Gofal plant a rhianta

Logo Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

O ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i faethu, mabwysiadu a mwy. Darperir y wybodaeth hon gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych.

Rhif ffôn Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych: 01745 815891

Dechrau'n Deg

Mae rhan o raglen Dechrau’n Deg ar gael i rannau o Allt Melyd a Phrestatyn bellach. Dim ond ar gyfer Gofal Plant Dechrau'n Deg mae’r ardaloedd hynny’n gymwys.

Gwiriwch os yw eich côdpost yn y rhaglen Dechrau’n Deg

Services and information

30 awr o ofal plant wedi ei ariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu bob wythnos trwy Gynnig Gofal Plant Cymru.

Gofal Plant Dechrau'n Deg

Mae Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael i ddarparu ofal plant am ddim yn ystod tymor yr ysgol mewn lleoliad a gofrestrwyd i gyflwyno’r rhaglen Dechrau'n Deg.

Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Dysgwch am Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych.

Dechrau'n Deg

Nod y rhaglen yw helpu plant i gael y cychwyn gorau posibl yn eu bywyd o ran eu twf a'u datblygiad.

Gofal plant ar gyfer rhieni

Chwilio am ofal plant yn Sir Ddinbych a chael help efo'r gost.

Addysg Gynnar

Gwybodaeth am y cynllun addysg deg awr wedi’i ariannu ar gyfer rhieni, gofalwyr a darparwyr gofal plant.

Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Anghenion Dysgu Ychwanegol: Plant cyn-ysgol

Gwybodaeth am y cefnogaeth ar gael i blant cyn ysgol sydd ag oedi datblygiadol.

Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Gwybodaeth am hyfforddiant y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) sydd ar gael ar gyfer lleoliadau gofal plant.

Anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau ar gyfer lleoliadau gofal plant

Mae holl ddarparwyr gofal plant yn Sir Ddinbych yn cynnig gofal i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a phlant sydd ag anableddau.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae gennym gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod digon o ofal plant yn Sir Ddinbych i ddiwallu anghenion rhieni sy'n gweithio.

Gweithwyr Cyswllt Teulu

Mae Gweithwyr Cyswllt Teulu Sir Ddinbych yn gweithio'n agos â theuluoedd, ysgolion a lleoliadau cyn ysgol i sicrhau fod pob plentyn yn cael profiad addysg cadarnhaol.

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Gweld ein Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Help gyda chostau gofal plant

Mae yna ystod eang o gymorth ariannol ar gael i’ch helpu â chost gofal plant.

Grwpiau rhieni a phlant bach

Mae grwpiau rhieni a phlant bach ar gyfer plant sydd dan ddyflwydd a hanner gan amlaf, a rhiant neu ofalwr efo nhw.

Gofal plant ar gyfer darparwyr

Gwybodaeth ynghlyn a sut i fod yn darparwr gofal plany yn Sir Ddinbych.

Magu Plant. Rhowch amser iddo. (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chyngor ar rhianta gan llyw.cymru.

Maethu a mabwysiadu

Os oes arnoch chi eisiau rhoi cartref cariadus i blentyn neu berson ifanc, ystyriwch faethu neu fabwysiadu.

Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am y Canolfan y Dderwen yn y Rhyl.

Gweithgareddau a digwyddiadau

Byddwn yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd ledled Sir Ddinbych, gydol y flwyddyn.