Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth yn cynnwys staff o Gonwy, Sir Ddinbych ac Ymddiriedolaeth Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Logo LIFT

Gyda pha bethau y gallwn helpu?

Mae’r tîm yn darparu cymorth arbenigol ymyrraeth gynnar pan:

 • fo ymddygiad plentyn yn
  • ymosodol yn gorfforol
  • ymosodol yn eiriol
  • dinistrio eiddo
  • ymddygiad hunan niweidio
  • ymddygiad sy'n tarfu ar eraill 
 • Mae perthynas y teulu wedi ei haflonyddu yn y cartref oherwydd ymddygiad sydd yn herio
 • Nid yw’r ymddygiad yn digwydd yng nghyd-destun anableddau dysgu neu’n agored i’r gwasanaeth anabledd dysgu
 • Nid oes tystiolaeth o oedi mewn datblygiad sylweddol mewn 2 faes neu fwy
 • Nid yw’r brif broblem yn cael ei hegluro gan anhwylder iechyd meddwl neu mae’r plentyn yn agored i CAMHS
 • Nid yw’r plentyn yn agored neu’n gweithio gyda Gwasanaethau Niwroddatblygiad (gallwn dderbyn atgyfeiriadau pan fo’r plentyn ar y rhestr aros)

Sut i wneud atgyfeiriad

Gall gweithwyr proffesiynol wneud atgyfeiriad i’r tîm trwy gwblhau ffurflen atgyfeiriad Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen hon ar gael ar hyn o bryd. Bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.

Ffurflen Atgyfeiriad i'r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol (MS Word, 562KB)

Dim ond pan fydd caniatâd wedi ei sicrhau gan y rhiant neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant y gallwn dderbyn atgyfeiriadau.

Sut y byddwn yn ymateb

Byddwn yn ymateb trwy ddarparu:

 • Cyngor a chyfeirio
 • Asesu a Fformiwleiddio
 • Argymhellion a Chymorth Uniongyrchol
 • Datblygu a Hyfforddi’r Gweithlu
 • Ymyraethau yn seiliedig ar dystiolaeth

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni os hoffech fwy o wybodaeth am y Tîm Integredig Teuluoedd Lleol.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth, a ariennir gan Gydweithfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru.

Logo Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru Logo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Logo Cyngor Sir Ddinbych