Services and information

Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw.

Dyddiadau casgliadau bin

Canfod diwrnod casglu eich sbwriel.

Newidiadau i'ch casgliadau gwastraff a deunydd ailgylchu

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno newidiadau i'ch casgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Cyngor ar fudd-daliadau, grantiau ac arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Biniau ac ailgylchu

Dyddiadau casglu biniau, canolfannau ailgylchu a chasgliadau gwastraff gardd.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil a chopïau o dystysgrifau.

Busnes

Ardrethi busnes, sut i werthu i ni, iechyd a diogelwch a safonau masnach.

Gofal plant a rhianta

Gofal plant, addysg y blynyddoedd cynnar, maethu a mabwysiadu. 

Cymuned a byw

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych.

Treth y Cyngor

Talu treth y cyngor, gostyngiadau, eithriadau a gwirio eich balans arlein.

Addysg ac ysgolion

Ysgolion, derbyniadau a chludiant.

Iechyd yr amgylchedd

Materion cŵn, diogelwch bwyd, hawlenni, ansawdd aer ac ansawdd dŵr, newid hinsawdd ac ecolegol.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan y cyngor, y GIG ac eraill. 

Tai, digartrefedd a landlordiaid

Tai cymdeithasol, digartrefedd, cymdeithasau tai ac addasiadau tai.

Swyddi gwag a gwybodaeth gweithwyr

Chwilio ac ymgeisio am swyddi gwag arlein a gwybodaeth i weithwyr y Cyngor.

Hamdden a thwristiaeth

Canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, digwyddiadau, cerdded a beicio.

Trwyddedau, hawlenni a safonau masnach

Trwyddedau busnes a masnachu ar y stryd, adloniant ac alcohol, trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd. 

Gwneud taliad

Taliadau treth y cyngor, taliadau ardrethi busnes, anfonebau a dirwyon parcio.

Parcio, ffyrdd a theithio

Meysydd parcio, hawlenni, cludiant cyhoeddus, gwaith ffordd a diogelwch ar y ffordd.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Gwneud cais cynllunio, caniatâd cynllunio, chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau.

Eich Cyngor

Strategaethau a pholisïau, cwynion ac adborth, cynghorwyr a phwyllgorau.

Gwasanaeth Ieuenctid

Clybiau ieuenctid, gwirfoddoli, y Cyngor Ieuenctid a help a chefnogaeth i bobl ifanc.

Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf.

Fy Eiddo

Dod o hyd i wasanaethau lleol sydd ar gael yn eich ymyl chi. 

Mapiau

Chwilio mapiau arlein Sir Ddinbych.

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych.

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Newyddion

Loading

Loading

Loading