Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Amserlen ddyddiol: Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Canfod lle fydd ein criwiau'n casglu cynnwys eich cynwysyddion.


Mae ein criwiau gwastraff yn parhau gyda chasgliadau wedi eu cynllunio.

Os fethwyd eich casgliad, dylech ei roi allan y diwrnod canlynol. Os na allwn ei gasglu, dylech roi’r cynwysyddion allan ar y dyddiad byddech yn derbyn eich casgliad arferol nesaf.

Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff: Casgliadau tecstilau

Yn anffodus, mae’r gwasanaeth casglu tecstilau wedi’i ddal yn ôl ar hyn o bryd oherwydd diffyg bagiau. O ganlyniad, nid ydynt wedi eu gyrru i chi gyda’ch Trolibocs neu fagiau ailddefnyddiadwy, ac ni fydd y gwasanaeth casglu tecstiliau’n dechrau tan yn hwyrach ymlaen.

Services and information

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Dyma eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu newydd.

Dyddiadau casgliadau bin

Canfod diwrnod casglu eich sbwriel.

Etholiad Seneddol y DU

Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2024.

Cyngor ar fudd-daliadau, grantiau ac arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Biniau ac ailgylchu

Dyddiadau casglu biniau, canolfannau ailgylchu a chasgliadau gwastraff gardd.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil a chopïau o dystysgrifau.

Busnes

Ardrethi busnes, sut i werthu i ni, iechyd a diogelwch a safonau masnach.

Gofal plant a rhianta

Gofal plant, addysg y blynyddoedd cynnar, maethu a mabwysiadu. 

Cymuned a byw

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych.

Treth y Cyngor

Talu treth y cyngor, gostyngiadau, eithriadau a gwirio eich balans arlein.

Addysg ac ysgolion

Ysgolion, derbyniadau a chludiant.

Iechyd yr amgylchedd

Materion cŵn, diogelwch bwyd, hawlenni, ansawdd aer ac ansawdd dŵr, newid hinsawdd ac ecolegol.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan y cyngor, y GIG ac eraill. 

Tai, digartrefedd a landlordiaid

Tai cymdeithasol, digartrefedd, cymdeithasau tai ac addasiadau tai.

Swyddi gwag a gwybodaeth gweithwyr

Chwilio ac ymgeisio am swyddi gwag arlein a gwybodaeth i weithwyr y Cyngor.

Hamdden a thwristiaeth

Canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, digwyddiadau, cerdded a beicio.

Trwyddedau, hawlenni a safonau masnach

Trwyddedau busnes a masnachu ar y stryd, adloniant ac alcohol, trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd. 

Gwneud taliad

Taliadau treth y cyngor, taliadau ardrethi busnes, anfonebau a dirwyon parcio.

Parcio, ffyrdd a theithio

Meysydd parcio, hawlenni, cludiant cyhoeddus, gwaith ffordd a diogelwch ar y ffordd.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Gwneud cais cynllunio, caniatâd cynllunio, chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau.

Eich Cyngor

Strategaethau a pholisïau, cwynion ac adborth, cynghorwyr a phwyllgorau.

Gwasanaeth Ieuenctid

Clybiau ieuenctid, gwirfoddoli, y Cyngor Ieuenctid a help a chefnogaeth i bobl ifanc.

Fy Eiddo

Dod o hyd i wasanaethau lleol sydd ar gael yn eich ymyl chi. 

Mapiau

Chwilio mapiau arlein Sir Ddinbych.

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych.

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Newyddion

Loading

Loading

Loading