Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth yn cynnwys staff o Gonwy, Sir Ddinbych ac Ymddiriedolaeth Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant a phobl Ifanc (hyd at 18 oed) yn y cartref.

Logo LIFT

Gyda pha bethau y gallwn helpu?

Mae’r tîm yn darparu cymorth arbenigol ar ymyrraeth gynnar lle mae:

 • arddangosfeydd ymddygiad plentyn neu berson ifanc:
  • ymddygiad ymosodol yn gorfforol
  • ymddygiad ymosodol ar lafar
  • dinistrio eiddo
  • ymddygiad hunan niweidio
  • ymddygiad sy'n tarfu ar eraill 
 • mae perthynas y teulu wedi ei haflonyddu yn y cartref oherwydd ymddygiad sydd yn herio
 • nid yw’r ymddygiad yn digwydd yng nghyd-destun anableddau dysgu neu dydi'r plentyn neu'r person ifanc ddim agored i’r gwasanaeth anabledd dysgu
 • nid oes tystiolaeth o oedi mewn datblygiad sylweddol mewn 2 faes neu fwy
 • nid yw’r brif broblem yn cael ei hegluro gan anhwylder iechyd meddwl neu mae’r plentyn neu'r person ifanc yn agored i CAMHS
 • nid yw’r plentyn yn agored neu’n gweithio gyda Gwasanaethau Niwroddatblygiad (gallwn dderbyn atgyfeiriadau pan fo’r plentyn ar y rhestr aros)
 • nid yw'r plentyn neu'r person ifanc ar agor i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn gweithio gyda'i dîm therapiwtig 

Sut i wneud atgyfeiriad

Gall gweithwyr proffesiynol wneud atgyfeiriad i’r tîm arlein neu trwy gwblhau ffurflen atgyfeiriad Tîm Integredig Teuluoedd Lleol.

Dim ond pan fydd caniatâd wedi ei sicrhau gan y rhiant neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant y gallwn dderbyn atgyfeiriadau.

Arlein

Gwneud atgyfeiriad i'r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol arlein

Ffurflen MS Word

Ffurflen Atgyfeiriad i'r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol (MS Word, 519KB)

Sut y byddwn yn ymateb

Byddwn yn ymateb trwy ddarparu:

 • Cyngor a chyfeirio
 • Argymhellion a Chymorth Uniongyrchol
 • Asesu a Fformiwleiddio
 • Ymyraethau yn seiliedig ar dystiolaeth
 • Ymgynghoriad 
 • Datblygu a Hyfforddi’r Gweithlu

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni os hoffech fwy o wybodaeth am y Tîm Integredig Teuluoedd Lleol.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth, a ariennir gan Gydweithfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru.

Logo Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru Logo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Logo Cyngor Sir Ddinbych