Rheoliadau gwybodaeth amgylcheddol

Bydd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol yn rhoi’r hawl i aelodau’r cyhoedd gyrchu’r wybodaeth amgylcheddol rydyn ni’n ei dal.

Sut mae gofyn am wybodaeth?

Cyn i chi ofyn am wybodaeth
Rydym ni'n cyhoeddi llawer o wybodaeth drwy ein Cynllun Cyhoeddi.  Gwiriwch yma cyn gwneud cais a dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, oherwydd mae'n bosibl bod y wybodaeth rydych ei eisiau ar gael yn barod mewn rhan arall o'r gwefan.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â’r amgylchedd. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am bolisïau a chynlluniau sy’n effeithio ar yr amgylchedd; cyflwr yr aer, dŵr neu’r tir; neu faint o arian fyddwn ni’n ei wario ar yr amgylchedd.

Dyma rai enghreifftiau o geisiadau a dderbyniwyd gennym yn y gorffennol: 

  • Cost cynnal a thrwsio traciau yn ardal Llangollen. 
  • Manylion pob safle rheoli llygredd aer lleol. 
  • Swm yr incwm a gynhyrchir drwy ganiatáu mastiau ffonau symudol ar eiddo’r Cyngor. 
  • Gwybodaeth ar iachusrwydd cyflenwad dŵr.

Gofyn am wybodaeth ar-lein

Fel arall, gallwch chi ysgrifennu llythyr at: Swyddog Mynediad at Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, Rhuthun, LL15 9AZ.

Fe geisiwn ni ddod yn ôl atoch chi o fewn 20 diwrnod gwaith, ond fe all gymryd hyd at 40 diwrnod os byddwch yn gofyn am wybodaeth gymhleth, neu swm mawr o wybodaeth.

Fydd yna gost?

Mewn rhai achosion gellir codi tâl bychan am wybodaeth amgylcheddol, ond bydd hyn yn dibynnu ar swm y wybodaeth a pha fath o wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod hyn cyn gwneud eich cais.

Y Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ydi awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig sydd wedi ei sefydlu i orfodi cyfreithiau sy’n ymwneud â chyrchiad cyhoeddus i wybodaeth. Mae’n darparu cyngor i’r cyhoedd ac i sefydliadau fel y Cyngor, sy’n dal gwybodaeth bersonol a chofnodion swyddogol.