Telerau ac amodau

Gwefan

Gwefan

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyaeth y wefan hon. Fodd bynnag, nid yw'n honni dim am gywirdeb, dibynadwyaeth, cyfanrwydd, neu addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffigwaith perthnasol sy'n gynwysiedig yn y wefan hon ar gyfer unrhyw bwrpas.

Ni fydd Cyngor Sir Ddinbych, ei weithwyr cyflog, ei gyflenwyr na chwmnïau eraill sydd â wnelo a chreu a chyflwyno'r wefan hon, yn gyfrifol am unrhyw niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, achlysurol, arbennig nac ôl-ddilynol, colled nac anhwylustod achoswir wrth ddibynnu ar gynnwys y wefan hon, neu'n codi o ddefnyddio'r wefan hon.

Mae mynediad i, a defnydd o'r wefan hon, a ddarperir gan Gyngor Sir Ddinbych yn ddarostyngedig i'r amodau a thelerau canlynol:

 1. Mae eich defnydd o'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn yr amodau a thelerau hyn, a ddaw i rym o'r dyddiad cyntaf y defnyddiwch y wefan. Mae gan Gyngor Sir Ddinbych yr hawl i newid yr amodau a thelerau hyn ar unrhyw adeg, drwy osod newidiadau arlein. Mae parhau i ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i newidiadau gael eu gwneud, yn golygu eich bod yn derbyn yr amodau a thelerau diwygiedig.
 2. Ar gyfer eich defnydd personol anfasnachol eich hun mae'r wefan hon. Ni chaniateir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, llwytho i lawr, gosod, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw fodd, ac eithrio ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol eich hun gartref. Bydd angen caniatâd ysgrifenedig y Cyngor ymlaen llaw ar gyfer unrhyw ddefnydd arall.
 3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon ar gyfer dibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw'n tresmasu ar hawliau, neu'n cyfyngu neu'n gwahardd defnydd a mwyniant o'r wefan hon gan drydydd parti, neu'n achosi niwsans, anghyfleustra, neu bryder diangen i drydydd parti.
 4. Mae'r cyfyngiad neu'r gwaharddiad hwn yn cynnwys (heb derfynau), ymddygiad anghyfreithlon, difenwol, dilornus neu'r gallu i boeni neu achosi gofid, anghyfleustra, niwsans, neu fod yn fygythiad i unrhyw unigolyn, a throsglwyddo cynnwys anweddus, bygythiol, annymunol, neu amharu ar rediad arferol sgyrsiau a fewn y wefan.
 5. Mae'r wefan hon yn cynnwys linciau i wefannau eraill nad ydynt o reidrwydd yn cael eu rheoli gan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw beth a allai godi wrth ddefnyddio gwefannau fel hyn.
 6. Mae'r Cyngor yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunyddiau ar y wefan hon yn briodol ac yn fanwl gywir, ond nid yw'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros wallau neu hepgoriadau ac nid yw'n gwarantu y bydd defnydd o'r wefan yn ddi-dor. Mae'r Cyngor yn darparu deunyddiau a gyhoeddir ar ei wefan ar sail ei fod yn gwadu'r holl warantau ynglyn â deunyddiau felly, p'un ai yr eglurir hynny neu yr awgrymir hynny. Nid yw'r Cyngor, ei weithwyr cyflog, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd, yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros golled busnes, refeniw, nac elw uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, nac ôl-ddilynol, na dros niwed arbennig yn codi o gyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon, neu o ddefnyddio'r wefan hon.
 7. Rydych chi'n cydnabod bod holl hawliau eiddo deallusol, yn cynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata ar wefan y Cyngor, a'i chynnwys, yn perthyn i, neu wedi cael ei drwyddedu i'r Cyngor, sydd â chaniatâd dan ddeddf berthnasol i'w defnyddio fel arall.
 8. Mae gan y Cyngor yr hawl i olygu, gwrthod gosod neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a osodir ar y wefan hon. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am, nac yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ddeunydd a osodir ar y wefan ar wahân i ddeunydd y Cyngor. Mae unrhyw farn, cyngor, gosodiad, cynnig neu wybodaeth arall a fynegir neu sydd ar gael gan drydydd parti ar wefan y Cyngor, yn perthyn i'r trydydd parti hwnnw. Nid yw'r Cyngor yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti tebyg.
 9. Mae'r amodau a thelerau hyn yn cael eu rheoli gan ddeddfau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod a gwyd o'r amodau a thelerau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.
 10. Os dewch o hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy'n peri pryder i chi, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.
 11. Os ydych yn anfodlon ag unrhyw ran o'r wefan hon, neu ag unrhyw un o'r amodau a thelerau hyn , rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan hon yn ddiymdroi os gwelwch yn dda.
 12. Os penderfynir bod unrhyw un o'r amodau a'r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys, neu, fel arall, yn anghymelladwy, yna, yn ôl y graddau y bydd yr amodau neu'r telerau'n anghyfreithlon, yn annilys, neu'n anghymelladwy, caiff ei dorri allan a'i ddileu o'r cymal hwn, a bydd yr amodau a thelerau sy'n weddill yn sefyll, yn dal mewn grym ac yn parhau'n orfodol a chymelladwy.
Gwasanaeth Llyfrgell

