Maethu a mabwysiadu

Maethu

Mae maethu’n ffordd o ddarparu bywyd teuluol i blant sy’n methu â byw efo’u rhieni eu hunain. Fe’i defnyddir yn aml i ddarparu gofal dros dro tra bydd rhieni’n cael help i ddatrys problemau, neu i helpu plant neu bobl ifanc drwy gyfnod anodd yn eu bywyd. 

Mae yna ddau fath o faethu: 

Maethu dros dro 

Bydd plant yn ymuno â chi ar fyr rybudd ac yn aros am ychydig wythnosau neu fisoedd, ac yna’n dychwelyd at eu teulu, neu’n symud ymlaen i fabwysiad neu faethu tymor hir. Bydd gofalwyr maeth dros dro’n gofalu am sawl plentyn yn ystod eu gyrfa. 

Maethu tymor hir 

Bydd plant yn cael eu paru’n ofalus â chi, ac fe fyddan nhw’n aros efo chi tan y byddan nhw’n symud allan i fyw’n annibynnol, pan fyddan nhw oddeutu 18 oed fel rheol. Gall cydberthynas faethu barhau hyd oedolaeth, wrth i blant ddatblygu cysylltiad emosiynol parhaol â chi a’ch teulu. 

Pwy all faethu?

Mae’n rhaid i bobl sy’n ystyried maethu: 

  • fod dros 21 ac yn ddigon aeddfed i fodloni gofynion bod yn rhiant 
  • fod mewn iechyd rhesymol, ac yn ddigon ffit ac iach i ofalu am blant hyd nes byddan nhw’n oedolion 
  • fod yn gallu cynnig cartref diogel gydag ystafell sbâr ar gyfer un neu fwy o blant, ond nid oes raid i chi fod yn berchen ar eich cartref eich hun 
  • fod â’r amser a’r gallu i faethu. Does dim angen i chi roi’r gorau i’ch gwaith i faethu, cyn belled â bod eich gwaith yn ddigon hyblyg i ymdopi â’r gofynion, ac mae gennych rwydwaith cefnogi wedi ei sefydlu.

Fyddwn ni ddim yn gwahaniaethu ar sail dosbarth, hil, diwylliant, cyfeiriadedd rhywiol nac anabledd. Byddwn hefyd yn croesawu ymholiadau gan bobl sengl sydd â diddordeb mewn maethu.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn ofalwr maeth, gallwch un ai ein ffonio ni am ddim ar 0800 7313 215, neu lenwi ffurflen ymholi ar-lein isod.

Gwnewch ymholiad am faethu

Pan dderbyniwn ni eich ymholiad, fe gysylltwn â chi a threfnu i ymweld â chi yn eich cartref. Fe wnawn ni drafod maethu efo chi, a’ch helpu i benderfynu a ydych chi am wneud cais ffurfiol i faethu.  

Mabwysiadu

Mae mabwysiadu’n golygu dod yn deulu newydd gydol oes i blentyn pan na fydd eu rhieni’n gallu gofalu amdanyn nhw.

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru (gwefan allanol) sy’n delio â Mabwysiadu yng Ngogledd Cymru.