Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y Cyngor, y GIG ac eraill.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Oedolion

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i oedolion.

Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

Gofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda'ch dyletswyddau.

Anabledd Corfforol a Dysgu

Mae sawl ffordd y gallwn eich cefnogi os oes gennych anabledd.

Gwasanaethau iechyd

Dod o hyd i Feddyg Teulu, deintyddion a gwasanaethau eraill y GIG yn eich ardal.

Cymorth tai

Darganfyddwch beth i'w wneud pan na fydd yn bosib byw gartref yn ddiogel..

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Iechyd meddwl

Gwybodaeth a gwasanaethau iechyd meddwl.

Lles

Gwybodaeth a gwasanaethau lles.

Taflenni gwybodaeth y gwasanaethau cymdeithasol

Rydym yn creu cyfres o daflenni gwybodaeth cyhoeddus, er mwyn rhoi manylion am y gwaith rydym yn ei wneud a sut allwn ni eich helpu chi.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Cyllidebau Cymorth

Cyllidebau Cymorth (a adwaenid o’r blaen fel taliad uniongyrchol).

Eiriolaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar eiriolaeth.

Diogelu

Gwybodaeth am amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod.