Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y Cyngor, y GIG ac eraill.

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

Ydych chi'n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich barn chi am y gofal a'r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, a sut y gellid ei wella.

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru (gwefan allanol).

Services and information

Cefnogwyr Digidol (gwefan allanol)

Nid yw 10% o oedolion yng Nghymru ar-lein Mae nhw hefyd yn methu cyfleoedd i arbed arian, dod o hyd i waith, dysgu sgiliau a chael gafael ar wasanaethau pwysig. Allech chi fod yn Gefnogwr Digidol a helpu rhywun i fynd ar lein? Cael mwy o wybodaeth am beth mae Cefnogwyr Digidol yn ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Oedolion

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i oedolion.

Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

Gofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda'ch dyletswyddau.

Cymorth i bobl ag anableddau neu amhariad

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl ag anableddau a/neu amhariad.

Gwasanaethau iechyd

Dod o hyd i Feddyg Teulu, deintyddion a gwasanaethau eraill y GIG yn eich ardal.

Cymorth tai

Darganfyddwch beth i'w wneud pan na fydd yn bosib byw gartref yn ddiogel..

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Iechyd meddwl

Gwybodaeth a gwasanaethau iechyd meddwl.

Lles

Gwybodaeth a gwasanaethau lles.

Taflenni gwybodaeth y gwasanaethau cymdeithasol

Rydym yn creu cyfres o daflenni gwybodaeth cyhoeddus, er mwyn rhoi manylion am y gwaith rydym yn ei wneud a sut allwn ni eich helpu chi.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Cyllidebau Cymorth

Cyllidebau Cymorth (a adwaenid o’r blaen fel taliad uniongyrchol).

Eiriolaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar eiriolaeth.

Diogelu

Gwybodaeth am amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

Un Pwynt Mynediad

Gwybodaeth am y Un Pwynt Mynediad

Camddefnyddio sylweddau

Cymorth ac arweiniad i bobl yr effeithir arnynt gan gamddefnyddio alcohol, cyffuriau anghyfreithlon, neu feddyginiaethau dros y cownter neu bresgripsiwn.

Nam ar y synhwyrau

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl â nam ar y synhwyrau megis byddardod, trwm eu clyw, dallineb, nam ar eu golwg neu fyddardod-dallineb.