Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: cefndir

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU bod cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi’i gymeradwyo.

Ar 13 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth y DU fwy o fanylion am y Gronfa Ffyniant Gyffredin (gwefan allanol). Mae'r gronfa hon yn disodli cyllid yr oedd y Cyngor yn arfer ei dderbyn gan Ewrop.

Mae £25.6 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych dros y tair blynedd nesaf i’w fuddsoddi. Mae £21.2 miliwn o'r cyllid hwn yn gyllid craidd a £4.4 miliwn ohono ar gyfer rhaglen 'luosi' genedlaethol.

Rydym ni rŵan wedi cael cyfle i gyflymu ein cynlluniau ar gyfer y gronfa, ac adeiladu ar themâu ein Cynllun Corfforaethol. Byddwn yn datblygu cynllun buddsoddi i ddarparu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb, a chreu a datblygu lleoedd a chymunedau cynaliadwy y gallwn ymfalchïo ynddyn nhw.

Mae’n rhaid i ni gyflwyno’r cynllun buddsoddi i'r llywodraeth erbyn 1 Awst 2022.

Bydd y cynllun yn ystyried tair thema’r gronfa fel y’u nodir gan y llywodraeth.

 • Cymunedau a lleoedd
 • Busnesau lleol
 • Pobl a sgiliau

Wrth ddatblygu'r cynllun byddwn hefyd yn ystyried amcanion y gronfa.

 • Rhoi hwb i gynhyrchiant, cyflogau, swyddi a safonau byw
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus
 • Adfer synnwyr o gymuned, balchder lleol a pherthyn
 • Grymuso arweinwyr lleol a chymunedau

I ddatblygu ein cynllun buddsoddi lleol byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorwyr, Aelodau Seneddol a budd-ddeiliaid lleol, yn cynnwys busnesau a thrigolion.

Y rhanbarth ehangach

Bydd y cynllun buddsoddi, er y bydd wedi’i lunio ar lefel ddarparu sirol, yn cyd-fynd â chynllun buddsoddi rhanbarthol ac yn nodi sut y byddwn yn gweithio gydag awdurdodau cyfagos (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam) i rannu dysgu ac arferion gorau ac i nodi meysydd ar gyfer cydweithio - lle gellir rhoi mwy o fudd i drigolion ar draws ardal ehangach.

Cynllun buddsoddi rhanbarthol

Cafodd y Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol ei gyflwyno i Lywodraeth y DU ar 1 Awst, ers hynny mae chwech awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i wneud paratoadau ar gyfer rheoli’r gronfa (gan gynnwys recriwtio timau i reoli’r gronfa, dylunio’r ffurflenni cais a’r broses ymgeisio) gan dybio y byddai’r Cynllun yn cael ei dderbyn. Fodd bynnag, dylid nodi bod manylion sut fydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn cael ei darparu yn parhau’n ansicr. O ganlyniad, bydd Cyngor Sir Ddinbych - yn unol â’i awdurdodau lleol ar draws Gogledd Cymru - ond yn gallu datblygu ceisiadau unwaith y derbyniwyd ac ystyriwyd y manylion gofynnol.  

Bydd y wybodaeth ganlynol o ddiddordeb i ymgeiswyr posibl (ac mae’n gyson ar draws Gogledd Cymru):

 • Rydym wedi ymrwymo i’r egwyddor gwneud penderfyniadau lleol
 • Mae Gogledd Cymru yn ceisio cael proses 2 gam fel y gall ymgeiswyr gael ymdeimlad buan o pa un a yw eu cynnig yn debyg o gael ei gefnogi
 • Byddwn yn cyhoeddi dogfen fyr yn crynhoi’r broses a blaenoriaethau ardaloedd lleol a rhanbarthol ar gyfer buddsoddiad
 • Bydd yn cynnwys hyblygrwydd i hwyluso prosiectau sy’n ystyried darparu mewn un Awdurdod Lleol (ALl), pob ALl yng Ngogledd Cymru neu gyfuniad o ALlau
 • Bydd y dull diofyn ar gyfer darparu drwy grantiau cystadleuol, ond gallwn ystyried comisiynu / caffael os na fydd yna ddiddordeb o fewn Buddsoddiad Blaenoriaeth (hefyd yn cynnal y potensial ar gyfer darpariaeth uniongyrchol yn 2022 / 2023 oherwydd pwysau amser)
 • Rydym yn rhagweld y bydd ceisiadau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn gyffredinol yn fwy mewn graddfa (e.e. gyda gwerth dros £250k).  Mae pob ardal leol yn ystyried sefydlu cronfeydd cyfryngol i gefnogi prosiectau llai gan gymunedau a busnesau
 • Byddwn angen ymrwymo arian yn fuan yn y rhaglen (o fewn y chwe mis cyntaf) gan fod amser cyflawni yn fyr (erbyn Mawrth 2025)
 • Cyngor presennol i ymgeiswyr posibl yn syml yw peidio aros i’r systemau a’r strwythurau fod ar waith.   Gellir gwneud gwaith nawr, gan nad oes unrhyw beth i atal dechrau ymgysylltu â phartneriaid / rhanddeiliaid am weithgareddau posibl i sicrhau eu bod wedi datblygu’n dda gyda chefnogaeth eang pan ddaw’r amser
 • Anogir holl ymgeiswyr posibl i adolygu’r Ymyriadau mae Sir Ddinbych wedi eu blaenoriaethu (oherwydd aliniad gydag amcanion strategol lleol), ynghyd â’u Hallbwn a Deilliannau cysylltiol, a lefel arian refeniw a chyfalaf sydd ar gael bob blwyddyn.   Mae’r Ymyriadau hyn wedi dod yn uniongyrchol gan Lywodraeth y DU, ac mae Sir Ddinbych wedi eu clystyru yn thematig.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro