Cyfle am Gyllid ar gyfer Seilwaith Digwyddiadau Cymunedol

Deallwn fod ein trigolion yn cael budd mawr o ddigwyddiadau lleol a bod angen gwneud y digwyddiadau hynny’n fwy cynaliadwy ac yn haws i gymunedau eu cynnal.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sefydlu cronfa i gynnig grantiau untro er mwyn gwella’r seilwaith yn ein cymunedau i’r bobl hynny sy’n cynnal ac yn trefnu digwyddiadau cymunedol yn Sir Ddinbych.

Cymorth a chyllid sydd ar gael

Dosrennir yr arian i nifer gyfyngedig o ymgeiswyr dethol er mwyn datblygu a gweithredu prosiectau all gyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol:

  • Haws cynnal digwyddiadau a medru’u trefnu’n fwy effeithlon
  • Digwyddiadau’n fwy cynaliadwy
  • Digwyddiadau’n medru cynnig gwell profiad i bawb

Mae cyfanswm o £128,000 ar gael i’w rannu rhwng ymgeiswyr llwyddiannus ledled Sir Ddinbych. Er na phennwyd uchafswm ar gyfer grantiau unigol, anogir ymgeiswyr â syniadau mwy uchelgeisiol i chwilio am arian cyfatebol ar gyfer eu prosiectau os oes modd.

Bydd Swyddog Datblygu Cymunedol ar gael bob cam o’r ffordd i gynnig cyngor a chymorth a meithrin cyswllt ag adrannau o’r Cyngor fel y bo’r angen (Priffyrdd, er enghraifft). Efallai y bydd cymorth ar gael ichi geisio am arian cyfatebol hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk neu communitydevelopment@denbighshire.gov.uk, neu ffoniwch Joanne Taylor, Rheolwr Prosiect, ar 01824 706142.

Canllawiau ar gyfer Prosiectau

Neilltuir y gronfa ddigwyddiadau’n llwyr ar gyfer prosiectau sy’n darparu a fydd yn helpu i sicrhau bod digwyddiadau cymunedol yn Sir Ddinbych yn gynaliadwy ac yn hirbarhaol.  Gallai’r prosiectau hyn fod yn gysylltiedig â thir neu asedau dan reolaeth Cyngor Sir Ddinbych. Mewn achosion felly bydd y gwasanaeth perthnasol yn ystyried dichonolrwydd y prosiect yng ngham cyntaf yr asesiad. Mae hynny’n golygu na fydd angen i’r ymgeiswyr feithrin cyswllt â’r adrannau perthnasol cyn cyflwyno eu Cynigion Prosiect. Os bydd cais yn mynd ar y rhestr fer, bydd angen i’r ymgeisydd ddarparu mwy o fanylion a chostau llawn.

Dylech roi ystyriaeth i bethau a fydd yn cael effaith go iawn a phennu canlyniadau pendant. Rhoddir ffafriaeth yn y broses ddethol i brosiectau a fedrai ddod â budd i nifer o ddigwyddiadau neu’r gymuned ehangach.

Rhaid cwblhau’r prosiect cyn pen dwy flynedd ar ôl dyddiad dyfarnu’r cyllid.

Cymhwyster

Mae’r gronfa’n agored i geisiadau gan Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned, ac fe’u hanogir i weithio mewn partneriaeth â threfnwyr digwyddiadau lleol wrth ddatblygu’r Cynnig Prosiect a’i gyflwyno. Croesewir ceisiadau uniongyrchol gan grwpiau cymunedol hefyd, gyda chefnogaeth Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.  

Nod y gronfa yw gwella’r seilwaith ar gyfer digwyddiadau cymunedol bach a chanolig, a diffinir y rheiny fel digwyddiadau a drefnir yn bennaf er budd y gymuned leol, gyda lle i hyd at 5,000 o bobl.

Sut i wneud cais

Gwahoddir ymgeiswyr sy’n cynnal neu’n trefnu digwyddiadau cymunedol bach a chanolig i gyflwyno eu syniadau am brosiectau drwy lenwi’r ffurflen Cynnig Prosiect isod a’i chyflwyno erbyn 30/09/2021 fan bellaf drwy e-bostio datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk neu communitydevelopment@denbighshire.gov.uk.

Ffurflen Gais am Gynnig y Gronfa Seilwaith Digwyddiadau (MS Word, 186KB)

Yng ngham cyntaf y drefn asesu bydd swyddogion a phartneriaid allweddol yn rhoi sgôr i bob cynnig prosiect ar sail yr effaith bosib yng nghyd-destun y canlyniadau allweddol isod, ac yn llunio’r rhestr fer ar sail hynny:

  • Haws cynnal digwyddiadau a medru’u trefnu’n fwy effeithlon
  • Digwyddiadau’n fwy cynaliadwy
  • Digwyddiadau’n medru cynnig gwell profiad i bawb

Yna cyflwynir y prosiectau ar y rhestr fer i’r Bwrdd ar gyfer penderfyniad. Gwahoddir yr ymgeiswyr llwyddiannus i gwrdd â’r swyddogion perthnasol i ddatblygu’r prosiect a chynllunio’r ddarpariaeth.