Gofal plant a rhianta

Logo Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

O ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i faethu, mabwysiadu a mwy. Darperir y wybodaeth hon gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych.

Rhif ffôn Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych: 01745 815891

Diweddaraf am coronafeirws

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

30 awr o ofal plant wedi ei ariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu bob wythnos trwy Gynnig Gofal Plant Cymru.

Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Gwybodaeth am hyfforddiant y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) sydd ar gael ar gyfer lleoliadau gofal plant.

Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Dysgwch am Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych.

Gofal plant ar gyfer rhieni

Chwilio am ofal plant yn Sir Ddinbych a chael help efo'r gost.

Gofal plant ar gyfer darparwyr

Gwybodaeth ynghlyn a sut i fod yn darparwr gofal plany yn Sir Ddinbych.

30 awr o ofal plant wedi ei ariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu bob wythnos trwy Gynnig Gofal Plant Cymru.

Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi'i ariannu

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

Gweithgareddau a digwyddiadau

Byddwn yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd ledled Sir Ddinbych, gydol y flwyddyn.

Anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau ar gyfer lleoliadau gofal plant

Mae holl ddarparwyr gofal plant yn Sir Ddinbych yn cynnig gofal i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a phlant sydd ag anableddau.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae gennym gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod digon o ofal plant yn Sir Ddinbych i ddiwallu anghenion rhieni sy'n gweithio.

Gweithwyr Cyswllt Teulu

Mae Gweithwyr Cyswllt Teulu Sir Ddinbych yn gweithio'n agos â theuluoedd, ysgolion a lleoliadau cyn ysgol i sicrhau fod pob plentyn yn cael profiad addysg cadarnhaol.

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Gweld ein Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Help gyda chostau gofal plant

Mae yna ystod eang o gymorth ariannol ar gael i’ch helpu â chost gofal plant.

Grwpiau rhieni a phlant bach

Mae grwpiau rhieni a phlant bach ar gyfer plant sydd dan ddyflwydd a hanner gan amlaf, a rhiant neu ofalwr efo nhw.

Dechrau'n Deg

Nod y rhaglen yw helpu plant i gael y cychwyn gorau posibl yn eu bywyd o ran eu twf a'u datblygiad.

Magu Plant. Rhowch amser iddo. (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chyngor ar rianta gan llyw.cymru.

Maethu a mabwysiadu

Os oes arnoch chi eisiau rhoi cartref cariadus i blentyn neu berson ifanc, ystyriwch faethu neu fabwysiadu.

Lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Gwybodaeth i lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Anghenion Dysgu Ychwanegol: Plant cyn-ysgol

Gwybodaeth am y cefnogaeth ar gael i blant cyn ysgol sydd ag oedi datblygiadol.