Gwasanaeth Llyfrgell

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth ac yn cytuno i gadw at y telerau hyn ar gyfer hyd y cytundeb.

Amodau cyffredinol yr aelodaeth

 • Mae aelodaeth ar-lein yn rhoi'r hawl i chi ddefnyddio ein casgliadau digidol megis eLyfrau, llyfrau llafar a lawrlwythiadau. Pan fyddwch chi’n ymuno ar-lein cewch rif adnabod llyfrgell a rhif pin o’ch dewis chi, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae aelodaeth llyfrgell lawn yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio’r holl wasanaethau llyfrgell a ddarperir gan Lyfrgelloedd Sir Ddinbych a’n sefydliadau partner. Pan ymunwch chi fel aelod cyflawn, byddwch yn derbyn cerdyn aelodaeth llyfrgell a rhif pin, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae gofyn i aelodau’r llyfrgell gyflwyno eu cerdyn aelodaeth llyfrgell wrth fenthyg eitemau a defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell.
 • Fel aelod o’r llyfrgell rydych chi’n gyfrifol am yr holl eitemau a fenthycir ar eich cerdyn llyfrgell, gan gynnwys unrhyw eitemau coll/wedi’u difrodi y gellid bod angen talu amdanynt, ac am dalu unrhyw ffioedd hwyr sy’n cronni ar eich cyfrif llyfrgell.
 • Os yw’r cerdyn ar goll rhaid i chi hysbysu’r llyfrgell.
 • Chi sy’n gyfrifol am ein hysbysu ni am unrhyw newidiadau i’ch manylion personol, er enghraifft newid cyfeiriad.
 • Gallwch derfyn eich cyfrif ar unrhyw adeg.
 • Pe dymunech ganslo eich aelodaeth llyfrgell, dylech ddychwelyd yr holl eitemau a fenthycwyd a dychwelyd eich cerdyn aelodaeth ar gyfer ei ddileu. Os oes unrhyw ffioedd heb eu casglu ar eich cyfrif llyfrgell disgwylir i chi dalu amdanynt.

Defnydd o gyfrifiaduron y llyfrgell a’r rhyngrwyd

 • I ddefnyddio ein cyfrifiaduron cyhoeddus dylech fod yn aelod llawn o'r llyfrgell a dod â’ch cerdyn llyfrgell a’ch rhif pin gyda chi bob tro. Ni chaniateir trosglwyddo mynediad i’r we drwy aelodaeth Llyfrgell  i unrhyw berson arall.
 • Os ydych chi o dan 14 oed fe gewch chi ffurflen ganiatâd i ddefnyddio’r we, er mwyn i’ch rhiant neu ofalwr ei arwyddo.
 • Ni all plant o dan 11 oed ddefnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell oni bai fydd rhiant neu ofalwr gyda nhw.
 • Cyfrifoldeb y rhiant neu ofalwr yw monitro a rheoli defnydd o’r rhyngrwyd a chyfrifiaduron y llyfrgell y plant yn eu gofal. Os ydych chi’n pryderu am y cynnwys y gall eich plentyn ei weld wrth ddefnyddio cyfrifiadur y llyfrgell, gofynnwn i rieni/gofalwyr ddod gyda’u plant ar eu hymweliad i’r llyfrgell.
 • Mae mynediad i’r we yn cael ei hidlo; ac mae pob mynediad yn cael ei gofnodi. Ni fydd cynnwys penodol unrhyw weithrediad yn cael ei fonitro oni bai bod amheuaeth o ddefnydd amhriodol.
 • Gall unrhyw achos o dorri’r Polisi Defnydd Derbyniol yn anghyfreithlon gael ei gyfeirio i gymryd camau cyfreithiol neu at yr heddlu.
 • Rhaid i chi gytuno i gadw at ein Polisi Defnydd Derbyniol er mwyn dechrau eich sesiwn ar y cyfrifiadur.

