (gwefan allanol). Mae'r gronfa hon yn disodli cyllid yr oedd y Cyngor yn arfer ei dderbyn gan Ewrop.

Mae £25.6 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych dros y tair blynedd nesaf i’w fuddsoddi. Mae £21.2 miliwn o'r cyllid hwn yn gyllid craidd a £4.4 miliwn ohono ar gyfer rhaglen 'luosi' genedlaethol.

Rydym ni rŵan wedi cael cyfle i gyflymu ein cynlluniau ar gyfer y gronfa, ac adeiladu ar themâu ein Cynllun Corfforaethol. Byddwn yn datblygu cynllun buddsoddi i ddarparu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb, a chreu a datblygu lleoedd a chymunedau cynaliadwy y gallwn ymfalchïo ynddyn nhw.

Mae’n rhaid i ni gyflwyno’r cynllun buddsoddi i'r llywodraeth erbyn 1 Awst 2022.

Bydd y cynllun yn ystyried tair thema’r gronfa fel y’u nodir gan y llywodraeth.

  • Cymunedau a lleoedd
  • Busnesau lleol
  • Pobl a sgiliau

Wrth ddatblygu'r cynllun byddwn hefyd yn ystyried amcanion y gronfa.

  • Rhoi hwb i gynhyrchiant, cyflogau, swyddi a safonau byw
  • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus
  • Adfer synnwyr o gymuned, balchder lleol a pherthyn
  • Grymuso arweinwyr lleol a chymunedau

I ddatblygu ein cynllun buddsoddi lleol byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorwyr, Aelodau Seneddol a budd-ddeiliaid lleol, yn cynnwys busnesau a thrigolion.

Y rhanbarth ehangach

Bydd y cynllun buddsoddi, er y bydd wedi’i lunio ar lefel ddarparu sirol, yn cyd-fynd â chynllun buddsoddi rhanbarthol ac yn nodi sut y byddwn yn gweithio gydag awdurdodau cyfagos (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam) i rannu dysgu ac arferion gorau ac i nodi meysydd ar gyfer cydweithio - lle gellir rhoi mwy o fudd i drigolion ar draws ardal ehangach.

Briffio ac ymgynghori

Mae yna gasgliad o ymyriadau ar gyfer pob blaenoriaeth (gwefan allanol). Mae’n rhaid i unrhyw brosiect rydym ni’n ei ddylunio gyd-fynd ag o leiaf un o’r ymyriadau hyn, ac rydym ni’n fwy na pharod i drafod hyn ymhellach efo chi. Felly hefyd, ar gyfer pob ymyriad mae yna gyfres o allbynnau (gwefan allanol) sydd angen eu cyflawni.

O ran gwario’r cyllid byddwn yn gwario 15% ohono yn y flwyddyn gyntaf, 27% yn yr ail flwyddyn a 58% yn y drydedd flwyddyn. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n chwilio am syniadau gwario sy’n ‘barod i fynd’ yn y flwyddyn gyntaf. Gallwn wario rhywfaint o gyllid y flwyddyn gyntaf yn datblygu cynlluniau i’w cyflenwi yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn.

Mae arnom ni angen cyflwyno’r syniadau i Lywodraeth y DU erbyn 1 Awst 2022, ac felly hoffem feddu ar syniadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf erbyn dydd Gwener 24 Mehefin 2022.

Pa un ai oes gennych chi syniad ar gyfer eleni neu’n dymuno gweithio efo ni i ddatblygu prosiect ar y cyd ar gyfer yr ail neu’r drydedd flwyddyn, cysylltwch efo ni cyn gynted â phosibl. Pan fyddwn yn clywed gan grwpiau, busnesau a sefydliadau o feysydd tebyg, rydym ni’n debygol o archwilio cyfleoedd i gydweithio.

Anfonwch neges i sharedprosperityfund@denbighshire.gov.uk ac fe wnawn ni gysylltu’n ôl efo chi.

Gweminar 

Byddwn yn cynnal gweminar brynhawn ddydd Mawrth, 7 Mehefin o 3.30 tan 5pm. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ni rannu gwybodaeth ac i ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych chi. Os hoffech chi fynychu, cofrestrwch ar EventBrite (gwefan allanol).