Gofal plant a rhianta

Logo Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

O ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i faethu, mabwysiadu a mwy. Darperir y wybodaeth hon gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych.

Rhif ffôn Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych: 01745 815891

Dechrau'n Deg

Mae rhan o raglen Dechrau’n Deg ar gael i rannau o Allt Melyd a Phrestatyn bellach. Dim ond ar gyfer Gofal Plant Dechrau'n Deg mae’r ardaloedd hynny’n gymwys.

Gwiriwch os yw eich côdpost yn y rhaglen Dechrau’n Deg

Services and information

30 awr o ofal plant wedi ei ariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu bob wythnos trwy Gynnig Gofal Plant Cymru.

Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Gwybodaeth am hyfforddiant y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) sydd ar gael ar gyfer lleoliadau gofal plant.

Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Dysgwch am Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Ddinbych.

Dechrau'n Deg

Nod y rhaglen yw helpu plant i gael y cychwyn gorau posibl yn eu bywyd o ran eu twf a'u datblygiad.

Gofal plant ar gyfer rhieni

Chwilio am ofal plant yn Sir Ddinbych a chael help efo'r gost.

Addysg Gynnar

Gwybodaeth am y cynllun addysg deg awr wedi’i ariannu ar gyfer rhieni, gofalwyr a darparwyr gofal plant.

Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Anghenion Dysgu Ychwanegol: Plant cyn-ysgol

Gwybodaeth am y cefnogaeth ar gael i blant cyn ysgol sydd ag oedi datblygiadol.

Gofal Plant Dechrau'n Deg

Gofal Plant am ddim ar gael i blant 2 oed drwy'r Rhaglen Dechrau'n Deg.

Anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau ar gyfer lleoliadau gofal plant

Mae holl ddarparwyr gofal plant yn Sir Ddinbych yn cynnig gofal i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a phlant sydd ag anableddau.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae gennym gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod digon o ofal plant yn Sir Ddinbych i ddiwallu anghenion rhieni sy'n gweithio.

Gweithwyr Cyswllt Teulu

Mae Gweithwyr Cyswllt Teulu Sir Ddinbych yn gweithio'n agos â theuluoedd, ysgolion a lleoliadau cyn ysgol i sicrhau fod pob plentyn yn cael profiad addysg cadarnhaol.

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Gweld ein Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Help gyda chostau gofal plant

Mae yna ystod eang o gymorth ariannol ar gael i’ch helpu â chost gofal plant.

Grwpiau rhieni a phlant bach

Mae grwpiau rhieni a phlant bach ar gyfer plant sydd dan ddyflwydd a hanner gan amlaf, a rhiant neu ofalwr efo nhw.

Gofal plant ar gyfer darparwyr

Gwybodaeth ynghlyn a sut i fod yn darparwr gofal plany yn Sir Ddinbych.

Magu Plant. Rhowch amser iddo. (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chyngor ar rhianta gan llyw.cymru.

Maethu a mabwysiadu

Os oes arnoch chi eisiau rhoi cartref cariadus i blentyn neu berson ifanc, ystyriwch faethu neu fabwysiadu.

Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am y Canolfan y Dderwen yn y Rhyl.

Gweithgareddau a digwyddiadau

Byddwn yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd ledled Sir Ddinbych, gydol y flwyddyn.