Diogelu Data a chadw data personol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn parchu’ch hawl i breifatrwydd ac wedi’i ymrwymo i'w ddiogelu yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni wrth ymuno â’r llyfrgell yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r cytundeb rhyngom ni. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at ddileu ein cytundeb.

Mae Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Llyfrgell yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Ni fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn hirach na’r angen, oni fydd hynny’n ofynnol dan y gyfraith.

Dyma’r atodlen sy’n nodi am faint o amser rydym ni’n cadw gwahanol fathau o wybodaeth:

Rheoli Cyfrif Defnyddiwr

Gwybodaeth sydd gennym: data personol a gedwir ar gyfrif llyfrgell ar gronfa ddata System Rheoli’r Llyfrgell. (Os fydd cyfrif yn segur am gyfnod o 24 mis, byddwn yn cau a dileu’r cyfrif).

Hyd: Cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl.


Gwybodaeth sydd gennym: defnyddwyr gydag eitemau / ffioedd heb eu talu ar eu cyfrif ar ddiwedd y cytundeb.

Hyd: Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl.


Gwybodaeth sydd gennym: hanes benthyg defnyddiwr llyfrgell.

Duration: Cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl.


Defnydd cyfrifiadur defnyddiwr llyfrgell

Gwybodaeth sydd gennym: data personol a gedwir ar gyfrif llyfrgell ar gronfa ddata System Rheoli’r Llyfrgell.

Hyd: cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl.


Gwybodaeth sydd gennym: data sesiynnau a gedwir ar feddalwedd Rheoli Cyfrifiaduron Personol.

Hyd: 3 Fl yna gwneir yn anhysbys am 2Fl yna ei ddileu.


Gwybodaeth sydd gennym: hanes rhyngrwyd defnyddiwr llyfrgell. Data anhysbys a gedwir am gyfnod dros dro er mwyn helpu i ddatgelu camddefnydd.

Hyd: 1 mis.


Gwybodaeth sydd gennym: tasgau argraffu yn y modiwl argraffu.

Hyd: 1 tasg blaenorol ar yr un cyfrifiadur.


Dileu gwybodaeth (hawl i gael eich anghofio)

Dileu’r data os gwneir cais, os nag yw’n angenrheidiol i’r gwasanaeth neu’n angen cyfreithiol i gadw’r data.

Gwybodaeth sydd gennym: data sesiynnau a gedwir ar feddalwedd Rheoli Cyfrifiaduron Personol.

Hyd: Dileir ar ôl 90 diwrnod.


Monitro defnydd a thorri termau

Gwybodaeth sydd gennym: defnyddwyr sydd wedi eu gwahardd rhag defnyddio gwasanaethau yn unol â’n polisi gwahardd.

Hyd: Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl.

Bydd data sydd ynghlwm â gwaharddiad penagored yn cael ei gadw yn unol ag unrhyw ofyniad cyfreithiol.


Gweithgareddau Llyfrgell

Gwybodaeth sydd gennym: os ydych chi wedi cofrestru i fynychu gweithgaredd a arweinir gan y llyfrgell yn rheolaidd e.e. Grŵp Darllen, Amser Rhigwm Dechrau Das.

Hyd: blwyddyn presennol +1Fl neu Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl.


Gall methu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn arwain at wahardd neu ddileu eich aelodaeth llyfrgell.

Mae’r telerau ac amodau hyn wedi eu creu o dan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964 .