Hamdden a thwristiaeth

O lyfrgelloedd a hamdden i dai hanesyddol, orielau celf, theatrau a digwyddiadau.

Coronafeirws (COVID-19): Darllenwch y canllawiau cyfredol

Darllenwch y canllawiau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Gwaith wedi'i wneud i sicrhau diogelwch wrth i'r canllawiau aros yn lleol gael eu codi

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi rhoi cynlluniau yn eu lle er mwyn sicrhau bod safleoedd cefn gwlad yn parhau i fod yn ddiogel wrth i'r cyfyngiadau teithio gael eu llacio.

Mae hyn yn cynnwys gwelliannau i’r meysydd parcio ym Moel Famau, gwella’r llwybrau yn Loggerheads a gwaith ger Rhaeadr y Bedol i wella mynediad.

Mae'n bwysig fod ymwelwyr yn gwybod pa gyfyngiadau a chanllawiau sydd yn eu lle cyn teithio ac er mwyn cadw eu hunain a phobl eraill yn ddiogel, dylen nhw osgoi adegau prysur, gwirio o flaen llaw i weld a yw'r cyfleusterau ar agor a, lle bo hynny’n bosibl, ymweld â safleoedd tawelach a mynd am dro mewn llefydd tawelach yn ystod y cyfnod ailagor cynnar hwn. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyfnodau prysur a phroblemau parcio.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad yn ystod pandemig coronaidd y galon, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Canolfannau hamdden (gwefan allanol)

Aelodaeth canolfan hamdden, archebion arlein, amserlenni a mwy.

Llyfrgelloedd

Ymunwch â'r llyfrgell arlein, chwiliwch y catalog, lawrlwythiadau digidol a mwy.

Ymweld â Sir Ddinbych

Pethau i'w gwneud, llefydd i aros, pwyntiau gwybodaeth i dwristiaid a mwy.

Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Canolfannau hamdden, theatrau, atyniadau a mwy.

Amgueddfeydd a thai hanesyddol

Archwiliwch ein tai a'n hamgueddfeydd hanesyddol.

Digwyddiadau / Be sy'mlaen

Edrychwch beth sy’n digwydd yn Sir Ddinbych.

SC2 y Rhyl (gwefan allanol)

Dyfrparc, tag Ninja a mwy.

Cerdded (gwefan allanol)

Ewch i denbighshirecountryside.org.uk er mwyn darganfod sut i archwilio Sir Ddinbych ar droed.

Ein cefn gwlad (gwefan allanol)

Darganfod ble mae ein safleoedd rheoledig a sut i'w cyrraedd.

Canolfannau Ieuenctid (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Ganolfannau Ieuenctid.

Nova Prestatyn (gwefan allanol)

Mae gan y Nova rhywbeth i'r teulu cyfan ei fwynhau.

Beicio (gwefan allanol)

Ewch i ridenorthwales.co.uk am fwy o wybodaeth beicio.

Cestyll a safleoedd crefyddol

Canfod castell neu safle crefyddol yn Sir Ddinbych.

Galerïau celf a theatrau

Dewch i gael gwybodaeth am orielau celf a theatrau yn Sir Ddinbych.

Traethau a llynnoedd

Gwybodaeth am traethau a llynnoedd Sir Ddinbych.

Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth am ddim ar gyfer busnesau i archebu taflenni a phamffledi.

Sioe Awyr y Rhyl

Gwybodaeth am sioe awyr y Rhyl.

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Harbwr y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar Arfordir ysblennydd Gogledd Cymru.

Meysydd chwarae

Gwybodaeth am ardaloedd chwarae a sut i roi gwybod am broblem.

Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Gwybodaeth am cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych.

Dewis Cymru (gwefan allanol)

Dewis Cymru yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant.

Ddiweddaraf am dwristiaeth

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am dwristiaeth yn Sir Ddinbych.

Caru Busnesau Lleol

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Dod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych – mae’n rhad ac am ddim, yn hyblyg, hwyl ac yn llawn gwybodaeth.

Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte (gwefan allanol)

Archwiliwch 11 milltir o harddwch treftadaeth y byd.

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (gwefan allanol)

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.